Παράρτημα:Λίστες Συχνοτήτων/Κορεατικές 200

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 1. τι
 2. αυτό
 3. δεν, (ρηματικό πρόθεμα που δηλώνει άρνηση)
 4. 근데 σε αυτή την περίπτωση
 5. πράγμα
 6. 그래 έτσι είναι το πράγμα
 7. επίσης
 8. Εγώ (ως υποκείμενο)
 9. 그냥 μόλις
 10. 그래서 έτσι, γι'αυτό
 11. παρακαλώ
 12. (κλίση του 하다)
 13. 인제 τώρα
 14. 그러니까 γι΄αυτόν τον λόγο
 15. ναι
 16. όλα
 17. ένα
 18. 그런
 19. 아니 όχι
 20. 지금 τώρα
 21. well, good
 22. 거야 (future tense marker)
 23. 가지고
 24. γιατί
 25. 하고 και, με
 26. 그거 αυτό το πράγμα (συντόμευση. του 그것)
 27. 너무 too, excessively
 28. 그렇게 that way (adverb)
 29. 우리 εμάς, δικά μας
 30. not, cannot
 31. Εγώ
 32. 이렇게 this way (adverb)
 33. 하는 => 하다 +
 34. 저기 εκεί
 35. Sino-Korean form of 1, work, day, sun
 36. Sino-Korean form of 2, this
 37. εσύ
 38. γειά
 39. 여기 εδω
 40. 어떻게 πως
 41. 그럼 σε αυτήν την περίπτωση
 42. 그게
 43. 많이 πολλά
 44. I with subject particle attached.
 45. 그래가지고
 46. 이제 τώρα
 47. 그렇지 it's like that
 48. 거기 εκεί
 49. 그래도
 50. 그러면 αν είναι έτσι
 51. 되게
 52. 갖고
 53. (conjugation of 보다, to see)
 54. 있어 (conjugation of 있다, to exist)
 55. περισσότερο (έτσι)
 56. 있는
 57. 전화 τηλέφωνο
 58. 진짜 πραγματικά
 59. 한국 (Νοτιοκορεάτικος όρος για την) Κορέα
 60. my - Contraction of and
 61. thing
 62. 얘기 this child / communication
 63. at the time of sthg
 64. 무슨 what kind of
 65. ημέρα
 66. 같은 όμοιος
 67. 그리고 και
 68. 그러고
 69. how many
 70. 한번 μια φορά
 71. Εγώ, εμένα
 72. φωτιά, φως
 73. πάω
 74. δέκα
 75. νερό, πιθανότητα
 76. ναι
 77. 들어
 78. 사람 πρόσωπο
 79. 아니야
 80. Εγώ (ταπεινός)
 81. 가서
 82. 나도 κι εγώ επίσης
 83. 같이 μαζί
 84. 뭐야 τι είναι αυτό
 85. 그래갖고
 86. 언니 μεγαλύτερη αδερφή
 87. 있지
 88. 그때 επομένως
 89. 없어 χωρίς
 90. 있잖아 there is, you know
 91. 몰라 δεν ξέρω
 92. και
 93. αγοράζω
 94. 사람
 95. 하나 ένα
 96. να
 97. 거지
 98. 것도
 99. 학교 σχολείο
 100. 보고 αναφορά
 101. 하면 if 'you' do
 102. 이거
 103. 이런
 104. 했어 did
 105. 계속 συνεχίζω
 106. 아이고 (interjection)
 107. 정말 αλήθεια
 108. 알아 γνωρίζω
 109. χρήμα
 110. λέξεις
 111. 다음에 μετά
 112. 글쎄
 113. 자기
 114. (object marker)
 115. 있고
 116. 그랬더니
 117. 어디 όπου
 118. 여기서
 119. 그런데
 120. 하지
 121. 해야
 122. 해서
 123. έτος
 124. τρια
 125. 오늘 σήμερα
 126. 보니까
 127. 이십 είκοσι
 128. 거기서
 129. 있는데
 130. 자기가
 131. 아직 as of yet, still
 132. 완전히
 133. 갔다
 134. 거는
 135. 아주
 136. 맨날
 137. μαχαίρι
 138. 그래요 is that so/that's how it is
 139. uncooked rice
 140. 그러면
 141. 그것
 142. 생각 thinking
 143. 사람 άθρωποι
 144. yep, mmhm
 145. 되는
 146. 그걸
 147. 삼십 τριάντα
 148. 다시 ξανά
 149. 애들
 150. 하여튼
 151. 얼마나 how much
 152. 다른 other/different
 153. 가고
 154. 먹고
 155. hundred/white
 156. 하는데
 157. 공부 μελετώ
 158. 되는데
 159. 아니고
 160. 그건
 161. 전에 πριν
 162. 정도
 163. 했는데
 164. 가는
 165. λεπτά
 166. that child
 167. 에서 at
 168. από
 169. 와서
 170. 엄마 μητέρα
 171. 주고 δίνω
 172. 그러더라고
 173. 얘기
 174. 때문 επειδή
 175. 애가
 176. 전화 τηλέφωνο
 177. (διακριτικό αντικειμένου)
 178. (διακριτικό υποκειμένου)
 179. 그러면서 και
 180. 언제 πότε
 181. 빨리 hurry
 182. 조금 a little