Παράρτημα:Ανώμαλα ρήματα (σουηδικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Κλίση των ανώμαλων σουηδικών ρημάτων[επεξεργασία]

Παρατήρηση[επεξεργασία]

Αυτή η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή. Εάν δείτε τυχόν ορθογραφικά λάθη, ρήματα που λείπουν, κλπ., μη διστάσετε να τη διορθώσετε. Ευχαριστούμε!

i - e - i[επεξεργασία]
i e i
bita bet bitit
ei i i
skriva skrev skrivit


ei - ie - ie[επεξεργασία]
ei ie ie
bli blev blivit
driva drev drivit
glida gled glidit
gnida gned gnidit
gripa grep gripit
lida led lidit
niga neg nigit
rida red ridit
riva rev rivit
skina sken skinit
skrika skrek skrikit
slita slet slitit
smita smet smitit
stiga steg stigit
strida stred stridit
svida sved svidit
tiga teg tigit
vika vek vikit
vrida vred vridit
i - a - u[επεξεργασία]
i a u
binda band bundit
brinna brann brunnit
brista brast brustit
dricka drack druckit
finna fann funnit
förvinna försvann försvunnit
hinna hann hunnit
sitta satt suttit
slippa slapp sluppit
spinna spann spunnit
spricka sprack spruckit
springa sprang sprungit
spritta spratt spruttit
sticka stack stuckit
vinna vann vunnit


u - ö - u[επεξεργασία]
u ö u
bjuda bjöd bjudit
hugga högg huggit
ljuda ljöd ljudit
ljuga ljög ljügit
njuta njöt njutit
sjuda sjöd sjudit
sjunga sjöng sjungit
sjunka sjönk sjunkit
skjut sköt skjutit
suga sög sugit
supa söp supit
tjuta tjöt tjutit


y - ö - u[επεξεργασία]
y ö u
bryta bröt brutit
flyga flög flugit
frysa frös frusit
flyta flöt flutit
klyva klöv kluvit
knyta knöt knutit
krypa kröp krupit
nypa nöp nupit
skryta skröt skrutit
smyga smög smugit
snyta snöt snutit
stryka strök strukit


ä - a - u[επεξεργασία]
ä a u
bära bar burit
skära skar skurit
smälta smalt smultit
stjäla stal stulit
svälta svalt svultit


a - o - a[επεξεργασία]
a o a
draga drog dragit
fara for farit
gala gol galit
taga tog tagit


διάφορα[επεξεργασία]
bedja bad bett
falla föll fallit
giva gav givit
gråta grät gråtit
hålla höll hållit
komma kom kommit
ligga låg legat
låta lät låtit
slå slog slagit
sova sov sovit
svära svor svurit
äta åt ätit


ειδικές περιπτώσεις[επεξεργασία]
dog dött
fick fått


Άλλες γλώσσες[επεξεργασία]