Παράρτημα:Ανώμαλα ρήματα (γερμανικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Κλίση των ανώμαλων γερμανικών ρημάτων[επεξεργασία]

Konjugation der unregelmäßigen deutschen Verben

Δείτε επίσης

Σημειώσεις Αυτή η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή. Εάν δείτε τυχόν ορθογραφικά λάθη, ρήματα που λείπουν, κλπ., μη διστάσετε να τη διορθώσετε. Ευχαριστούμε!

ανωμαλα ρηματα γερμανικωνB[επεξεργασία]
backen backt gebacken
befehlen befahl befohlen
beginnen begann begonnen
beißen biß gebissen
bergen barg geborgen
bersten barst begorsten
bewegen bewog bewogen
biegen bog gebogen
bieten bot geboten
binden band gebunden
bitten bat gebeten
blasen blies geblasen
bleiben blieb geblieben
braten briet gebraten
brechen brach gebrochen
brennen brannte gebrannt
bringen brachte gebracht
D, E[επεξεργασία]
denken dachte gedacht
dingen dang gedungen
dreschen drosch gedroschen
dringen drang gedrungen
dürfen durfte gedurft
empfangen empfing empfangen
empfehlen empfahl empfohlen
empfinden empfand empfunden
essen isst gegessen
erkennt erkannte hat erkannt
F[επεξεργασία]
fahren fuhr gefahren
fallen fiel gefallen
fangen fing gefangen
fechten focht gefochten
finden fand gefunden
flechten flocht geflochten
fliegen flog geflogen
fliehen floh gaflohen
fließen floß geflossen
fressen fraß gefressen
frieren fror gefroren
G[επεξεργασία]
gären gor gegoren
gebären gebar geboren
geben gab gegeben
gedeihen gedieh gediehen
gehen ging gegangen
gelingen gelang gelungen
gelten galt gegolten
genesen genas genesen
genießen genoß genossen
geschehen geschqh geschehen
gewinnen gewann gewonnen
gießen goß gegossen
gleichen glich geglichen
gleiten glitt geglitten
glimmen glomm geglommen
graben grub gegraben
greifen griff gegriffen
H, K[επεξεργασία]
haben hatte gehabt
halten hielt gehalten
hängen hing gehangen
hauen hieb gehauen
heben hob gehoben
heißen hieß geheißen
helfen half geholfen
kennen kannte gekannt
klimmen klomm geklommen
klingen klang geklungen
kneifen kniff gekniffen
kommen kam gekommen
können konnte gekonnt
kriechen kroch gekrochen
küren kürte gekürt
L, M[επεξεργασία]
laden lud geladen
lassen ließ gelassen
laufen lief gelaufen
leiden litt gelitten
leihen lieh geliehen
lesen las gelesen
liegen lag gelegehn
lügen log gelogen
mahlen mahlte gemahlen
meiden mied gemieden
melken melkte gemolken
messen maß gemessen
mißlingen mißlang mißlungen
mögen mochte gemocht
müssen mußte gemußt
N, P, Q, R[επεξεργασία]
nehmen nahm genommen
nennen nannte genannt
pfeifen pfiff gepfiffen
pflegen pflegte gepflegt
preisen pries gepriesen
quellen quoll gequollen
raten riet geraten
reiben rieb gerieben
reißen riß gerissen
reiten ritt geritten
rennen rannte gerannt
riechen roch gerochen
ringen rang gerungen
rinnen rannte geronnen
rufen rief gerufen
S[επεξεργασία]
salzen salzte gesalzen
saufen soff gesoffen
saugen sog gesogen
schaffen schuf geschaffen
schallen schallte geschallt
scheiden schied geschieden
scheinen schien geschienen
scheißen schiß geschissen
schelten schalt gescholten
scheren schor geschoren
schieben schob geschoben
schießen schoß geschossen
schinden schindete geschunden
schlafen schlief geschlafen
schlagen schlug geschlagen
schleichen schlich geschlichen
schleifen schliff geschliffen
schleißen schliß geschlissen
schließen schloß geschlossen
schlingen schlang geschlungen
schmeißen schmiß geschmissen
schmelzen schmolz geschmolzen
schnauben schnaubte geschnaubt
schneiden schnitt geschnitten
schrecken schreckte geschreckt
schreiben schrieb geschrieben
schreien schrieb geschrien
schreiten schritt geschritten
schweigen schwieg geschwiegen
schwellen schwoll geschwollen
schwimmen schwamm geschwommen
schwinden schwand geschwunden
schwingen schwang geschwungen
schwören schwor geschworen
sehen sah gesehen
sein war gewesen
senden sandte gesandt
sieden siedete gesiedet
singen sang gesungen
sinken sank gesunken
sinnen sann gesonnen
sitzen saß gesessen
sollen sollte gesollt
spalten spaltete gespaltet
speien spie gespien
spinnen spann gesponnen
spleißen spliß gesplissen
sprechen sprach gesprochen
sprießen sproß gesprossen
springen sprang gesprungen
stechen stach gestochen
stecken steckte gesteckt
stehen stand gestanden
stehlen stahl gestohlen
steigen stieg gestiegen
sterben starb gestorben
stieben stob gestoben
stinken stank gestunken
stoßen stieß gestoßen
streichen strich gestrichen
streiten stritt gestritten
T, V, W, Z[επεξεργασία]
tragen trug getragen
treffen traf getroffen
treiben trieb getrieben
treten trat getreten
triefen troff getroffen
trinken trank getrunken
trügen trog getrogen
tun tat getan
verderben verdarb verdorben
verdrießen verdroß verdrossen
vergessen vergaß vergessen
verlieren verlor verloren
verzeihen verzieh verziehen
wachsen wuchs gewachsen
wägen wog gewogen
waschen wusch gewaschen
weben wob gewoben
weichen wich gewichen
weisen wies gewiesen
wenden wandte gewandt
werben warb geworben
werden wurde geworden
werfen warf geworfen
wiegen wog gewogen
winden wandte gewunden
wissen wußte gewußt
wollen wollte gewollt
wringen wrang gewrungen
zeihen zieh geziehen
ziehen zog gezogen
zwingen zwang gezwungen
Άλλες γλώσσες[επεξεργασία]