Χρήστης:Lou/Χειρισμός bot/catauto.py

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
#-*- coding: utf-8 -*-

#################################################################
# Σκοπός: αλλαγή των κατηγοριών προτύπων του λόγου
# με αυτόματη κατηγοριοποίηση χάρη στα πρότυπα τίτλων τομέα
# στο ελληνικό Βικιλεξικό
#
# Χρησιμοποιούνται ASCII για το ελληνικό και λατινικό αλφάβητο
#
# Το bot χρειάζεται την pywikipedia
# Σημείωση: μερικά κομμάτια του κώδικα προέρχονται 
# από το replace.py της pywikipedia
# (run της class LectureRemplacement και main),
# αλλά έχουν τροποποιηθεί ελαφρά.
#
#---------------------
# Παράμετροι:
#---------------------
# - afficher : εάν 'true', οι τίτλοι παρουσιάζονται
# (αλλά το script γίνεται πιο αργό)
afficher = True
#
commentaire = u"Catégorisation automatique des modèles de titres"
#
################################################################
# Τα scripts τοποθετούνται σε διαφορετικό ντοσιέ
# από την pywikipedia
# Οι πληροφορίες χωρίζονται σε πολλά ντοσιέ
# 1 ντοσιέ ΒΛ στο ίδιο ντοσιέ με την pywikipedia
# περιέχει τα ντοσιέ data, temp, logs, scripts
from __future__ import generators
import sys, re
sys.path.append('../pywikipedia')
sys.path.append('../data')
import os
import time

# Récupération des données
os.chdir('../data')
from lists import majASCII, asciis, asciisation, ponctascii, ex_lang, exceptions, types, nom_types
# Le fichier lists doit être présent dans le dossier data

# récupération des début et fins
# Un fichier stop
st = open('stop', 'r')
stop = unicode(st.read(), 'utf-8')
stop = stop[:-1]
st.close
# Un fichier start_page
st = open('start_page', 'r')
start_page = unicode(st.read(), 'utf-8')
st.close
os.chdir("..")

# Import des modules pywikipedia
os.chdir('../pywikipedia')
import wikipedia, pagegenerators, catlib, config, watchlist
os.chdir('../wiktio')

# Répertoire de travail
os.chdir('temp')

#-----------------------------------------------------------
class LectureRemplacement:
    """
    Un robot qui fait les remplacements
    """

    def __init__(self, generator, acceptall = False):
        """
        Arguments :
            * generator - Générateur qui apporte les pages
            * acceptall - Si vrai, pas de demande de confirmation à chaque modification
        """
        
        self.generator = generator
        self.acceptall = acceptall

    def ChangeArticles(self, text, titre):
        """
        1) Ajoute la langue aux titres de types
        2) Ajoute l'ASCII aux titres de types
        3) Enlève les catégories gérées automatiquement par les titres
        """
        cat = False # Présence de catégories ?

        # Recherche et isolation des catégories si présentes
        try:
            text = repl(text, u"[[catégorie:",u"[[Catégorie:") # harmonise
            categorie_start = re.search(u"\[\[Catégorie:([^\]]*)\]\]", text).start()
            text = text[:categorie_start]+ u"{{=:cat:=}}\n" + text[categorie_start:]
            cat = True # catégories présentes
        except:
            #Affiche(u"Pas de catégories dans cette page")
            0
        
        # Séparation des sections de langue
        parties = text.split("{{=")
        selection = u""
        langues = {}                              # liste des sections de langues
        text_final = ""                            # contriendra l'article final
        valeur = {}                               # type de la section
        nombre_titre = 0                            # compte des titres de section
        n = 0                                   # compte des catégories
        difference = 0                          # différence entre les deux comptes
        titrascii = ''  # traduction ASCII du titre
        askiwi = ''
        error = ''
        titrascii_commun = ''
        askiwi_commun = ''
        error_commun = ''
        
        # sections de langues dans l'article
        for i, p in enumerate(parties):
            p = replex(p, u"^[^\{](.+?=)\|.*?(\}\})", r"\1\2")
            trouve = re.search("=}}", p)
            if trouve:
                fin = trouve.start()
                nom = p[:fin]
                langues[nom] = "{{=" + p
                valeur[n] = nom
            else:
                langues["0"] = p
                valeur[n] = "0"
            n+=1
        # types dans chaque section de langue
        for z, i in enumerate(langues):
            if i == "conv" or i == "ine":
                continue
            if i != ":cat:" and i!="0":
                # Cas particuliers ?
                if i in ex_lang:
                    titrascii, askiwi, error = self.NormASCII(titre, i)
                elif not titrascii_commun:
                    titrascii_commun, askiwi_commun, error_commun = self.NormASCII(titre, 0)
                    titrascii = titrascii_commun
                    askiwi = askiwi_commun
                    error = error_commun
                else:
                    titrascii = titrascii_commun
                    askiwi = askiwi_commun
                    error = error_commun
            
                typesec = langues[i].split("{{-")
                for m, sec in enumerate(typesec):
                    if m!=0:
                        sec = "{{-" + sec
                    trouve = re.search("-.*?\}\}", sec)
                    tit = ""
                    if trouve:
                        tit = sec[:trouve.end()]
                    # D'une part s'il y a besoin d'ajouter l'ASCII
                        if askiwi:
                            for section in types:
                                # section avec langue avec ASCII (ASCII remplacés)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-\|)"+i+"\|[^}\|=]+(\}\}|num=[0-9]\}\})", r"\1"+i+"|"+titrascii+r"\2")
                                # section avec langue sans ASCII (ASCII ajouté)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-\|)"+i+"(\}\}|num=[0-9]\}\})", r"\1"+i+"|"+titrascii+r"\2")
                                # section sans langue avec ASCII (langue ajoutée et ASCII remplacé)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-\|)\|[^}\|=]+(\}\}|num=[0-9]\}\})", r"\1"+i+"|"+titrascii+r"\2")
                                # section sans langue ni ASCII (langue et ASCII ajoutés)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-)(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1|"+i+"|"+titrascii+r"\2")

                    # D'autre part, s'il n'y a pas besoin d'ASCII
                        else:
                            for section in types:
                                # section avec langue avec ASCII (ASCII retiré)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-\|)"+i+"\|[^}\|=]+(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1"+i+r"\2")
                                # section avec langue sans ASCII (langue ajouté)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-\|)"+i+"(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1"+i+r"\2")
                                # section sans langue avec ASCII (langue ajoutée et ASCII retiré)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-\|)\|[^}\|=]+(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1"+i+r"\2")
                                # section sans langue ni ASCII (langue ajoutée)
                                tit = replex(tit, "(\{\{-" + section +"-)(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1|"+i+r"\2")
                        typesec[m] = tit + sec[trouve.end():]
                    else:
                        typesec[m] = sec
                                
                    langues[i] = '' ;
                    for n in range(len(typesec)):
                        langues[i] += typesec[n]
                        
            if i == ":cat:": # s'il y a des catégories
                langues[i] = replex(langues[i], '^.+?:cat:=\}\}', '')
                langues[i] = replex(langues[i], '\n\n+', '')
        
        # Rassemblement des sections de langue
        for i in valeur:
            text_final += langues[valeur[i]]

        # Suppression des catégories grammaticales désormais gérées automatiquement
        for ty in nom_types:
            text_final = replex(text_final, u"(\r\n+)?\[\[Catégorie:" + ty + " en .+?\]\]\n?", "")

        # Suppression des catégories langues seules (=seul rôle ASCII), prises en compte dans les modèles
    # Attention ! N'est valable que sur les articles normaux avec au moins un titre normal
    # Note : toutes les catégories contenant une minuscule sont considérées comme des langues
        text_final = replex(text_final, u"(\r\n+)?\[\[Catégorie:[a-zéèà].+?\|(.+?)\]\]\n?", "")

    # Catégories inutiles mais parasites
        text_final = replex(text_final, u"(\r\n+)?\[\[Catégorie:[a-zéèà].+?\]\]\n?", "")

        # Nettoyage des espaces en trop
        text_final = replex(text_final, u"\r?\n\r?\n\r?\n\r?\n?\r?\n?", "\r\n\r\n\r\n")
        return text_final, titrascii, error

    def NormASCII(self, expression, langue):
        """
        Transcrit le terme entré (un nom d'article) en ASCII
        pour une catégorisation correcte
        """
        expressionA = expression
        
    # Ponctuation
        for s, t in ponctascii:
            expressionA = replex(expressionA, s, t)

    # Transcription en ASCII
        if langue:
            for s, t in ex_lang[langue]:
                expressionA = replex(expressionA, s, t)
        else:
            for s, t in asciisation:
                expressionA = replex(expressionA, s, t)
        
        expressionA = self.minusASCII(expressionA)
        expressionB = self.minusASCII(expression)
            
        error = False
        askiwi = False
        # Vérifie si le titre est déjà en ASCII (pas besoin alors de remplacer)
        if expressionA == expressionB:
            askiwi = False
            error = False
            print "Titre déjà en ascii :", expressionA
        # Vérifie si le nouveau titre est bien tout en ascii
        elif not self.isASCII(expressionA) and not langue:
            askiwi = False
            error = True
            print "Titre changé non ASCII : ", expressionA
        else:
            askiwi = True
            error = False
        return expressionA, askiwi, error

    def minusASCII(self, terme):
        """
        Transforme en minuscules les ASCII uniquement
        """
        for s, t in majASCII:
            terme = repl(terme, s, t)
        return terme
        
    def isASCII(self, text):
        """
        Vérifie que le texte contient les caractères ascii autorisés
        """
        return all(a in asciis for a in text)

    def run(self):
        """
        Fait fonctionner le truc
        """
        Affiche(u"Au boulot !!")
        ancien= ""

        for page in self.generator:
            if page.title() == stop:
                Affiche(u""+stop+u" atteint, arrêt du bot.")
                break
            st = open('../data/start_page', 'w')
            st.write(page.title().encode('utf-8'))
            st.close
            try:
                ancien = page.get()
                if not page.canBeEdited():
                    wikipedia.output(u'Saute la page protégée %s' % page.title())
            except wikipedia.NoPage:
                wikipedia.output(u'Page %s introuvable' % page.title())
            except wikipedia.IsRedirectPage:
                wikipedia.output(u'La page %s est un redirect' % page.title())
                continue

            titre = page.title()

            continuer = True
            for sauf in exceptions:
                try:
                    if re.search(sauf, titre):
                        continuer = False
                        break
                except:
                    Affiche("Erreur de " + titre + " avec " + sauf)
                    wikipedia.output("Erreur de " + titre + " avec " + sauf)
                    continue
                    
            nouveau, ascii, error = self.ChangeArticles(ancien, titre)
            if error:
                wikipedia.output(u"La page contient des caractères non reconnus : %s | %s" % (titre, ascii))
                #conterror = wikipedia.input(u'Continuer ? (o/n)')
                #if conterror == 'n' or conterror == 'N':
                #    break
            if replex(nouveau, "\r|\n", "") == replex(ancien, "\r|\n", "") or not continuer:
                Affiche(u"Pas de changements nécessaires dans %s" % titre)
            else:
                wikipedia.output('>>> %s <<<' % (titre))
                Affiche('%s -> %s' % (titre, ascii))
                wikipedia.output(unicode(time.strftime("%Hh%M | %D"), 'utf8'))
                wikipedia.showDiff(ancien, nouveau)
#                if difference > 0:
#                    if difference == 1:
#                        Affiche(u">> Attention : 1 catégorie semble avoir été effacée sans contrepartie apparente !\n")
#                    else:
#                        Affiche(u">>Attention : %s catégories semblent avoir été effacées sans contrepartie apparente !\n" % difference)
#                if difference < 0:
#                    difference = -difference
#                    if difference == 1:
#                        Affiche(u">> Note : il semble qu'il manquait 1 catégorie.\n")
#                    else:
#                        Affiche(u">>Note : il semble qu'il manquait %s catégories.\n" % difference)
                if not self.acceptall:
                    choice = wikipedia.inputChoice(u'Accepter les changements ?', ['Yes', 'No', 'All'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
                    if choice in ['a', 'A']:
                        self.acceptall = True
                if self.acceptall or choice in ['y', 'Y']:
                    page.put(nouveau, comment = commentaire, minorEdit = True)
                    Affiche(u"Bien joué !\n")
        Affiche(u"Déjà fini ?")

    
def repl(original_text, old, new):
    """
    Outils de remplacement de texte simple (sans expressions régulières)
    """
    try:
        new_text = old.sub(new, original_text)
    except:
        new_text = original_text.replace(old, new)
    return new_text

def replex(texte, avant, apres):
    """
    Outils de remplacement de texte avec expressions régulières
    """
    return re.sub('(?u)'+avant, apres, texte)

def Affiche(texte):
    """
    N'affiche les commentaires que si "Commentaires" est activé
    """
    if afficher:
        try:
            print unicode(texte, 'utf-8')
        except:
            print texte
#        wikipedia.output(texte)
    return

def compte(texte, motif):
    """
    Compte le nombre de motif dans le texte
    """
    occurence = 0
    n=0
    while n<len(texte)-len(motif):
        x=0
        mot = u""
        while x<len(motif):
            mot += texte[n+x]
            x += 1
        if mot == motif:
            occurence +=1
        n +=1

    return occurence


def main():
    """
    arguments possibles :
    -start
    -page
    -ref
    -cat
    -from
    et :
    -all
    """
    acceptall = False
    namespaces=["0"]
    gen = None
    PageTitles = []
    
    for arg in sys.argv[1:]:
        arg = wikipedia.argHandler(arg, 'catauto')
        if arg:
            if arg.startswith('-start'):
                if len(arg) == 6:
                    firstPageTitle = wikipedia.input(u'Par quelle page commencer ?')
                else:
                    firstPageTitle = arg[7:]
                namespace = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), firstPageTitle).namespace()
                gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(firstPageTitle, namespace)
            elif arg.startswith('-from'):
                firstPageTitle = start_page
                namespace = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), firstPageTitle).namespace()
                gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(firstPageTitle, namespace)
            elif arg.startswith('-page'):
                if len(arg) == 5:
                    PageTitles.append(wikipedia.input(u'Quelle page changer ?'))
                else:
                    PageTitles.append(arg[6:])
                pages = [wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), PageTitle) for PageTitle in PageTitles]
                gen = iter(pages)
            elif arg.startswith('-ref'):
                if len(arg) == 4:
                    referredPageTitle = wikipedia.input(u'Quelle page sert-elle de référence ?')
                else:
                    referredPageTitle = arg[5:]
                referredPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), referredPageTitle)
                gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(referredPage)
            elif arg.startswith('-cat'):
                if len(arg) == 4:
                    categoryname = wikipedia.input(u'Nom de la catégorie : ')
                else:
                    categoryname = arg[5:]
                cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), 'Category:%s' % categoryname)
                gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat)
            if arg.startswith('-all'):
                acceptall = True

    if not gen:
        firstPageTitle = start_page
        namespace = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), firstPageTitle).namespace()
        gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(firstPageTitle, namespace)
            
        # syntax error, show help text from the top of this file
        #wikipedia.output(__doc__, 'utf-8')
        #wikipedia.stopme()
        #sys.exit()

    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen, pageNumber = 10)
    bot = LectureRemplacement(preloadingGen, acceptall)
    bot.run()

if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    finally:
        wikipedia.output(u"\nFin du processus.\n")
        wikipedia.stopme()