Χρήστης:Svlioras/Αρχαιοελληνικό Λεξικό/Γ

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Γ γ Γuαδίας γuασιληϜία ΓuασσαρώϜης Γuατίας γuεγuιν- γuελάνα Γuελεμνεύς γuελέτριον γuέλλομαι Γuιάζων Γuίαθθος Γuίατος Γuιάτωρ Γuλαῖσος Γuλαισός Γuλέμος γuλήτριον Γuλωμυλος γuόϜyα ΓuοϜαξεύς Γuολφία ΓuοτάϜων γuουγuότας γuουκάρας γuουκόλος γuούκρας γuοῦς Γuρίθακος Γuριθάκων Γuρίθαλκος Γuρίθαξ Γuρίθαρχος Γuρομυλος γuῶζος ΓuωτάϜων γʹ γᾶ γα ΓαϜάδωρος Γάβα Γαβαηνοί Γαβαθᾶ γαβαθόν Γαβαθώνη Γάβαι Γαβαί Γάβαιδος Γάβαιον Γάβαλα Γαβάλαικα γαβαλάν Γαβαλεῖς Γαβαλεύς Γαβάλη γαβαλήνα Γαβαλίτης Γαβαλῖτις Γαβαούπολις Γαβαουπολίτης Γάβαρα Γαβαρηνοί Γαβαών Γαβαωνῖται Γαββαθα Γαββηνός γάβενον Γαβέξ γαβεργός Γάβηνα Γαβηνή Γαβηνοί γαβης γαβίν Γαβινία Γαβινιακός Γαβίνιος Γάβιοι Γάβιος Γαβιρέος γαβίς Γαβῖται Γάβρα Γαβραντουΐκων κόλπος Γαβρῆτα γαβριάω Γαβριήλ Γαβριήλιος Γαβρίς Γάγαι Γαγαῖος Γαγασμίρα Γαγάτης γαγγαίνειν γαγγαλάω γαγγαλιάω γαγγαλίδες γαγγαλίζω γάγγαλος γαγγαμεύς γαγγαμευτής γαγγάμη γάγγαμον γαγγαμουλκός γαγγαμών Γαγγανοί Γάγγαρα Γαγγαρῖδαι Γάγγας Γάγγη Γάγγης Γαγγητικός Γαγγῆτις γαγγίας γαγγίλη Γαγγίτης Γαγγῖτις γαγγλίον γαγγλιώδης Γάγγρα γάγγραινα γαγγραινικός γαγγραινόομαι γαγγραινώδης γαγγραίνωμα γαγγραίνωσις Γαγγραῖοι Γαγγρηνός γαγενής γαγίλα Γάγος γάγραινα Γαδ γαδ- Γαδαβιτανοί γαδαισία Γαδαλίας Γαδάμαλα Γάδαμος Γαδανώπυδρες Γάδαρα Γαδαρεύς Γαδαρηνοί Γαδαρίς Γαδαρίτης γάδαρος Γάδας Γαδασήνα γάδασμον Γαδάτας Γάδδα Γαδδηνός γαδεῖν Γάδειρα Γαδείραθεν Γαδειραῖος Γαδειρανοί Γαδειρεύς Γάδειρθα Γαδειρίδες Γαδειρικός Γαδειρίς Γαδειρίτης Γαδειρόθεν γάδειρον Γάδειρος Γαδειτάνα γαδεώ γαδή Γαδηνός Γαδίας Γαδιλών Γαδιλωνῖτις Γαδινοί γάδιξις Γάδις Γαδιταί Γαδιτανός γάδος γᾶδος Γάδος Γάδρα Γαδρηνός Γαδρωσία Γαδρώσιοι Γάδωρα γαείδαρος γάειος γαϜεργ- γαεργός γαεών γάζα Γάζα Γαζαγούπαλα Γαζαῖοι Γάζακα Γαζακηνή γάζαρα Γάζαρα γαζαρηνός γάζας Γαζᾶται γαζερά γαζζ Γάζηνα Γαζηνοί Γαζιλωνῖτις Γάζιος Γαζίουρα Γαζίτης Γαζίτιον γαζίτιον Γάζος γαζοφυλακέω γαζοφυλάκιον γαζοφύλαξ Γαζωρεῖτις Γαζώριος Γάζωρος γαθ γαθ- Γάθαρ Γαθέαι Γαθεᾶται Γαθεάτας γᾶθεν γάθευδον γαθέω γάθια Γαθιάδας γαι γαῖα Γαῖα Γαΐα γαια- γαιάδας γαϊάναξ Γαϊανόν Γαϊανός γαιάοχος Γαιάοχος γαιάτης γαιάω γαϊδάριον γαίειος Γαίειος γαίεσκον Γαϊετανός Γαιζάτοριξ Γαιζῆται γαιη- γαιηβάτως γαιηγενής γαίηθεν γαιηιάς Γαιήιος Γαιήϊος γαιήιος γαιήϊος Γαιηΐς γαιήοχος Γαιήοχος γαιηφαγέω γαιηφάγος γαίηφι Γαιθαν Γαιθβωρ γαιθυλα γαιθυλλάδαι γαϊκός Γαϊνᾶς γαίνεται γάϊνος Γαινουνία γαιο- Γαϊοβόμαρος γαιογράφος γαιοδότης γαιόθεν γαιολόχος γαιομέτρης Γαῖον γαιονόμος γαιοπόλος γαιορύκτης Γάϊος γάϊος Γαῖος γαιός γαιοτρεφής γαιοῦχος γαιοφάγος γαιοφανής γαιόω Γαῖσα Γαισάται γαῖσος Γαίσυλος Γαίσων Γαισωνίς γαῗται γαϊτανά γαΐτης Γαιτουλία Γαιτούλικος Γαίτουλοι Γαιφα Γαιφαηλ γαίω γαιώδης γαιών Γαιών γάκα γακέα γακεῖαι γακινία γάκινος γακού γακούδια γακουπώνης γακτύς γάλα Γαλαάδ Γαλααδίτης Γαλααδῖτις Γαλάβαθα Γαλάβρας Γαλάβριοι γάλαγγα γαλαγγά Γάλαδα Γαλαδηνός Γαλάδης γαλαδοτέω Γαλάδραι Γαλαδραῖος Γαλαδρικός Γάλαδρος γαλαθηνός γαλαία γαλαίζω γαλαϊκός Γαλαιμένης γάλαιον γαλαίριον Γαλαῖσος Γάλαισος Γαλαίστης γαλακοθρέμμων γαλακόχρως γαλακτηφόρος γαλακτίας γαλακτιάω γαλακτίζω γαλακτικός γαλάκτινος γαλάκτιον γαλακτίς γαλακτισμός γαλακτίτης γαλακτιφόρος γαλακτοδοτέω γαλακτοδότρια γαλακτοδόχος γαλακτοειδής γαλακτοθρέμμων γαλακτοκόμος γαλακτοκράς γαλακτόομαι γαλακτοπαγής γαλακτοποιέω γαλακτοποιητικός γαλακτοποιΐα γαλακτοποιός γαλακτοποσία γαλακτοποτέω γαλακτοπότης γαλακτοπρόσωπος γαλακτοπώλης γαλακτορροέω γαλακτορρυής γαλακτόρυτος γαλακτοτροφέω γαλακτοτρόφησις γαλακτοτροφία γαλακτουργέω γαλακτουργία γαλακτουργός γαλακτουχέω γαλακτουχία γαλακτοῦχος γαλακτοφαγέω Γαλακτοφάγοι γαλακτοφάγος γαλακτοφαής γαλακτοφορέω γαλακτοφορία γαλακτοφόρος γαλακτόχρως γαλακτώδης γαλάκτωσις Γαλακώ γαλαν γαλάνα γαλάνεια Γαλάνεια γάλαξ γαλαξαῖος Γαλαξαύρη γαλαξήεις γαλάξια γαλαξίας Γαλαξίδωρος Γαλάξιον Γαλάξιος Γαλαξιών γαλαποτίζω Γαλαρία γαλαρίας Γαλαρῖνος γάλας Γάλας Γαλάται Γαλατάρχης γαλατάρχης Γαλάτεια Γαλάτης Γαλατία Γαλατίας Γαλατικός γαλάτιον Γαλάτις γαλατμόν Γαλατονίκης Γάλατος γαλατώδης Γαλάτων Γάλαυρος Γαλαφά Γάλβας γάλβινα γάλβινος Γαλβουάθ Γάλγαλα γαλεάγκων γαλεάγρα γαλέαγρος γαλεάριος γαλέη γαλεόβδολον γαλεοειδής γαλεός γαλέοψις Γαλερία Γαλερῖνος Γαλέριος γαλερός γαλερωπός Γαλέστης γαλεώδης γαλεώνυμος γαλεώτης Γαλεώτης Γαλεῶτις γαλῆ γάλη γαληναίη γαληναῖος γαλήνεια γαληνεύω γαληνέω γαλήνη Γαλήνη γαληνής γαληνιάζω γαληνιαῖος γαληνιάω γαληνίδιον γαληνίζω γαλήνιος γαληνισμός γαληνιώδης γαληνοβάτης γαληνόμορφος γαληνόομαι γαληνοποιός γαληνός Γαληνός γαληνότης γαληνοτρόφος γαληνοφόρος γαληνώδης γαληόψις γαλήοψις γαληρός Γαλήσιον Γαλήψιος Γαληψός γαληψός γάλι γαλία γαλιάγκων γαλίαι γαλιάριος γαλιάω Γάλιβα γαλίβδολον γαλιδεύς Γαλιῆνος Γαλικανός Γαλιλαία Γαλιλαῖος Γαλιναρία Γαλίνδαι γαλίνη Γαλινθιάς γάλινθοι γαλιοβραχίων γάλιον γαλιός γάλις γάλιψις γαλιώνυμος Γάλλα γαλλάζω Γαλλαϊκή γαλλαῖος γαλλαρίας γάλλαρος γαλλεάριος γαλλερίας Γαλλήσιος γάλλι γάλλια Γαλλία γαλλιαμβικόν γαλλιαμβικός γαλλίαμβος γαλλιάριος Γαλλιενός Γάλλικα Φλαουία Γαλλικανός γαλλικός Γαλλικός Γαλλιναρία Γάλλιος γαλλιστί Γαλλίων γαλλιώτας γαλλοβραχίων Γαλλογραικία Γαλλογραικοί γάλλοι γαλλομανής Γάλλος γάλλος γάλμινος γάλον γαλοῦμβρος γαλουργέω γαλουχέω γαλουχία γαλοῦχος γάλοφος γάλοως γαλόως γαλσιόν Γαλύβη γαλωνές γαλωνίς Γάλωρον γάλως Γαμαβριούιοι γαμαεύς γᾶμαι Γάμαλα Γαμαλεύς γαμάλη Γαμαλίβα Γαμαλίηλος Γάμαργα Γαμαυόδουρον Γάμβαρος γαμβρά Γαμβρειεύς γαμβρεύω γάμβρια γάμβριον Γάμβριον γαμβροκτόνος γαμβρόκτονος γαμβροντιδεύς γαμβροποιέω γαμβρός γαμβροτιδεύς γάμελα γᾶμεν γαμερός γαμετή γαμέτης γαμέτις γαμετρ γαμετρ- γαμετρία γαμέω γαμήγυρις γαμήλευμα γαμηλεύω γαμηλία γαμήλιος Γαμηλιών γαμησείω γαμήσιμος γαμητέον γαμητιάω γαμητικῶς γαμητίων γαμιαῖος γαμίζω γαμικός Γαμίλιος γάμιος γαμίσκω γάμμα Γαμμάκη Γαμμαοῦσα γαμμάτιον γαμματίσκιον γαμματίσκον γαμμοειδής γαμοδαίσια γαμοκλοπέω γαμοκλοπίη γαμοκλόπος γαμολύτης γαμοποιΐα γαμόρος γάμος Γάμος γαμοστολέω γαμοστολίη γαμοστολικός γαμοστόλος γαμοτελεῖν γαμοτελέω γαμότης γάμπτω γαμφαί γαμφηλαί γαμφηλή γαμψόομαι γαμψός γαμψότης γαμψόω γαμψωλή γαμψῶνυξ γαμψωνυχοπαντοφιλάρπασος γαμψώνυχος γᾶν γάνα γανάεις γᾶναι γαναλός γαναπέας γανάσσαι γαναυγέας γανάω γανδάνειν Γανδαρικός Γανδάριοι Γανδαρίς Γανδαρῖτις Γάνδαρος Γάνδειρον γάνδιον γάνδομα γανδόμην γάνδος Γάνδροι γανεῖν γανερόν Γανιάς γανίς γανῖται Γάννα γανναθ γάννος γαννυ γάννυα γάννυμαι γάννυον Γάννυς Γανόδουρον γάνος Γάνος γανόω Γανύκτωρ γάνυμαι γανύματα Γανυμήδα Γανυμήδειος Γανυμήδης γανύρματα γανυρόν Γανυσεύς Γανυσθαῖος γανύσκομαι γάνυσμα γανυτελεῖν γανώδης γάνωμα γάνωσις γανωτής γανωτός γαο γαοδίκαι γαοργέω Γάπαχοι γάπεδον γαπελεῖν γαπετής γαπονέω γαπόνος γάπος γάποτος γάπτωμα γάρ γάραβος Γαραίτιον Γαραμαῖοι Γαραμαντικός Γαραμαντίς γαράμας Γαράμας Γαράμη γαράριον Γάρας Γαράτης Γάραφα Γάρβατον γάρβολα γάργα Γάργαζα γαργαίρω γάργαλα γαργάλη γαργαλής γαργαλίζω γαργαλισμός γάργαλος Γάργανον γάργανον γάργαρα Γαργαρεῖς γαργαρεών Γαργαρηνή γαργαρής Γαργαρία Γαργαρίδαι γαργαρίζω γαργαρίς Γαργαρίς γαργάρισμα γαργαρισμάτιον γαργαρισμός γαργαριστέον Γάργαρον Γάργαρος γαργάρται γάργασις Γαργαφία Γάργη Γαργήττιος Γαργηττόθεν Γαργηττοῖ Γαργηττόνδε Γαργηττός Γαργίτης Γαρεάται γαρέλαιον γαρηρόν Γαρησκός Γαρί γαρίδιον Γαρίεννος γαριέντερα Γαριζαῖον γαρίκιν Γαριμ- Γαριναῖοι Γαρινδαῖοι γαρῖνος γάριον Γάριος Γαρίς γαρίσκος γαρισμάτιον γαριτικός γαρίτιον γάρκα γάρκαν γάρκον Γαρμαθώνη Γαρμᾶνες Γάρμος Γαρνάνη γάρνον Γαροίας γαροπώλης γάρος γαρότας γαρουλέου Γαρούνας γάρρα Γάρρα γάρρης γαρρίαι γαρριώμεθα γάρρον γάρσανα Γαρσάουρα Γαρσαυρῖτις Γαρσύηρις Γαρτύδας γαρυ- Γαρυνδανεῖς γαρύω γαρώδης Γασάνδαι γασβαρηνου Γάσηπτον Γασιν Γασιωνγάβελ Γασμάρα γάσος γᾶσσα γάσσα Γάσσυς γασταία γαστεροπλήξ γαστερόπληξ γαστερόχειρ γαστήρ γάστρα γαστραία γαστραφέτης γάστρη γαστρήσιος γαστρία γαστρίαν γαστριβόρος γαστρίδιον γαστρίδουλος γαστρίζω γαστρικός γαστριμάργα γαστριμαργέω γαστριμαργία γαστριμαργικός γαστρίμαργος γαστρίον γάστριον γάστρις γαστρίσιος γαστρισμός γαστροβαρής γαστροβόρος Γαστροδώρη γαστροειδής γαστροιΐς γαστροκνήμη γαστροκνημία γαστροκνήμιον γαστρολογία Γαστρολογία γαστρομαντεύομαι Γαστρονομία γαστρονομία γαστροοίδης γαστροπίων γαστροποτίς γαστρόπτης γαστροπτίς γαστρορραφέω γαστρορραφία γαστρορραφίς γαστρόρροια γαστροτόμος γαστρόφιλος γαστροφορέω γαστροφόρος γαστροχάρυβδις γαστρόχειρ γαστρώδης γάστρων Γαστρωνία γάστωρ γασυνδάνη Γάσωρος γάτα Γάταλος γατειλαί Γάτις γατομέω γατόμος γατός Γαυάνης Γαυάρα Γαύας Γαυγάμηλα Γαύδας γαύδιον Γαῦδος γαυδουράκανθον Γαυζανία Γαυζανῖτις Γαυλάνη Γαυλανίς Γαυλανίτης Γαυλανῖτις γαυλικός γαυλίς Γαυλίτης γαυλός γαῦλος Γαῦλος Γαυλωνῖτις Γαῦνα γαυνάκη γαυνάκης γαυνάκιον Γαυράδας Γαύραινα Γαυράν Γαυρανός Γαυρεῖος γαύρηξ γαύρης γαυρίαμα γαυριάω Γαύριον γαυριόομαι γαυροειδής Γαῦρον γαῦρος γαυρότης γαυρόω γαυρύνομαι γαύρωμα γαυσάδας γαυσαλίτης γαύσαπος Γαύσαφνα γαυσόομαι γαυσός γαῦσος Γαῦσος γαυσόω γαφάγας Γάφαρα γάφυτον γάφυτος γάχυτος γαωρύχιον Γδάσιος γδουπ γδουπ- γδουπέω γδοῦπος γε Γέα γέα γέαρ Γεβάδεοι Γέβαλα Γεβαληνός Γεβελέϊζις γεβοῦς γέγαα γεγάασι γεγάατε γεγαθ γεγάθει γεγάκειν γεγάλημαι γεγάμεν Γεγανία Γεγάνιος γεγαώς γέγγει γέγειος γεγένημαι γεγέννημαι γεγεννημένως γέγηθα γεγηθότως γέγλανται γεγλάφαται γεγλύπονται γέγονα γέγρα γεγριφώς γεγυμνωμένως γέγυρα γέγωνα γεγωναί γεγωνέω γεγώνησις γεγωνητέον γεγωνίσκω γεγωνοκώμη γεγωνός γεγωνόφωνος γεγώς Γεδεών Γεδρωσία Γεδρώσιοι γέεννα Γεζατόριξ Γεζέριχος γέη γεημόρος γεήοχος γεηπονίη γεηπονικός γεηπόνος γεηρός Γεθ Γεθθα Γεθθαῖος Γεθσημανει γεῖα γειαρότης γειγνοῖα γειδάριον γείδιον γεῖθρον γεϊκός γείνομαι γέϊνος γειο- γειόθεν γειοκόμον γειοκόμος γειομόρος γειοπόνος Γέιος γειοτόμος γειοφόρος Γείρ Γεῖρες γείρω γεῖσα γεισεπίστυλον γεισηποδίζω γεισηπόδισμα γεισήπους γείσιον γεισιπόδισμα γεισίπούς γεισόλογχος γεῖσον γεῖσος γεισόω γείσωμα γείσωσις γείταινα γείτη γειτνεύω γειτνέω γειτνία γειτνιάζω γειτνιακός γειτνίαμα γειτνίασις γειτνιάω γειτνιεύω γείτνιος γειτονεία γειτόνευμα γειτονεύω γειτονέω γειτόνημα γειτόνησις γειτονία γειτονιάρχης γειτονίασις γειτονιάω γειτόνισσα γειτοσύνη γειτόσυνος γείτων Γείτων γειωπείνης γειώρας γέκαθα γεκαθά γέκαλον Γέλα γέλα γελαβρίας Γέλαι γέλαιμι Γελαῖος γελαίσας γελαιώς γέλαν γελανδρόν γελανής γέλανοι Γέλανος γελανόω Γελάνωρ γελαρής γελαρίης γέλαρος Γέλαρχος γέλας Γέλας γέλας· γελασείω γελάσιμος Γελάσιμος γελασῖνος γέλασις γελάσκω γέλασμα γέλασος Γέλασος γελαστέον γελαστής γελαστικός γελαστός γελάστρια γελαστύς γελάω Γελβουέ γέλγει γέλγη γελγηθεύειν γέλγια γελγιδόομαι γελγιθεύειν γέλγις γελγοπωλέω γελγοπώλης γελγόπωλις Γέλδα γέλεα Γελεᾶτις γέλενος Γελέοντες γελέω Γελέων Γέλη Γελίας γελίκη Γελίμερ γέλιν γέλινθοι Γέλλα γέλλαι Γελλιανός γελλίζειν γελλίξαι Γέλλιος Γελλώ γελοδυτία γελοιάζω γελοίασμα γελοιασμός γελοιαστής γελοιαστικός γελοιάστρια γελοιάω γελοίιος γελοιολογία γελοιομελέω γέλοιος γελοιότης γελοιώδης γελοίων γελοίωντες γελοποιός γέλος γέλουτρον γελόω γελοωμιλία γελοωμιλίη γελσόν γελυνμάξαι Γελχάνος γέλω Γελῴα Γέλων Γελωνός γελωοντ Γελῷος γέλως γελωτῖνος γελωτολόγος γελωτοποιέω γελωτοποιητέον γελωτοποιΐα γελωτοποιία γελωτοποιϊκῶς γελωτοποιικῶς γελωτοποιός γελωτός γελωτοφυή γελωτόφυλλις γελώων Γέμελλα Γέμελλος γεμίζω Γεμίνιος γέμινος Γέμινος γέμισμα γεμιστός γέμμα Γεμμαρουρίς γέμματα γέμος γεμόω γεμπός γεμπύλος γέμω Γέμων γεναρίς γεναρχέω γενάρχης γεναρχικός γέναρχος Γέναυνοι γενεά Γενέα γενεαλογέω γενεαλόγημα γενεαλογία γενεαλογικός γενεαλόγος γενεάρχης γενεαρχικός Γενεάτης γενεᾶτις γενεή γενεῆθεν γενεηλογ γενέθλη γενεθλήιος γενεθλήϊος γενέθλια γενεθλιάζω γενεθλιακός γενεθλιαλογέω γενεθλιαλογία γενεθλιαλογικός γενεθλιαλόγος γενεθλιάς γενεθλίδιος γενεθλιολόγος Γενέθλιον γενέθλιος Γενέθλιος γενεθλίωμα γένεθλον γενέθρα γενειάζω γενειάς Γενειάς γενειάσδων γενείασις γενειάσκω γενειαστήρ γενειάτης γενειάω γενειήτης γενειῆτις γενειόλης γένειον γενειοσυλλεκτάδαι Γενείτα Μάνα γένεο γενεολογία γενέος γενεός γενέρωσος Γενεσαῖος Γενέση γενέσθαι γενέσια γενεσιακός γενεσιαλόγος γενεσιάρχης γενεσιαρχικός γενεσίδιον Γενέσιον γενέσιος γενεσιουργέω γενεσιουργία γενεσιουργός γένεσις Γενεσιών γενέτειρα γενετή γενετήρ γενετήριος γενέτης γενετήσιος γενετικός Γενέτιος γενέτιος γενέτις Γενετυλλίς γενέτωρ Γενέτωρ γένευ γενή γένη γενηθήσομαι γενηΐς γενηΐτης γένημα γενημάτιον γενηματογραφέω γενηματογραφία γενηματοφυλακέω γενηματοφυλακία γενηματοφύλαξ γένηον Γένηπος Γένης γενῇς γενήσομαι Γενηταῖος Γενήτης γενητικός γενητός Γένθιος γενιακός γενιᾶς γενίζω γενικός Γένιος γενισμός Γενισταί γέννα γεννάδας Γεννάδιος Γεννάθ γενναιάζω Γενναΐδες γενναΐζομαι γενναιοζωία γενναιοπρεπής γενναιοπρεπῶς γενναῖος Γενναῖος γενναιότης γενναιόφρων Γενναΐς γέννας γεννάω γεννέτης γεννήεις γέννημα γεννηματίζω γεννηματικός Γεννησαρῖτις γεννησιουργός γέννησις γεννηταγέννητος γεννήτειρα γεννητέον γεννητέος γεννητή γεννητήρ γεννήτης γεννητής γεννητικός γεννητοαγέννητος γεννητός γεννήτρια γεννήτριος γεννήτωρ γεννικός γεννοδότειρα Γεννοί γεννόν γεννός Γενόα Γενοαῖοι Γενόας Γενοάτης γενοίατο γένος Γένος Γένουα γένουβις Γενούκιος Γένουκλα Γενούσιος Γενουσός γενούστης γένσιμος γέντα Γέντα Γενταῖος γεντελισταί γέντερ γέντη γεντιανή γεντιάς γεντίλιοι γέντιμος Γεντίνιοι γέντινοι γέντινος Γεντῖνος Γέντιος γέντο Γέντων Γενύκιος γένυξ γενυπέται γένυς γενύσθην γεο- γεοειδής γεοθαλπής γεοκτείτης γεόομαι γεουχία γεουχικός γεοῦχος γεουχῶν γέρα Γεράδας γέραδος γεράζω Γέραι Γεραία γεραίομαι γεραιός γεραιότης γεραιόφλοιος γεραιόφρων γεραιρά γέραιρα γεραιράδες γεραίρω Γεραιστιάδες Γεραιστιασταί Γεραίστιος Γεραιστός Γέραιστος γεραίτατος γεραίτερος γεραλέος Γεράνα γεράνδρυον γέρανδρυς Γεράνεια Γερανεῖδαι γεράνειον γεράνειος Γερανεύς Γεράνθραι Γερανθρᾶται γερανίας γερανίζω γεράνιον γεράνιος Γεράνιος γερανίς γερανίτης γερανῖτις γερανοβοσία γερανοβωτία γερανογέρων γερανομαχία γερανοπόδιον γέρανος γερανουλκός γερανόφθαλμος Γέραντες γερανώδης Γεράνωρ γεραός γεραόχος Γέραρα γεραράδες Γεραρῖτις γέραρος γεραρός γέρας Γέρασα Γερασηνοί γεράσμιος Γεραστ- Γεράστιος γεραστός γέραστος Γεράστρατος γερασφόρος γεράτης Γερβώ γεργαθός γέργανα γεργέλωψ γέργερα γεργέριμος γεργέρινος γέργερος Γεργεσαῖος γέργιδες Γέργιθα Γέργιθες Γεργίθιος Γέργιθος Γέργινα Γεργίνοι Γεργῖνος Γέργις Γεργοουία γέργυπες γέργυρα γερδία γερδίαινα γερδιακός γερδιεῖον γερδιοραβδιστής γερδιός γέρδιος γερδιών γερδονσία γερδοποιόν γέρεα Γερεᾶτις γερεαφόρος Γέρεισα Γέρεπα Γέρεστος γέρην Γέρην Γερηνία Γερήνιος Γερηνίς Γέρηνος Γερηνός Γέρης γερητηρία Γερητοθεόδωροι γερηφορία γερηφόρος γερθυρεόν γερθυρέον γεριμία γέρινθοι γερῖνος Γέρμα Γερμανία Γερμανίκειος Γερμανικεύς Γερμανικόπολις Γερμανικός Γερμάνιοι Γερμανολέτης Γερμανόπολις γερμανός Γερμανός Γέρμαρα Γέρμη Γερμηνός Γερμιάνα γεροάκται ΓερόϜενς γεροῖα γεροιτάν γεροίταν ΓεροκλέϜης γέρον Γερόνθραι Γερονθραταί γερονταγωγέω γεροντάριον γεροντεία Γερόντειον γερόντειος γεροντεύω γεροντία γεροντίας γεροντιάω γεροντικός γερόντιον Γερόντιος γέροντο γεροντογρᾴδιο γεροντοδιδάσκαλος γεροντοειδής γεροντοκομεῖον γεροντοκομικά Γεροντοκομικός γεροντοκόμος γεροντομανία Γεροντομανία Γεροντομαχία Γερόντων λιμήν γερός Γεροῦνδα Γερουνῖνος Γερούνιον Γέρουσα γερουσία γερουσιάζω γερουσιακός γερουσιάρχης γερουσιάρχισσα γερουσιάρχων γερουσίας γερουσιαστής γερούσιος Γέρρα γερράδια Γέρραι Γερραιίδαι Γερραῖος Γέρρη Γερρηνοί Γέρροι ΓερροκλέϜης γέρρον Γέρρον ὅριον Γέρρος γερροφόροι γερροφυλακία γερροφύλαξ γερροχελώνη γέρρω γέρσιμος γέρσυμον Γερτοῦς γέρυνος γέρυς γερύτας γερῶα γερωΐα γέρων Γέρων γερῶν γερωνία Γερωνία γερώνοιον γερωχέω γερωχία Γεσεήλ Γεσεμ Γέσιος Γεσιρ Γεσιωνγαβερ Γέσκων γέσμα γεσός Γεσουρίτης Γεσσηρεῖς Γέσσιος Γεσσούρα γέστρα Γέτας Γετηνοί Γέτης γετθῖτις Γετία Γετικός γέτις Γέτις γέτορ γεῦ Γεῦδις γευθμός γεύλοφα γεῦμα γευματικός γεύμεθα γευνῶν γεύομαι γεῦος γεῦσις Γευσιστράτη γευσπονδεια γευστέον γευστέος γευστήριον γεύστης γευστικός Γευστός γευστός γευστρίδιον γευστρίνην γεύστριον γευστρίς γεύω Γεφροῦς γέφυρα Γέφυρα Γεφυραῖος γεφυραῖος Γεφυρεῖς γεφυρεργάτης γεφυρίζω γεφύριον γεφυρίς γεφυρισμός γεφυριστής γεφυροποιέω γεφυροποιός Γέφυρος γεφυρουργία γεφυρόω γεφύρωμα γεφύρωσις Γεφυρωταῖος Γεφυρώτη γεφυρωτής γεω- γεωβαφής Γεώγους γεωγραφέω γεωγραφία γεωγραφικός γεωγράφος γεωδαισία γεωδαίστης γεωδαιτέομαι γεωδαίτης γεώδης γεωδότης γεωκτίτης γεωλοφία γεώλοφος γεωλόχοι γεωμαντεία γεωμάντις γεωμετρέω γεωμέτρης γεωμέτρητος γεωμετρητός γεωμετρία γεωμετρικός γεωμιγής γεωμορέω γεωμορία γεωμορικός γεωμόριον γεωμόρος γέωνα γεώνιον γεωνόμης γεωνόμος γεώπεδον γεωπείνης γεωπετής γεωπονέω γεωπονία γεωπονικός γεωπόνος γεωργέω γεώργημα γεωργήσιμος γεωργητέον γεωργήτρια γεωργία Γεώργια γεωργικός γεώργιον Γεώργιος γεώργισσα γεωργίτης γεωργός Γεωργός γεωργώδης Γέωρες γεῶρες γεωριθιθες γεωρυχέω γεωρυχία γεωρύχια γεωρυχικός γεωρύχος γεώρυχος γεωτομία γεωτομίη γεωτόμος γεωτός γεωτραγία γεωτραγίη γεωφανής γεωφάνιον γεωφόρος γεωφύλαξ γεωχαρής γῆ γη- Γηγάσιος γηγγήλιξ γηγενέτης γηγενής γηγῆλιξ γηγυρίδαι Γήδειρα γήδιον γῄδιον γηθαλάσσιος γηθαλέος γῆθεν Γηθεύς γηθέω γήθια γηθία γῆθος γηθοσύνη Γηθοσύνη γηθόσυνος Γηθοῦσσα Γηθουσσαῖος γηθυλλίς γήθυον γήθω γήϊνος γήινος γηΐτης γηίτης Γῆλαι Γήλακα γηλεχής γηλιάομαι γηλιᾶσθαι γήλιγρος γηλουμένους γήλοφος γῆμα Γήμα γήμασθαι γημορ γημόριον γημόρος γήνεια γήνεσθαι γηοπόνος Γηούα Γηουϊνοί γηοῦχος γηοχέω Γήπαιδες γηπάτταλος γήπεδον γηπετής γηπον- γηπονέω γήποτος γηράεις γηραιός γηραλέος γηραλεότης γηράλιον γήραμα γηράμων γηράναι γηρᾶναι γηράνιον γήρανσις γηράντεσσι γηραός γῆρας γηράς γηράσιμος γηράσκω γηράω Γήρεια γήρειον Γηρείτης γήρημι γηροβοσκεῖον γηροβοσκέω γηροβοσκία γηροβοσκός γηροί ΓηροκλέϜης γηρόκλιτος γηροκομεῖον γηροκομέω γηροκομία γηροκομικός γηροκόμος γῆρος Γηρόστρατος γηροτροφεῖον γηροτροφέω γηροτροφία γηροτρόφιον γηροτρόφος γήρους γηρουχεῖται γηροφορέω γηρόω γηρυγόνη γηρυγόνος γηρύγονος γήρυμα Γηρυόνας Γηρυόνειος Γηρυονεύς Γηρυονηΐς Γηρυόνης γῆρυς Γηρυτάδης γηρύω Γηρυών γηρωβοσκέω γηρωλέτης γηρωπίζομαι γήρως Γησόδουνον Γησοριακόν γήτειον γῄτης γητικά γητικόν γητομέω γῆτος γηφαγέω γηφάγος Γηφοριών γήχυτον Γηών γηώρας γία γίαι γίαρ Γιβρών γιγάεσσα γιγαλία Γιγάντειος γιγάντειος Γίγαντες Γιγαντία γιγαντιαῖος Γιγαντιάς γιγαντιάω γιγαντικός Γιγάντιος Γιγαντίς Γιγαντογενής Γιγαντολέτειρα Γιγαντολέτης γιγαντολέτης Γιγαντολέτις γιγαντολέτις Γιγαντολέτωρ γιγαντολέτωρ Γιγαντομαχία Γιγαντοπαντορήκτης Γιγαντοπνικτορήκτης Γιγαντοπτορήκτης Γιγαντόραιστος Γιγαντορήκτης Γιγαντοφθόρος Γιγαντοφόνος γιγαντοφόνος Γιγαντοφόντης Γιγαντοφόντις Γιγαντώδης γιγαρτικός γιγαρτίς γίγαρτον Γίγαρτον Γιγαρτώ γιγαρτώδης γιγαρτώνιον Γίγας γίγας Γίγγη γιγγίδιον γιγγίς γιγγλάριον γίγγλαρος γιγγλία γιγγλίαν γιγγλίζω γιγγλισμός γίγγλος γίγγλυμα γιγγλύμιον γιγγλυμοειδής γιγγλυμόομαι γίγγλυμος γιγγλυμώδης Γιγγλυμώτη γιγγλυμωτός γιγγράϊνος γιγγραντός γίγγρας γιγγρασμός Γίγγρης γιγγρί γιγγρία γιγγρίας γιγγρίνη γίγγρος Γίγια Γίγις Γίγλιον Γιγλοῦϊ Γίγλων γίγνομαι γιγνώσκω Γίγων Γιγωνίας Γιγώνιος Γιγωνίς Γίγωνος Γιδδάν Γιζάμα γιζηρά γιζί Γίλγαμος Γίλδα Γιλδίτης Γιλιγάμαι γίλλα Γίλλα Γιλλίμας Γίλλος γιλός γίμασαι γιμβάνη γίν Γιναία Γινδᾶνες Γινδαρεύς Γίνδαρος γινιπήριον Γινναβρίς γίννος γίνομαι γινώσκω γίξαι γῖξαι γίο γῖπον Γίργιρι γίς γίσαι γισάμεν γισγινόσημος γίσγον Γισέλιχος γίσιον Γίσιρα Γίσκων γίσσα γιστία γιστίαι γιστιῶ Γίσχαλα γισχύν γιτ- γῖτα γίτανον γιτέα Γιτθᾶ Γιτιάδας Γίττα Γιτταῖος Γιχθίς γιώρας γλαβρήνη Γλαβρίων Γλάβρος γλαγάω γλαγγάζει γλαγγύζει γλαγέας γλαγερός γλαγερόχροος γλαγόεις γλάγονες γλαγοπήξ γλάγος γλαγότροφος γλαδίολον γλάζω γλᾶθις γλαινοί γλαισμός γλακάω γλακκόν γλακτοδοτέω γλακτοπαγής γλακτοφάγος γλακτοφόρος γλαμάν γλάματα γλαμάω γλάμη Γλαμία γλάμμα γλάμος γλαμός γλάμπτειν γλαμυξιάω γλάμυξος γλαμυρός γλαμψοί γλαμώδης γλάμων Γλανδόμιρον γλάνδουλα γλάνις Γλάνις γλανοί Γλανόν γλάνος γλάξ γλαοφώτη γλάπτω γλαρίς γλάσσα γλάσσων Γλαυγανῖκαι γλαυκαίνω γλαυκάνεα γλαύκειος γλαυκειοῦς Γλαυκέτης Γλαύκη γλαύκη γλαυκηπόρος γλαυκία Γλαυκία Γλαυκίας γλαυκιάω γλαυκίδανον γλαυκιδανόν Γλαυκίδης γλαυκίδιον Γλαυκιεύς γλαυκίζω γλαυκινίδιον γλαύκινος Γλαύκινος γλαύκιον γλαυκίον γλαύκιος Γλαυκίππη Γλαύκιππος Γλαυκίς γλαυκίσκος γλαυκισμός Γλαυκοδήμιος γλαυκοειδής Γλαυκοθέα γλαυκόμματος Γλαῦκον Γλαυκονόμη Γλαῦκος γλαυκός γλαῦκος γλαυκότης γλαύκουρις γλαυκοφθαλμία γλαυκόφθαλμος γλαυκοφόρβιδας γλαυκοφόρος γλαυκοχαίτης γλαυκόχροος γλαυκόχρως γλαυκόω Γλαυκώ γλαυκώδης γλαυκώλενος γλαύκωμα γλαυκωματικός Γλαύκων Γλαυκωνίδης γλαυκώπης Γλαυκώπιον γλαυκῶπις γλαυκωπός γλαύκωσις γλαυκώψ γλαυνός γλαύξ γλαῦξ γλαυρόν Γλαῦρος Γλαῦσαι γλαυσόν γλαύσσω γλαφίς γλάφυ Γλαφύρα Γλαφύραι Γλαφυρεύς γλαφυρία γλαφυρολύτειρα γλαφυρός Γλάφυρος γλαφυρότης γλάφω γλαχ γλαχώ γλάχων γλέβα γλεῖνος γλεμώδης Γλέοντες γλεύδιον γλευκαγωγός γλευκάω γλεύκη γλευκηρός γλευκινίτης γλεύκινος γλεύκιον γλευκίρινον γλευκίτης γλευκοπότης γλεῦκος γλεῦξις γλέφαρον Γλεωντίς γλημώδης γλήν Γληνεύς γλήνη γληνίς Γληνίς Γλῆνις γληνοειδής γληνόν γλῆνος Γλῆνος γληνώδης γληνῶσαι γλῆρις Γλῆτες γληχυλίς γληχώ γλήχων γληχωνίτης γληχωνοειδές γλία γλιάομαι γλιᾶται γλίνη γλῖνος Γλιντιδίωνες γλινώδης γλίον Γλισᾶς Γλίσας Γλίσμα γλίσχραι γλισχραίνομαι γλισχραντιλογεξεπίτριπτος γλίσχρασμα γλισχρεύομαι γλισχρία γλισχρολογέομαι γλισχρολογία γλίσχρος γλισχρότης γλισχρόχολος γλισχρόχρως γλισχρώδης γλίσχρων γλιττόν γλίττον γλίχομαι γλιχός γλιχύτης γλιχώ γλοηρόν γλοία γλοιάζω γλοιάς γλοιάφιον γλοίης γλοιόομαι γλοιοποιέομαι γλοιοποιέω γλοιοπότις γλοιός γλοιόω γλοιώδης γλουθρός γλουκού γλούρεα γλουρός γλοῦρος Γλοῦς γλουτά γλούτια γλουτία γλουτός γλυκάδιον γλυκάζω γλυκαίνω γλυκαῖος γλυκάνισον γλύκανσις γλυκαντικός Γλύκας γλυκασία γλύκασμα γλυκασμός Γλυκεῖα γλυκεῖα γλυκείδιον γλύκειος γλυκελαία γλυκέλαιον Γλυκέρα Γλυκέριον Γλυκέριος γλυκερός γλυκεροστάφυλος γλυκερόχρως γλύκη Γλύκη γλυκή γλυκήρατον γλυκίδιον γλυκίζω γλυκίνας Γλυκῖνος γλύκιος γλυκισμός γλυκιστόν γλύκιστος γλύκκα γλυκκός γλυκόεις γλυκοκάλαμον γλυκολογέω γλυκόπαις γλυκόριζον γλυκόρρυτος γλυκόφυλλον γλυκόφωνος γλυκόφως γλυκυαχής γλυκύδακρυς γλυκυδερκής γλυκύδιον γλυκυδρόμος γλυκύδωρος γλυκυηχής γλυκυθυμέω γλυκυθυμία γλυκύθυμος γλυκυκάλαμον γλυκυκαρπέω γλυκύκαρπος γλυκύκρεος γλυκύλαλος γλυκύλογος γλυκυμαρίδες γλυκυμάχανος γλυκυμείλιχος γλυκύμη γλυκυμή γλυκύμηλον γλυκυμήχανος γλυκύμορφος γλυκυμυθέω γλυκυμυθία γλυκύμυθος γλυκύνομαι γλυκύνους γλυκύοξυς γλυκύπαις γλυκυπάρθενος γλυκύπικρος γλυκυπότης γλυκυπράτιον γλυκύπυρος γλυκύρριζα γλυκυρριζητικός γλυκύρριζον γλυκύρροος γλυκύρρωγος γλυκύς Γλυκὺς λιμήν γλυκυσίδη γλυκυσίδιον γλυκυσῖτις γλύκυσμα γλυκύστρυφνος γλυκύσυκον γλυκυσύντυχος γλυκύτεκνος γλυκύτης γλυκυφαγία γλυκύφαιον γλυκυφανής γλυκυφεγγής γλυκύφθογγος γλυκυφόρος γλυκύφρουροι γλυκύφυλλον γλυκύφυτον γλυκυφωγέω γλυκυφωνία γλυκύφωνος γλυκύχυλος γλυκυχυμία γλυκύχυμος γλυκύωνον γλυκώδης γλύκων Γλύκων γλυκώνειος Γλυκώνειος γλυκωνόχορδος γλύμμα γλυμμός γλυμός Γλυμπεῖς γλύξις Γλυππία γλυπτήρ γλύπτης γλυπτικός γλυπτός Γλυφαί γλύφανος γλυφεῖον γλυφεύς γλυφευτής γλυφή γλυφικός γλύφιον Γλύφιος γλυφίς γλυφοποιός γλύφω Γλυχάτας γλωθρός γλώνη γλώξ γλωρεῖν γλωρόν γλῶσσα γλωσσαλγέω γλωσσαλγής γλωσσαλγία γλώσσαλγος γλωσσαλλαγή γλωσσάομαι γλωσσαργέω γλωσσαργία γλώσσαργος γλωσσάριον γλώσσασπις γλώσσημα γλωσσηματικός γλωσσίδιον γλωσσίδος γλωσσίς γλωσσογάστωρ γλωσσογράφος γλωσσόδημα γλωσσοειδής γλωσσόζωμος γλωσσοθάνατος γλωσσοκάτοχον γλωσσοκηλοκόμπης γλωσσοκηλόκομπος γλωσσοκομεῖον γλωσσόκομον γλωσσόκομος γλωσσολογία γλωσσομανία γλωσσοπέδη γλωσσοπέτρα γλωσσοποιΐα γλωσσοπωγώνιον γλωσσός γλωσσοστροφεῖν γλωσσοστροφέω γλωσσοτέχνης γλωσσότμητος γλωσσοτομ- γλωσσοτομέω γλωσσοτομία γλωσσοφαγία γλωσσοχαριτέω γλωσσώδης γλωττ- γλῶττα γλωτταργία γλωττήν γλωττιαῖος γλωττίζω γλωττικός γλώττιος γλωττίς γλώττισμα γλωττισμός γλωττογάστωρ γλωττοδεψέω γλωττοδέψην γλωττοειδής γλωττοποιέω γλωττοποιητικῶς γλωττοποιΐα γλωττοποιός γλωττοστροφέω γλωττοφόρος γλῶχες γλωχίν γλωχινόομαι γλωχινωτός γλωχίς γνα- Γνάθαινα Γναθαίνιον γνάθιος Γνᾶθις γναθμός γνάθος γναθόω Γνάθων γνάθων Γναθωνάριον γναθώνειος Γναθώνειος Γναθωνίδης Γνάιος γναμπτήρ γναμπτός γνάμπτω γναμφαί γνάμψις γναπταὶ γναπταί Γνάπτος γνάπτρα γνάπτω γνάπτωρ γναφ- γναφάδιον γναφάλλιον γναφαλλίς γναφαλλολόγος γνάφαλλον γναφαλλοπώλης γνάφαλλος γναφαλλοϋφάντης γνάφαλον γνάφαλος γναφαλώδης γναφεῖον γναφεύς γναφευτική γναφήσιος γνάψις γνῆκος Γνής γνησιάζω γνήσιμος γνησιοδίδακτος γνήσιος γνησιότης Γνησίοχος Γνήσιππος γνίς Γνίφων Γνιφωνίδης γνοίην γνοΐσαι γνοτέρα Γνοῦρος γνούς γνοφ- γνόφαλλον γνοφεντινάκτης γνοφίας γνόφος γνοφόω γνοφώδης γνύθος γνύξ γνυπεσόν γνύπετοι γνυπετόν γνύπετος γνυπτέω γνυπτόομαι γνύπωνες Γνύρος γνυφαί γνῷ γνῶ γνῶθι γνώμα γνῶμα γνωμανάδοχος γνωματεία γνωμάτευμα γνωματευτέον γνωματευτής γνωματεύω γνωμεισηγητής γνώμεναι γνώμη Γνώμη γνωμηδόν γνωμηστός γνωμίδιον γνωμιδιώκτης γνωμικός γνωμοδοσία γνωμοδοτέω γνωμοδότης γνωμοδότις γνωμολογέω γνωμολογητέον γνωμολογία γνωμολογικός γνωμονεύω γνωμονίζω γνωμονικός γνωμόνιον γνωμοσύνη γνωμοτυπέω γνωμοτυπία γνωμοτυπικός γνωμοτύπος γνωμοφθόρος γνωμοφλυακέω γνώμων γνῶναι γνώπωνες γνωρίζω γνώριμος γνωριμότης γνώρισις γνώρισμα γνωρισμός γνωριστέον γνωριστέος γνωριστήριον γνωριστής γνωριστικός γνωριστός γνωριῶ γνωσία γνωσιγραφία Γνωσίδημος γνωσιδίκα Γνωσίδικος γνωσιμαχέω γνωσιμαχία Γνώσιππος γνῶσις Γνῶσις γνώσκω γνῶσμα γνώσομαι γνωστεία γνωστέον γνωστέος γνωστεύω γνωστήρ γνώστης γνωστικός γνωστοποιός γνωστός γνωτέρα γνωτή γνωτοκτόνος γνωτός γνωτοφόνος γνωτοφόντις γνώω γοάασκεν Γοαισός Γόαξις γόαος Γοαρηνή Γόαρις γοάω γόβα γόβαλα Γοβολῖτις γοβρίαι Γοβρύης γόγγα Γογγάλαι γογγρίον γογγροειδής γογγροκτόνος γόγγρος γογγρύζω γογγρώδης γογγρώνη γογγύζω Γογγύλα γογγυλάτης Γογγυλάτης γογγυλεύματα γογγύλη γογγυλίδιον γογγυλίζω γογγύλιος γογγυλίς γογγύλλω γογγυλοειδής γογγυλόρυγχος Γογγύλος γογγύλος γογγυλόσκηνος γογγυλοσπάραγον γογγυλώδης γογγυλώματα γογγυλωπός γογγυλωτόν γόγγυσις γογγυσμός γόγγυσος γογγυστής γογγυστικός γογγύστρια γόγγων Γοδάνα Γοδάσα γόδατος γοδόν γοδοῦλος γοεδνός γοερός γοεροστονοθρηνολαλήμων Γοζαλήνα γοήμεναι γόημι γοήμων γοηρός γόης γοησίοδος γοητεία γοήτευμα γοήτευσις γοητευτικός γοητεύτρια γοητεύω γοητής γοητικός γοητίς γοῆτις γοητόστομος γοήτρια γοητρίς Γοθθ- Γοθονοήλ γοῖ γοί γοῖ γοῖ γοῖδα γοίδημι γοιδοῦλος γοιδύες γοίνακες γοιναῦτις γοινέες γοῖνος Γοιράθα γοῖσος γοισοῦται γοῖτα γοιταί γοῖτος Γοιτόσυρος γόλα γολαμός γόλανα Γόλγιος Γολγοθά Γολγοί Γόλγος γόλησις Γολίαθος γολλάκιον γόλμις γολμοί γολοινά γολομένη γολονά Γολόσσης γολύριον Γομαδέοι Γόμαρα Γομαρεῖς γομάριον Γόμαρος γόμνη γόμορ Γόμορρα γόμος γομοφόρος γομόω γομφαλγία γομφάριον Γομφεύς γομφιάζω γομφίασις γομφιασμός γομφιάω γομφίλη γομφιόδουπος γομφίον γομφίος γομφίτης γομφόδετος γομφοπαγής γόμφος Γόμφος γομφότομος γομφόω γομφώδης γόμφωμα γόμφωσις γομφωτήρ γομφωτήριον γομφωτικός γομφωτός γόμωσις γονά γονάγρα γοναγρός Γονανή γονάρ γονάς γόνατα Γονατᾶς γονατίζω γονάτιον γονατίς γονατόδεσμος γόνατον γονατόομαι γονατώδης γονάχιον γονάω Γόνδραι γονεά ΓονεϜάτας γονεία Γονεῖς γονετής γονεύς Γονεύς γονεύω γονή γόνημα γονής γόνθος γονιαῖος γονίας γονίζω γονικόθεν γονικός γονίλυπος γονιμοποιός γόνιμος γονιμότης γονιμώδης γονιοι Γοννοκόνδυλος γοννόρροια Γόννος γονοειδής γονόεις Γονόεσσα Γόνοι γόνοιον γονοκτονέω γονοκτονία Γονομάνοι γόνον γονόπαις γονοποιέω γονοποιΐα γονοποιός γονοπώτης γονόρροια γονορροϊκός γονόρροιος γονορρυέω γονορρυής γόνος γονοτύλη Γονοῦσσα Γοντιάνα γόνυ γονυαλγής γόνυγρον γονυκαμψεπίκυρτος γονυκαυσαγρύπνα γονυκλαυσάγρυπνος γονυκλινέω γονυκλινής γονυκλισία γονυκλιτέω γονύκροτος Γονύπεσος γονυπετέω γονυπετής γονυπλήξ γονώδης γονώνη γονωσία γόον γόος γοόω γοοω Γόρα Γόραμα γοράπιες γοράτου Γορβάθα Γορβεοῦς Γόργα Γοργάς Γόργασος γοργεῖον Γόργειος γοργεύω Γόργη γοργία Γοργιάζω γοργιάζω Γοργίας Γοργίδας Γοργίδειος Γοργίδες Γοργίειος γόργιλον Γοργίλος Γόργιος Γοργιππία Γοργιππίδας Γόργιππος Γοργίων Γοργοδρακοντοδόκα γοργοκτόνος Γοργολέων Γοργολόφα Γοργολόφας Γοργόμματος Γοργονεία Γοργόνειος γοργόνειος γοργόνες γοργονεύω γοργόνη Γοργόνη Γοργονία Γοργονιάς γοργόνιον Γοργόνιον Γοργονώδης Γοργόνωτος γοργόομαι γοργόπλοος Γοργορωμεῖς γοργός Γόργος Γοργός γοργόσιον γοργότης Γοργοτομία γοργόφθαλμος Γοργοφόνα Γοργοφόνη Γοργοφόνος Γοργυθίων Γόργυθος Γοργύλος γοργύνη γοργυνθίας γόργυρα Γόργυρα Γοργυρεύς γοργύριον Γοργώ Γοργών Γοργώπας γοργωπιάσκω Γοργῶπις γοργῶπις γοργωπός γοργώψ γοργώψατο Γόρδα γορδελίζειν Γορδία Γορδιάνεια Γορδιανός Γορδίας Γόρδιον Γορδιοπριλάριος Γορδιοτειχίτης Γορδιτανόν Γόρδος Γορδυαία Γορδυαῖος Γορδυηνή Γορδυνία Γόρδυς Γόρζα Γορζαῖος Γόριλλαι Γορίλλαι γόρνη γορός Γορπιαῖος Γόρτυν Γορτυναία Γορτυνία Γορτυνιάτης Γορτυνικός Γορτύνιος Γορτυνίς Γορτυνος γόρτυξ Γόρτυς Γορύανδις γορυνίας γόρυνος γόρυτος γορφία γορφίον γοσσύπιον γοσταί γοτάν Γοτθικός Γότθος Γούββα γουβενάριον γουβερνάριον γουβικός γουγκία Γοῦθος γούλα Γοῦλος Γουμάρα γοῦν γοῦνα γουνάζομαι γουναλγία γουνάριος Γούνας γούνασι γούνασμα γουνασμός γουναστικῶς γούνατα Γουνεύς γουνιαῖος γουνιαῖος τόπος γούνιος γούννα γουνόομαι γουνοπαγής γουνοπαχής γουνός γοῦνος γουνουνία γοῦντα γούντη Γουραῖος Γουράνιοι Γούρας Γουράσιον γούργα γούργαθος Γουρζουβάθη Γουρίαμνα Γουριανή γοῦρνα γοῦρος Γουρουλίς Γοῦται γουτάριον Γοῦτθοι γοῦτος Γοῦττας γουττᾶτον γουττάτον γοῦψ Γόφνα Γοφνιτική γοώδης γρᾶ γράα Γρααῖοι Γραάν γράβακτον γράβαν γραβάν γράβατος γράβδην γραβδίς γράβιον γρᾴδιο γρᾴδιον γράδος γράζα γράθμα Γραῖα γραῖα γραιβία γραΐδιον γραΐζω γραῖκες Γραῖκες Γραϊκή γῆ Γραικίζω γραικίζω Γραικίνιος Γραικῖνος Γραικίς Γραικιστί γραικιστί γραικίτης γραϊκός Γραικός Γραικόστασις Γραίκουλος γραίνω Γραίξ γραιολέας γραιόομαι γραῖος γραιοσόβης γραιούδιον γραίοψις γραΐς Γραιστωνία γραιτία γραιώδης γραιωπίας Γράκχειος Γράκχος γράμμα γραμμά γραμμαθέπτα γραμμάριον γραμματεία γραμματείδιον γραμματειδιοποιός γραμματεῖον γραμματεισαγωγεύς γραμματεύς γραμματευτά γραμματευτός γραμματεύω γραμματηφόρος γραμματίας γραμματίδιον γραμματίζω γραμματικεύομαι γραμματικεύω γραμματικομάστιξ γραμματικός γραμματικότης γραμμάτιον γραμματίσκος γραμματισμός γραμματιστής γραμματιστική γραμματιστικός γραμματοδιακομιστής γραμματοδιδασκαλεῖον γραμματοδιδάσκαλος γραμματοειδής γραμματόεις γραμματοεισαγωγεύς γραμματοκομιστής γραμματόκος γραμματόκυφος γραμματοκύφων γραμματολικριφίς γραμματοπίναξ γραμματοτρώξ γραμματοφορέω γραμματοφόρος γραμματοφυλακεῖον γραμματοφυλακέω γραμματοφυλάκιον γραμματοφύλαξ γραμμή γραμμιαῖος γραμμίζω γραμμικός Γράμμιον γραμμίς Γραμμίς γραμμιστήρ γραμμιστός Γραμμῖται γραμμοδιδασκαλίδης γραμμοειδής γραμμοποίκιλος γραμμός γραμμοτόκος γραμμώδης γρανάτον γρανθέωνα Γρανιανόν Γρανιανός Γράνικος Γράνιος Γρανίς Γράννος Γρᾶνος Γρανούας γρᾶο γραολογία γραοπρεπής Γραὸς στῆθος γραοσόβης γραοσυλλέκτρια γραοτέρα γραοτρεφής Γραουίσκοι γραόφιλος γραοφίλος γραπίνης γράπις Γράπις γραπτέον γραπτέος γραπτεύς Γραπτή γραπτήρ γράπτης γραπτός γράπτρα γραπτύς Γρᾶς γράσθι γράσος Γράσος Γράσση γράσσις γράσσμα γραστίζω Γράστιλλος γράστις γραστισμός γραστολογία Γραστωνία γράσων γρασωνία Γρατιανός Γρατίων Γρᾶτος γραυδίς Γραυιονάριον γραῦις γραύκαλας γραύκαλος Γραυκένιοι Γραυκώμη γραῦς Γράφαρα γραφεία γραφείδιον γραφεῖον γραφεύς γραφή γράφημα γραφής γραφία γραφιάριος γραφικός γραφιοειδής γραφιοθήκη γράφιον γραφίς γραφίσκος γραφοειδής γράφος γραφύνα γράφω γραψαῖος γραψείω γράψιμον γράω γραώδης γρεάγρα γρεῦς γρηγορέω γρηγόρησις γρηγορητέον γρηγορία γρηγορικός Γρηγόριος γρήγορος γρηγορότης γρηγορούντως γρηγορόφθαλμος γρήγορσις γρήιος γρήϊος γρήνη Γρήνικος γρῆνον γρῆνος Γρηστωνία γρηῦς γρῆυς Γρῖννος γρῖνος γρίντης γρίντις Γρίον γριπάομαι γριπεύς γριπεύω γριπέω γριπηίς γριπίζω γρίπισμα γρῖπος γρίπων Γρίπων γρίσων Γρίσων γριτή γριφάνη γριφάομαι γριφᾶσθαι γριφεύω γριφοειδής γριφοπλόκος γρῖφος γριφότης γριφώδης γρίφωσις γρομφάζω γρόμφαινα γρομφάς γρόμφις γρονθάριον γρονθοκοπέω γρονθοκοπῶ γρονθονεύεται γρόνθος γρόνθων Γρόνθων γρονθωνεύεται γρόνος γρόππα γρόππατα γρόπτος γρόσυνον γροσφομάχοι γροσφομάχος γρόσφος γροσφοφόρος Γρούιοι Γρουμεντόν γροῦμος γρουνός γρούσσεται γρούτη γροφ- γροφά γροφεύς γροφεύω γροφίς γροφισμός γρόφω Γρόφων γρῦ γρυβός γρύζω γρυήλιον γρυκτός γρυλίζω γρυλισμός γρυλίων γρύλλη γρυλλίζω γρυλλισμός Γρυλλίων γρυλλογραφέω γρυλλοειδής γρύλλος Γρύλλος Γρύλος γρῦλος γρύλος γρυμέα Γρυμέα γρυμεοπώλης γρυμπάνειν γρυμπάνω Γρυναῖοι Γρύνεια Γρύνειος Γρυνεύς γρύνη Γρυνηίς Γρυνικός Γρύνιον Γρυνίτας Γρῦνοι γρυνόν γρυνός γρῦνος γρύξ γρυπάετος γρυπαίετος γρυπαίνω γρυπάλιον γρυπαλώπηξ Γρυπαλώπηξ γρυπανίζω γρυπάνιος γρυπή γρύπη γρυπνόν γρυπόομαι γρυπόρυγχος γρυπός γρυπότης γρύπτω γρύπωσις γρυσμός γρυτάρης γρυτάρια γρυτάριον γρυτεύεται γρύτη γρυτοδόκη γρυτοπωλεῖον γρυτοπώλης γρυτόπωλις Γρύττος γρύψ γρυῶ γρωθύλοι γρωθύλος γρωθώνη γρωνάς Γρώνεια γρώνη γρῶνος γύαια γυάλας γυαλίζω γυαλοθώραξ γύαλον γύαλος γυαλός Γύαρα Γυαρεύς Γύαρος γυάρχης Γυάρων Γύας γυβᾷ γυβερνήτης Γύβλιος Γυγᾶ Γυγάδας γυγαί Γυγαία Γυγαίη γυγαίη νύξ Γύγας γυγερῷ Γύγης γύγης γυέλιον Γύζαντες Γύζας γύη Γυηνός Γύης γύης γυήτης Γυθεάτης Γυθείηθεν Γυθεῖον Γύθειον Γυθιακός γυθίσσων Γύθωνες γυιαλθής γυιαλκής Γυίαλος Γυιάλων γυιαρκής γυΐζω γυίζω γυιοβαρής γυιοβόρος γυιοδάμας γυιόδαμος γυιοδόνητος γυιόκολλος γυῖον γυιοπαγής γυιοπέδα γυιοπέδη γυιός Γυῖος γυιοτακής γυιοτόρος γυιοτρομέω γυιοῦχος γυιοφθόρος γυιόχαλκος γυιόω Γυίων Γυλάκεια Γυλακεύς Γύλαξ γυλάριον γυλιαύχην γύλινα γυλιός Γύλιππος Γῦλις γυλίσκος γυλλάς γύλλινα γύλλιος Γύλλις Γυλλίς γυλλίσκος γυλλός γυλομένος Γύλων γυμνάδδομαι γυμνάζω γυμνάς γυμνασία Γυμνασία γυμνασιαρχέω γυμνασιάρχης γυμνασιαρχία γυμνασιαρχικός γυμνασιαρχίς γυμνασίαρχος γυμνασίδιον γυμνάσιον Γυμνάσιος γύμνασις γυμνασιώδης γύμνασμα γυμνασμός γυμναστέον γυμναστέος γυμναστήριον γυμναστής γυμναστικός γυμνηλός γυμνής Γυμνησία γυμνήσιαι γυμνήσιοι Γυμνήσιος γυμνητεία γυμνητεύω γυμνήτης γυμνητικός γυμνῆτις γύμνητις Γυμνιάς γυμνικός γυμνιτ- γυμνιτεύω γύμνιχος γυμνοδερκέομαι γυμνόκαρπος γυμνοκέφαλος γυμνοκοχλίας γυμνόκριθον γυμνόλοπος γυμνομάχος γυμνοπαγής γυμνοπαιδίαι γυμνοπαιδική γυμνοπερίβολος γυμνοποδέω γυμνοπόδης γυμνοπόδιον γυμνοποιός γυμνόπους γυμνορρύπαρος γυμνός Γυμνός γυμνοσάνδαλος γυμνοσοφισταί γυμνοσοφιστία γυμνοσπέρματος γυμνόσπερμος γυμνότης γυμνοφανής Γυμνοχαίρων γυμνόχρους γυμνόω γύμνωσις γυμνωτέον γυμνωτέος γυμπάνω γυνά γύναι γυναικαδέλφη γυναικάδελφος γυναικάνηρ γυναικάνθη γυναικάριον Γυναικεία γυναικειάριον γυναικειάριος γυναικεῖος γυναικεραστέω γυναικεραστής γυναικεράστρια γυναικήιος γυναικηρός γυναικίας γυναικίζω γυναικικός γυναίκιον γυναίκισις γυναικίσκιον γυναικισμός γυναικιστί γυναικοαρρενομανία γυναικόβουλος γυναικογένεια γυναικογήρυτος γυναικοδίδακτος γυναικοδουλία γυναικόδουλος γυναικοειδής γυναικοήθης γυναικοθοίνας Γυναικοθοίνας γυναικόθυμος γυναικοϊέραξ γυναικόκλωψ γυναικόκοσμοι γυναικοκρασία γυναικοκρατέομαι γυναικοκράτητος γυναικοκρατία γυναικοκτόνος Γυναικολιμενίτης γυναικομανέω γυναικομανής γυναικομανία γυναικόμασθον γυναικόμασθος γυναικομαστοβορέω γυναικόμιμος γυναικόμορφος γυναικονῖτις γυναικονοήμων γυναικονομέω γυναικονομία γυναικονόμος γυναικοπαθέω γυναικοπαθής γυναικοπίπης γυναικοπληθής γυναικόποινος Γυναικοπολίτης γυναικοπρεπής γυναικοπρεπώδης γυναικοπρόσωπος Γυναικόσπολις γυναικοτραφής γυναικότροφος γυναικοτρόφος γυναικουφή γυναικουφής γυναικοφίλης γυναικοφιλής γυναικοφόνος γυναικόφρων γυναικοφυής γυναικόφωνος γυναικόψευτος γυναικοψυκτής γυναικόψυχος γυναικόω γυναικώδης γυναικών Γυναικῶν λιμήν Γυναικῶν πόλις γυναικωνῖτις γυναιμανέω γυναιμανής γυναιμανία γύναιξ γυναιομανία γύναιον γύναιος γύνανδρος Γυνδάνης Γύνδης γυνή γύννις γυνογάμεια γυνομανής Γυντιάριος γύον γύος γυπαιετός Γυπαιεύς γυπαιεύς γυπαλέκτωρ γυπάριον γύπας γύπειος γύπεσσι γύπη γυπιαῖος γυπιάς γύπινος γυπίς γυπογίγας γυποειδής γυπόμορφος γυπόν γυπονέμεσις γυπώδης γύπωνες Γυραί γυράλεος Γυράς Γυράψιος γυργάθειον γυργαθίον γυργαθόν γυργαθός γυργαθώδης γυρεύς γυρεύω γυρηδόν γυρητόμος Γυρίδας γυρίζω γυρινάγεια γυριναζεία γυρίνη Γυρίννω γυρῖνος γυρινώδης γύριος γῦρις γυριστήριον γυριστός γυρίτης γυροδρόμος γυροειδής γυρόθεν γυρομάντις γυρόμαντις γυρός γῦρος γυρόω γυρτεύς Γυρτιάδης Γυρτιάς Γύρτιος γυρτόν Γυρτών Γυρτώνη Γυρτώνιος γύρωθεν γύρωσις γυρωτέον γῦς γύτης Γύττη Γύττιος γύψ Γυψαρία γυψάριος γυψεῖος γυψεμπλαστής γυψεμπλαστικός Γυψηίς Γυψηίτης γυψίζω γυψική γύψινος γυψίον γυψισμός γυψοειδής γυψοκόπος γυψοπλασία γυψοπλάστης γύψος γυψόω γυψώδης γύψωσις γυψωτής γυψωτός γχξγʹ γῶ γῷ Γώαρ Γωβάζης Γωβάρης γωβιός Γωβρύας Γῶβρυς Γωγ Γώγανα Γωγαρηνός γωγγάμη γωγώμη Γωδιγίσκλος Γωζάν γωλεόν γωλεός γῶν γωνάζομαι γωνία γωνιάζω γωνιαῖος γωνιακός γωνιασμός γωνίδιον γωνιοβόμβυξ γωνιοειδής γωνιόομαι γωνιοποιέομαι γωνιοποιέω γωνιόπους γώνιος γωνιότης γωνιόφυλλος γωνιόω Γώνιππος γωνιώδης γωνίωμα γωνίωσις γωνιωτός γωνοειδής γῶνοπ γῶνορ γῶνος γωνῶ γωνωσία γῶος γωροῦται Γώρυα Γωρυαῖα Γώρυς γωρυτός Γωσίθρης γώψ