Χρήστης:Svlioras/Αρχαιοελληνικό Λεξικό/Ι

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

ι ί ιʹ ἰά ἴα ιαʹ ἰάζω ἰαθενεῖ ἰαί ἰαιβοῖ ἰαίνω Ἴαιρα Ἰακός Ἱακυνθοτρόφος ἰάκχα Ἰακχαγωγός Ἰακχάζω Ἰακχαῖος Ἰακχεῖον ἰακχέω Ἰακχιαστής Ἰάκχιος ἰάκχιος Ἴακχος Ἰάκωβος ἰαλεμέω ἰαλεμίζω ἰαλεμίστρια ἰάλεμος ἰαλεμώδης ἰαλία ἰάλλω Ἰάλμενος ἰαλτός Ἰάλυσος Ἰαλυσός ἴαμα ἰαμβαυλεῖν ἰαμβειογράφος ἰαμβεῖος ἰαμβειοφάγος ἰαμβέλεγος ἰαμβιάζω ἰαμβίζω ἰαμβικός ἰαμβίς ἰαμβιστής ἰαμβογράφος ἰαμβοειδής ἰαμβοποιέω ἰαμβοποιός ἴαμβος ἰαμβύκη ἰαμβύλος ἰαμβώδης ἰαμεναί Ἰαμίδαι ἴαμνοι Ἴαμος Ἰάν ἵανα Ἰάνασσα ἰάνθη ἰάνθινος ἱανογλέφαρος ἱανόκροκα Ἰάνουκλον Ἰαολκός ἰάομαι Ἰαοναῦ Ἰάονες Ἰαόνιος ἰαόντυς Ἰαπετιονίς Ἰάπετος ἰαππαπαιάξ ἰάπτω Ἰάπυγες Ἰαπυγία Ἰαπύγιος Ἰᾶπυξ ἶαρ ἱάραξ ἱαράρχας Ἰαρδάνης Ἰάρδανος ἰαριγμόν ἱαρός Ἰάς ἴασι Ἰασίδης ἰάσιμος ἴασις Ἰασίων ἰασιώνη ἰάσκειν ἰάσμη Ἴασον Ἰασόνιον Ἴασος ἰασπαχάτης ἰασπίζω ἴασπις ἰασπόνυξ Ἰαστί Ἰαστιαιόλιος Ἰάστιος Ἰασώ Ἰάσων ἰάτειρα ἰατέον ἰατήρ ἰατήριον ἰατής ἰατικός ἰᾶτον ἰατορία ἰατός ἴατρα ἰατραλείπτης ἰατρεία ἰατρεῖον ἰάτρευμα ἰάτρευσις ἰατρευτέον ἰατρευτικός ἰατρεύω ἰάτρια ἰατρικός ἰατρίνη ἰατροκλύστης ἰατρολογέω ἰατρολογία ἰατρομαθηματικοί ἰατρόμαια ἰατρόμαντις ἰατρονίκης ἰατρός ἰατροσοφιστής ἰατροτέχνης ἰατροτομεύς ἰατροφιλόσοφος ἴαττα ἰατταταί ἰατταταῖ ἰατύς ἰάτωρ ἰαῦ ἰαυθμός ἰαυοῖ ἴαυος ἰαύω ἰαφέτης ἰαχά ἰαχέω ἰαχή ἰάχημα ἰαχρός ἰάχω Ἰαωλκός Ἰάων ιβʹ ἰβανατρίς ἴβδης ἴβη Ἴβηρ Ἰβηρία ἰβηρίς ἰβίβυος ἰβιοβοσκός ἰβιοπρόσωπος ἰβιοστολιστής ἰβιοταφεῖον ἰβιοτάφος ἶβις ἰβίσκος ἰβιών ἰβρίκαλοι ἰβύ Ἰβύκειον Ἰβύκειος Ἰβύκινον ἰβυκτήρ ιγʹ ἰγδίον ἴγδις ἴγδισμα ἰγδοκόπανον ἰγκουιλῖνος ἴγνητες ἰγνύα ἰγνύη ἴγνυς ἰγνύς ιδʹ Ἰδαῖος Ἴδαιος ἰδάλιμος ἰδαλίς ἰδανικός ἰδανός ἰδανόχροος Ἴδας ἵδδιος ἰδέ ἴδε ἰδέα ἰδέατος ἴδεδρος ἰδεῖν ἰδέν ἰδέρως ἴδεσκον ἰδέω ἴδη Ἴδη ἴδηαι Ἴδης ἰδιαζόντως ἰδιάζω ἰδιαίτερος ἰδιασμός ἰδιαστής ἰδικός ἰδιοβουλέω ἰδιογενής ἰδιόγλωσσος ἰδιογνωμονέω ἰδιογνώμων ἰδιογονία ἰδιογραφία ἰδιόγραφος ἰδιοθάνατος ἰδιοθανέω ἰδιοθηρευτικός ἰδιοθηρία ἰδιοθρονέω ἰδιοκρασία ἰδιόκριτος ἰδιοκτήμων ἰδιόκτητος ἰδιολογέω ἰδιολογία ἰδιομήκης ἰδιόμορφος ἴδιον ἰδιοξενία ἰδιοξενοδόκος ἰδιόξενος ἰδιόομαι ἰδιοπάθεια ἰδιοπαθέω ἰδιοπεριόριστος ἰδιόπλαστος ἰδιοποιέω ἰδιοποίημα ἰδιοποιός ἰδιοπραγέω ἰδιοπραγία ἰδιοπραγμονέω ἰδιοπράγμων ἰδιοπροσωπέω ἰδιοπρόσωπος ἰδιορρυθμία ἰδιόρρυθμος ἴδιος ἰδιόσημος ἰδιοσπορέομαι ἰδιοσπορία ἰδιόσπορος ἰδιόστολος ἰδιοσυγκρασία ἰδιοσύγκρισις ἰδιοσύγκριτος ἰδιοσυστασία ἰδιότακτος ἰδιότης ἰδιοτοπέω ἰδιοτοπία ἰδιότοπος ἰδιοτροπία ἰδιότροπος ἰδιοτρόφος ἰδιότυπος ἰδιοφεγγής ἰδιοφυής ἰδιόφυτον ἰδιόχειρος ἰδιόχρεος ἰδιόχροιος ἰδιόω ἴδισις ἰδίω ἰδίωμα ἰδιώνυμος ἰδίωσις ἰδιωτεία ἰδιωτεύω ἰδιώτης ἰδιωτίζω ἰδιωτικός ἰδιῶτις ἰδιωτισμός ἰδιωφελής ἰδμάν ἴδμεν ἴδμεναι ἰδμοσύνη ἴδμων ἰδνόομαι ἰδνόω Ἰδογενής ἴδοι ἰδοίατο ἰδομαλιάδαι Ἰδομενεύς ἰδός ἶδος ἰδού Ἰδουμαία Ἰδουμαῖος ἰδρεία ἰδρείη ἴδρις ἰδρίτας ἱδροσύνη ἱδρόω ἵδρυμα ἵδρυσις ἱδρυτέον ἱδρυτέος ἱδρύω ἵδρωα ἱδρώδης ἱδρώεις ἱδρώιον ἱδρώς ἵδρωσις ἱδρώσσω ἱδρωτάρια ἱδρωτήριον ἱδρωτίδες ἱδρωτικός ἱδρώτιον ἱδρωτοειδῶς ἱδρωτοποιέω ἱδρωτοποιός ἰδύβολαι ἰδυῖα ἰδυῖοι ἰδύλευμα ἴδω ἰέ ἴε ιεʹ Ἰέβωσθος Ἰεζεκίηλος ἵει ἰείη ἵεμαι Ἱεμψάλας ἴενται ἱερά ἱεράγγελος ἱεραγέω ἱεραγωγός ἱεράζω ἱερακάριος ἱερακεῖον ἱεράκειος ἱερακία ἱερακιάς ἱερακιδεύς ἱερακίδιον ἱερακίζω ἱεράκιον ἱερακίσκος ἱερακιστί ἱερακίτης ἱερακῖτις ἱερακοβοσκός ἱερακοκτόνος ἱερακόμορφος ἱερακοπόδιον ἱερακοπρόσωπος ἱερακοτάφος ἱερακοτρόφος ἱερακώδης ἱεράμοιβοι ἱερανθεσία ἱερανομέω ἱέραξ ἱεραοιδός ἱεράομαι ἱεραπολέω Ἱεράπολις ἱεραπόλος ἱεράρχης ἱερατεία ἱερατεῖον ἱεράτευμα ἱερατευματικός ἱερατεύω ἱερατικός ἱερατιστί ἱεραύλης ἱεραφορία ἱεραφόρος ἱέρεα ἱέρεια ἱερεία ἱερειάζω ἱερεῖον ἱερειτεύω ἱερεῖτις ἱερεύς ἱερεύσιμος ἱέρευσις ἱερευτικός ἱερεύω ἱερεωσύνη ἱερή ἱερήϊον ἱερήιον ἱερηΐς ἱερής ἱερίζω ἱερίς ἱερισμός ἱέρισσα ἱεριστής ἱεριτεύω ἱερῖτις ἱεροβόαι ἱεροβοτάνη ἱερογλυφέω ἱερογλυφικός ἱερογλυφιστί ἱερόγλυφος ἱερογλύφος ἱερογλωσσόκομον ἱερόγλωσσον ἱερόγλωσσος ἱερογραμματεύς ἱερογραφικός ἱερόδακρυς ἱεροδιδάσκαλος ἱεροδόκος ἱεροδουλεία ἱερόδουλος ἱερόδρομος ἱεροεργός ἱεροθαλλής ἱεροθέσιον ἱεροθετέω ἱεροθήκη ἱεροθρησκεία ἱερόθροος ἱεροθύσιον ἱεροθυτεῖον ἱεροθυτέω ἱεροθύτης ἱερόθυτος ἱεροκαυτέω ἱεροκηρυκεύω ἱεροκῆρυξ ἱεροκόμος ἱεροκορακικά ἱεροκτίστης ἱερόκτιτος ἱερόλας ἱερόληπτος ἱερολογέω ἱερολογία ἱερολόγοι ἱερόμαντις ἱέρομας ἱερομήνια ἱερομηνία ἱερομηνιακός ἱερομνημονέω ἱερομνημονικός ἱερομνημοσύνη ἱερομνήμων ἱερομοσχοσφραγιστής ἱερόμυρτος ἱερομύστης ἱερόν Ἱερόν ἱερονίκης ἱερονομέω ἱερονόμοι ἱερονουμηνία ἱεροόστεον ἱεροπαρέκτης ἱερόπλοκος ἱεροποιέω ἱεροποίημα ἱεροποιία ἱερόποιον ἱεροπόιον ἱεροποιός ἱερόπολις ἱεροπομπός ἱερόπρακτος ἱεροπράκτωρ ἱεροπρεπής ἱεροπρόσπολος ἱερόπτης ἱεροράβδος ἱεροργίη ἱερός ἱεροσαλπικτής ἱεροσέβαστος ἱεροσκοπέομαι ἱεροσκοπία ἱεροσκόπος Ἱεροσόλυμα Ἱεροσολυμίτης ἱεροστάτης ἱεροστολικά ἱεροστολιστής ἱερόστολος ἱεροσυλέω ἱεροσύλημα ἱεροσύλησις ἱεροσυλία ἱερόσυλος ἱεροταμίας ἱεροταμιεύω ἱερότας ἱεροτέκτων ἱεροτελεστία ἱεροτεύκτης ἱερότροχος ἱερουλίζω ἱερουργέω ἱερούργημα ἱερουργία ἱερουργικός ἱερουργός Ἰερουσαλήμ ἱεροφαντέω ἱεροφάντης ἱεροφαντία ἱεροφαντικός ἱεροφάντις ἱεροφάντρια ἱεροφάντωρ ἱεροφοιτάω ἱεροφόρος ἱεροφυλάκιον ἱεροφύλαξ ἱερόφωνος ἱεροφωρέω ἱερόχθων ἱεροψάλτης ἱερόψυχος ἱερόω ἱέρωμα Ἱέρων ἱερωνία ἱερώνυμος ἱέρωσις ἱερωστί ἱερωσύνη ἱερωσύνιον ἱερώσυνος ἱερωτεία ἱερωτός ἴεσις ἵεσις ἴεσσα Ἰεσσαῖος Ἰέται ἰεῦ ιζʹ ἱζαίνω ἱζάνω ἰζέλα ἵζημα ἱζηματίας ἰζίνες ἵζω ἰή ιηʹ ἰηγορεῖν ἰήϊος ἴηλα Ἰηλυσός ἴημα ἵημι ἴηνα ἰήνατε Ἰήνυσος Ἰηοῦς Ἰηπαιήων ἰηπαιωνίζω ἱήρια ἰήσασθε ἴῃσι Ἰησονίδης Ἰησοῦς Ἰήσων ἰήτειρα ἰητήρ Ἰήτης ἰήτης ἰητρός ἰθαγενής ἰθαιγένης Ἰθαιμένης ἰθαίνω Ἰθάκη Ἰθάκηνδε Ἰθακήσιος Ἴθακος ἴθανα ἰθαρός ἰθείη ἴθι ἰθίτας ἴθμα ἰθμαίνω ἴθρις ἰθύβιος ἰθυβόλος ἰθύγραμμος ἰθυδίκης ἰθύδικος ἰθυδρομία ἰθυδρόμος ἰθύθριξ ἰθυκέλευθος ἰθυκρήδεμνος ἰθυκτέανον ἰθυκτίων ἰθύκυφος ἰθυμαχία ἰθυμάχος ἴθυμβος ἴθυνα ἰθύντατα ἰθύντειρα ἰθυντήρ ἰθυντήριος ἰθυντής ἰθύντωρ ἰθύνω ἰθυπετεῖν ἰθυπορέω ἰθυπόρος ἰθυπτίων ἰθύρ ἰθύρροπος ἰθύς ἰθυσκόλιος ἰθυτένεια ἰθυτενής ἰθύτης ἰθυτμής ἰθύτονος ἰθύτρην ἰθυφαλλικός ἰθύφαλλος ἰθυφάνεια ἰθυφορικός ἰθύω ἰθυωρίη Ἰθώμη ἰθών ἰίζω ἱκανοδοσία ἱκανοδοτέω ἱκανοδότης ἱκανοποιέω ἱκανός ἱκανότης ἱκανόω ἵκαντι ἱκάνω Ἰκάριος Ἴκαρος ἰκάς ϝίκατι ϝικατιϝέτης ϝικατίπεδος Ἰκέλιος ἴκελος ἰκελόω ἰκενάς ἱκεσία ἱκέσιος ἱκεταδόκος Ἱκεταονίδης ἱκέτας Ἱκετάων ἱκετεία ἱκέτευμα ἱκέτευσις ἱκετευτέος ἱκετευτικός ἱκετεύω ἱκετέω ἱκετηρία ἱκετήριος ἱκετηρίς ἱκέτης ἱκετήσιος ἱκετικός ἱκέτις ἱκετοδόχος ἱκετώσυνα ἵκηαι ἴκκος ἰκμαδώδης ἰκμάζω ἰκμαίνω ἰκμαῖος ἰκμαλέος Ἰκμάλιος ἴκμαρ ἰκμάς ἰκμασία ἰκμάω ἴκμενος ἴκμη ἴκμιος ἰκμόβωλον ἰκμώδης ἰκνά ἱκνέομαι ἴκνυς Ἰκόνιον Ἰκός ἴκρια ἰκριάς ἴκρινον ἰκριοποιέω ἰκριοποίησις ἰκριοποιός ἰκριόω ἰκρίωμα ἰκριωτήρ ἱκταῖος ἴκταρ ἰκτέα ἰκτερίας ἰκτεριάω ἰκτερικός ἴκτερις ἰκτερίτης ἰκτεριώδης ἰκτερόομαι ἴκτερος ἰκτερώδης ἴκτευ ἱκτήρ ἴκτηρ ἱκτήριος ἵκτης ἰκτίδεος ἰκτίν ἰκτῖνος Ἰκτῖνος ἴκτις ἱκτορεύω ἰκτός ἵκτωρ ἵκω ἴλα ἰλαδόν ἱλάειρα ἱλάεις ἵλαθι Ἰλαῖος ἵλαμαι ἱλάομαι ἵλαος ἱλαρεία ἱλαρεύομαι ἱλάρια ἱλαρία ἱλαροποιέω ἱλαρός ἱλαρότης ἱλαροτραγῳδία ἱλαρόω ἰλάρχης ἰλαρχία ἴλαρχος ἱλαρῳδός ἱλαρῶπις ἱλᾶς Ἴλας ἱλασία ἱλάσιμος ἱλάσκομαι ἵλασμα ἱλασμός ἱλαστήριος ἱλαστής ἱλατεύω ἱλατήριον ἰλεας ἱλέομαι Ἰλέρδα ἱλέωσις ἱλεωτήριον ἴλη ἰληδόν Ἰλήϊος ἱλήκω ἵλημι ἴληοι ἰλῆς ἴλια Ἰλιάδαι Ἰλιάδας Ἰλιακός Ἰλιάς ἰλιγγιάω ἰλιγγιώδης ἴλιγγος ἶλιγξ Ἰλιεύς Ἰλιόθεν Ἰλιόθι Ἴλιον ἴλιον Ἰλιοπόρος Ἰλιορραίστης Ἴλιος Ἰλιόφι ἰλις Ἰλισιάς Ἰλισός ἰλίσσαι ἰλλάεις ἰλλάζω ἰλλαίνω ἰλλάς ἰλλίζω ἰλλίς ἰλλός ἴλλος ἴλλοψ Ἰλλυρικός Ἰλλυριοί Ἰλλυρίς Ἰλλυριῶτις ἴλλω ἰλλώδης ἰλλωπέω ἰλλώπτω ἴλλωσις ἴλμη Ἰλοραίστης Ἶλος ϝίλσις ἴλυμα ἰλυόεις ἰλυός ἰλύς ἰλυσπάομαι ἰλύσπασις ἰλυσπαστικός ἰλύω ἰλυώδης ἰμ- ἷμα ἱμαῖος Ἱμάλιος ἱμαλίς ἱμανήθρη ἱμαντάριον ἱμαντελιγμός ἱμαντελικτής ἱμάντηρις ἱμαντίδιον ἱμάντινος ἱμάντιον ἱμαντίσκος ἱμαντισμός ἱμαντόδεσμος ἱμαντόδετος ἱμαντομάχος ἱμαντοπάροχος ἱμαντοπέδη ἱμαντόπους ἱμαντοσκελής ἱμαντοτομέω ἱμαντόω ἱμαντώδης ἱμάντωμα ἱμάντωσις ἱμαοιδός ἱμάς ἱμάσθλη ἱμάσκω ἱμασσία ἱμάσσω ἱματεύομαι ἱματηγός ἱματιδάριον ἱματίδιον ἱματίζω ἱματιοθήκη ἱματιοκάπηλος ἱματιοκλέπτης ἱματιομίσθης ἱματιομισθωτής ἱμάτιον ἱματιοπαραλήμπτης ἱματιοπλύτης ἱματιοποιΐα ἱματιοπράτης ἱματιοπώλης ἱματιοπωλικόν ἱματιουργικός ἱματιοφόριον ἱματιοφορίς ἱματιοφυλακέω ἱματιοφυλάκιον ἱματιοφύλαξ ἱματισμός ἱμάω ϝιμβάναι Ἰμβρασίδης Ἴμβριος Ἴμβρος ἱμείρω ἴμεν ἴμεναι Ἱμέρα ἱμέρα ἱμεράμπυξ Ἱμέρας ἱμερόγυιος ἱμερόεις ἱμεροθαλής ἱμερόνους ἱμερόομαι ἱμερόπνους ἵμερος ἱμερόφρων ἱμερόφωνος ἰμέρρω ἱμερτός ἱμερώδης ἰμέσος ἴμεστος ἰμμεμφής ἴμμεναι ἱμονιά ἱμονιοστρόφος ἴμοροι ἵν ἱν ἵνα ἰναία ἰναλίνω ἴναντι ἰνάριον Ἰνάρως ἰνάσσω Ἰνάχειος Ἴναχος ίνδα ἰνδαλίμη ἰνδάλιμος ἰνδάλλομαι ἴνδαλμα ἰνδαλματίζομαι ἰνδαλμός ἰνδάριον ἰνδέα ἰνδικοπλάστης Ἰνδικός Ἰνδιστί Ἰνδογενής Ἰνδολέτης Ἰνδός Ἰνδοσκυθία ἴνδουρος Ἰνδοφόνος Ἰνδῷος Ἰνεῖον ἴνεσι ἰνεύει ἰνέω ἴνη ἰνηθμός ἴνησις ἰνίον ἵνιον ἶνις ἰνκαπάταὁν ἰνμενφής ἴννην ἴνϝοικος ἴνος ἰνόω ἰντέρρηξ ἴντυβος ἰνύεται Ἰνώ ἰνώδης Ἰνωπός ἴξ ἰξαλῆ ἴξαλος ἴξευμα ἰξευτήρ ἰξευτήριος ἰξευτής ἰξευτικός ἰξεύτρια ἰξεύω ἰξία ἰξίας ἰξίνη ἰξιόεις ἰξίον Ἰξιόνιος Ἴξιος ἵξις Ἰξίων ἰξοβολέω ἰξοβόλος ἰξοβόρος ἰξοειδές ἰξοεργός ἷξον ἰξόομαι ἰξοποιέω ἰξός ἰξοφάγος ἰξοφορεύς ἰξοφόρος ἰξύα ἰξυόθεν ἰξύς ἰξώδης Ἰοβάκχεια Ἰοβάκχιος Ἰόβακχος ἰοβάπτης ἰοβαφής ἰοβλέφαρος ἰοβολέω ἰοβόλος ἰοβόρος ἰοβόστρυχος ἰογλέφαρος ἰόγληνος Ἰογόρθας ἰόδετος ἰοδνεφής ἰοδόκη ἰοδόκος ἰοειδής ἰόεις ἰόζωνος ἰοθαλής Ἰοκάστη ἰόκολπος ἰόκουρος Ἰόλαος ἰολόχευτος ἴομεν ἰομιγής ἰόμωροι ἰόμωρος ἴον ἰονθάς ἴονθος Ἰόνιος ἰόομαι ἰόπεπλος ἰοπλόκαμος ἰόπλοκος ἰοποίησις ἰόππα Ἰορδάνης ἰός ἱός ἴος ἰοσάκχαρ ἰοστέφανος ἰότης ἰοτόκος ἰοτυπής ἰού Ἰουδαία Ἰουδαΐζω Ἰουδαϊκός Ἰουδαῖος Ἰουδαϊσμός Ἰουδαϊστί Ἰούδας ἴουκαι Ἰουλαῖος Ἰουλιάς ἰουλίζω Ἰούλιος ἰουλίς ἰουλόπεζος ἴουλος ἰουλοφόρος Ἰουλώ ἰουλώδης ἰόφ ἰοφόρος ἰοχέαιρα Ἰόχια ἵπαμα ἰπνευτής ἰπνεύω ἴπνη ἰπνίον ἴπνιος ἰπνίτης ἰπνοδόμαν ἰπνοκαής ἰπνοκαύστης ἰπνοκήιον ἰπνολέβης ἰπνολεβήτιον ἴπνον ἰπνοπλάθος ἰπνοποιός ἰπνός ἰπνών ἰποκτόνος ἶπος ἰπόω ἴππα ἱππαγρέται ἵππαγρος ἱππαγωγός ἱππάζομαι ἱππαΐς ἱππαιχμία ἵππαιχμος ἱππάκη ἱππακοντιστής ἱππάκοπον ἱππαλεκτρυών ἱππαλέος ἱππαλίδας ἵππαλος ἱππαναβάτης ἱππάνθρωπος ἱππαπαῖ ἱππαπαί ἱππάριον Ἵππαρις ἱππαρμοστής ἱππαρχεῖον ἱππαρχέω ἱππάρχης ἱππαρχία ἱππαρχικός ἵππαρχος Ἵππαρχος ἱππάς ἱππασία Ἱππασίδης ἱππάσιμος ἱππάσιον ἵππασμα ἱππασμός Ἵππασος ἱππαστήρ ἱππαστής ἱππαστί ἱππαστικός ἱππαστός ἱππάστρια ἱππάστριαι ἱππάφεσις ἱππαφίδες ἱππεία ἵππειος ἱππελάτειρα ἱππελάτης ἱππέλαφος ἱππεραστής ἵππερος ἵππευμα ἱππεύς Ἱππεύς ἵππευσις ἱππευτάς ἱππευτήρ ἱππευτής ἱππεύω ἱππηγέτης ἱππηγός ἱππηδόν ἱππηλασία ἱππηλάσιος ἱππηλάτα ἱππηλατέω ἱππηλάτης ἱππήλατος ἱππημολγία ἱππημολγοί Ἱππημολγοί Ἱππιάζω ἱππιάναξ Ἱππίας ἱππίας ἱππιατρικός ἱππιατρός ἱππίδιον ἱππικός ἵππιος ἱππιοχαίτης ἱππιοχάρμης ἱππίσκος ἱππιστί ἱππίτας Ἱππιών ἱπποβάμων ἱπποβάτης Ἱππόβινος ἱπποβόσιον ἱπποβοσκός ἱπποβότης ἱππόβοτος ἱπποβουκόλος ἱππόβροτοι ἱππογέρανοι ἱππογνώμων ἱππόγυποι Ἱπποδάμας ἱπποδαμαστής Ἱπποδάμεια Ἱπποδάμειος ἱπποδάμνοις ἱππόδαμος Ἱππόδαμος ἱπποδάσεια ἱππόδεσμα ἱππόδεσμοι ἱπποδέτης ἱπποδίνητος ἱπποδιώκτης ἱπποδρομία ἱπποδρομικός ἱπποδρόμιος ἱπποδρόμος ἱππόδρομος ἱπποζώνη Ἱπποθάλης ἱππόθεν ἱπποθήλεια ἱπποθήλης Ἱπποθόη ἱππόθοος Ἱππόθοος ἱπποθόρος Ἱπποθόων ἱπποθοώντειον Ἱπποθοώντειον ἱπποθυτέω ἱπποίατρος ἱπποκάμπιον ἱππόκαμπος ἱππόκαμπτος ἱπποκάνθαρος ἱπποκέλευθος ἱπποκενταύρειος ἱπποκένταυρος ἱπποκέντωρ Ἱπποκλέας ἱπποκλείδης Ἱπποκλῆς ἱπποκοινάριον ἱπποκομέω ἱπποκόμος ἱππόκομος ἱπποκόρυθος ἱπποκορυστής ἱπποκόσμια ἱπποκούριος Ἱπποκόων Ἱπποκράτειος ἱπποκράτειος ἱπποκρατέω Ἱπποκράτης ἱπποκρατία ἱπποκράτωρ ἱππόκρημνος ἱπποκρήνη ἱππόκροτος ἱπποκύων ἱππολάπαθον ἱππολειχήν ἱππολέτας ἱππολεχής ἱππολήπτρας ἱππολούστρας ἱππολοφία ἱππόλοφος Ἱππόλοχος Ἱππολύτα ἱππόλυτος Ἱππόλυτος ἱππομανέω ἱππομανής ἱππομανία ἱππομάραθον ἱππομαχέω ἱππομαχία ἱππομαχικός ἱππομάχος Ἱππόμαχος ἱππόμαχος Ἱππομέδων ἱππόμητις ἱππομιγής ἱππομολγία ἱππόμορφος ἱππομύρμηξ ἱππόνικος Ἱππόνικος Ἱππονόη ἱππονομεύς ἱππονόμος Ἱππόνοος ἱππονώμας ἱππόομαι ἱπποπάρῃος ἱπποπέδη ἱπποπῆραι ἱππόποδες ἱπποπόλος ἵπποπορ ἱππόπορνος ἱπποπόταμος ἱπποπρόσωπος ἵππος Ἵππος ἱπποσείρης ἱπποσέλινον ἱπποσκελής ἱπποσκόπος ἱπποσόας ἱπποσόος ἱπποστάσιον ἱππόστασις ἱπποσύνη ἱππόσυνος ἱππότα Ἱπποτάδης ἱπποτακτικά ἱππότας ἱππόταυρος ἱπποτέκτων ἱππότης ἱππότιγρις ἱππότιλος ἱππότις Ἱπποτίων ἱπποτόκος ἱπποτοξεία ἱπποτοξότης ἱπποτραγέλαφος ἱπποτροφεῖον ἱπποτροφέω ἱπποτροφία ἱπποτροφικός ἱπποτρόφος ἱπποτυφία ἱππούραιον ἱππουρεύς ἵππουρις Ἱππουρίς ἵππουρος ἱπποφάγοι ἱπποφαές ἱππόφαιστον ἱππόφεως ἱππόφλομος ἱπποφοβάς ἱπποφορβεύς ἱπποφορβέω ἱπποφορβία ἱπποφόρβιον ἱπποφορβός ἱπποχάρμας ἱπποχάρμης ἱππόχθων Ἱππώ ἱππώδης ἱππώκης ἱππών Ἱππών Ἱππῶναξ ἱππωνεία Ἱππωνεύς ἱππωνέω ἱππωνία ἵπταμαι ἴπτομαι ἰπύα ἵπφαρμος ἴπωσις ἰπωτήριον ἰπωτρίς ἶραι ἰράνα ἱράομαι Ἴρασα ἱρεύς ἱρεύσασθαι Ἱρή ἰρήν ἴρηξ ἱρήτειρα ἰρίζω ἰρικάν ἰρίνεος ἰρινόμικτος ἴρινος ἰριοειδής ἶρις Ἶρις ἰριώδης ἰρμοφόρος ἱρο- ἱροδρόμος ἱρόθυτος ἱρόν ἱροπόλος Ἶρος ἱρός ἱροφάντης ἱρόχθων Ἵρτιος ἰρών ἱρωστί ἱρωσύνη ἴς Ἴς ἰσάγγελος ἰσάδελφος ἰσάζω ἰσαθάνατος ἰσαίομαι ἰσαῖος ἰσαίτατος ἰσαίτερος ἰσάκις ἰσάκτιος ἰσαμέριος ἴσαμι ἰσάμιλλος ἰσάμμορος ἴσαν ἰσάναν ἰσανάτολος ἴσανδρος Ἴσανδρος ἰσάνεμος ἰσάξιος ἰσάργυρος ἰσαριθμέω ἰσαρίθμιος ἰσάριθμος ἰσάρχαιος ἰσάρχων ἴσασι ἰσάσκετο ἰσασμός ἰσάστερος ἰσαστικός ἰσάτις ἰσατώδης ἰσαύδης Ἰσαυρικός ἰσαχῶς ἰσγίνη Ἰσεῖα ἰσεννύω ἰσήβας ἰσηγορέομαι ἰσηγορέω ἰσηγορία ἰσήγορος ἰσήλικος ἰσῆλιξ ἰσημερία ἰσημερινός ἰσημέριον ἰσήμερος ἰσήρετμος ἰσήρης ἰσήριθμος ἴσθι ἰσθλῆ ἴσθμα Ἴσθμια Ἰσθμιάζω Ἰσθμιακός Ἰσθμιάς Ἰσθμιαστής Ἰσθμικός ἴσθμιον Ἰσθμιονίκης Ἴσθμιος ἴσθμιος ἰσθμοειδής Ἰσθμόθεν Ἰσθμόθι Ἰσθμοῖ ἰσθμός Ἰσθμός ἰσθμώδης ἴσι Ἰσιακός Ἰσιασταί Ἰσιδεῖον ἰσικιάριος ἰσικιομάγειρος ἰσίκιον ἰσινδίη ἴσιον Ἰσιονόμος Ἶσις ἴσκαι ἰσκάνδιον ἴσκε ἴσκω ἵσμα ἴσμα Ἴσμαρος ἰσμή Ἰσμηνίας Ἰσμήνιος Ἰσμηνός ἰσοαχθής ἰσοβαθής ἰσοβαρέω ἰσοβαρής ἰσοβασιλεύς ἰσόβιος ἰσόβοιος ἰσοβόλων ἰσόγαιος ἴσογκος ἰσογλώχιν ἰσογονία ἰσογραφή ἰσόγραφον ἰσόγραφος ἰσογώνιος ἰσοδαίμων ἰσοδαίτης ἰσοδαμιοργός ἰσόδενδρος ἰσοδέξιος ἰσοδίαιτος ἰσοδιάστατος ἰσόδομος ἰσόδοξος ἰσόδουλος ἰσοδρομέω ἰσόδρομος ἰσοδυναμέω ἰσοδυναμία ἰσοδύναμος ἰσοελκής ἰσοεπίπεδος ἰσοέτηρος ἰσοετής ἰσοευρής ἰσοζυγέω ἰσοζυγής ἰσόζυγος ἰσοθάνατος ἰσόθεος ἰσοθεόω ἰσόθι ἰσόθροος ἰσόθυμος ἰσόκαινος ἰσοκάμπανος ἰσοκαπιτώλιος ἰσοκατάληκτος ἰσοκέλευθος ἰσοκέφαλος ἰσοκίνδυνος ἰσοκιννάμωμος ἰσοκλεής ἰσοκληρονόμος ἰσόκληρος ἰσοκλινής ἰσόκνημος ἰσόκοιλος ἰσοκόρυφος ἰσοκραής ἰσόκραιρος ἰσοκράς ἰσοκράτεια Ἰσοκράτειος ἰσοκρατέω ἰσοκρατής Ἰσοκράτης ἰσοκρατία Ἰσοκρατικοί ἰσόκρατος ἰσόκριθος ἰσόκτιτος ἰσόκτυπος ἰσόκυκλος ἰσοκωλία ἰσόκωλος ἰσολαχής ἰσόλεκτοι ἰσολεχής ἰσολογέω ἰσολογία ἰσολόγχητος ἰσολύμπιος ἰσόλυρος ἰσομάτωρ ἰσόμαχος ἰσομεγέθης ἰσομέρεια ἰσομερής ἰσομέτρητος ἰσομετρία ἰσόμετρος ἰσομέτωπος ἰσομήκης ἰσομιλήσιος ἰσομοιρέω ἰσομοιρία ἰσομοιρικός ἰσόμοιρος ἰσόμορος ἰσόνειρος ἰσόνεκυς ἰσονέμεος ἰσονομέομαι ἰσονομία ἰσονομικός ἰσόνομος ἰσονύκτιον ἴσοξ ἰσόξυλος ἰσόογκος ἰσόπαις ἰσοπάλαιστος ἰσοπαλής ἰσόπαλος ἰσοπάρθενος ἰσοπαχής ἰσοπεδής ἰσόπεδον ἰσόπεδος ἰσοπέλεθρος ἰσοπενθής ἰσοπέραστος ἰσοπερίμετρος ἰσόπετρος ἰσόπηχυς ἰσόπλαστος ἰσοπλατής ἰσοπλάτων ἰσόπλευρος ἰσοπληγής ἰσοπληθής ἰσοπληθόπλευρος ἰσοπολιτεία ἰσοπολίτης ἰσοπραξία ἰσόπρεσβυς ἰσόπροικον ἰσοπρόξενος ἰσόπτερος ἰσοπτυχής ἰσόπτωτος ἰσοπύθιος ἰσόπυκνος ἰσόπυργος ἰσόπυρον ἰσόπυρος ἰσορρεπής ἰσορροπέω ἰσορρόπησις ἰσορροπία ἰσορροπικά ἰσόρροπος ἰσόρυθμος ἴσος ἶσος Ἶσος ἰσοσθένεια ἰσοσθενέω ἰσοσθενής ἰσοσκέλεια ἰσοσκελής ἰσόσπριος ἰσοστάδην ἰσοσταθμέω ἰσόσταθμος ἰσοστάσιος ἰσοστατέω ἰσοστοιχέω ἰσόστοιχος ἰσοστροφή ἰσόστροφος ἰσοσύγκριτος ἰσοσυλλαβέω ἰσοσυλλαβία ἰσοσύλλαβος ἰσοσώματος ἰσοταγής ἰσοτάλαντος ἰσόταυρος ἰσοτάχεια ἰσοταχέω ἰσοταχής ἰσοτέλεια ἰσοτέλεστος ἰσοτέλευτον ἰσοτελής ἰσοτενής ἰσοτετράγωνος ἰσότεχνος ἰσότης ἰσοτίμημα ἰσοτιμία ἰσότιμος ἰσότοιχος ἰσοτονία ἰσότονος ἰσοτράπεζος ἰσοτριβής ἰσότυπος ἰσοτύραννος ἰσουράνιος ἰσουργός ἰσοϋψής ἰσοφανής ἰσοφαρίζω ἰσόφθογγος ἰσόφονος ἰσοφορία ἰσοφόριος ἰσοφόρος ἴσοφρυς ἰσόφρων ἰσοφυής ἰσόφωτον ἰσοχειλής ἰσόχειλος ἰσόχειρ ἰσόχνοος ἰσόχοιρον ἰσόχοος ἰσόχορδος ἰσοχρονέω ἰσοχρόνιος ἰσόχρονος ἰσόχροος ἰσόχρυσος ἰσοψηφία ἰσοψηφιστής ἰσόψηφος ἰσόψιστος ἰσόψυχος ἰσόω Ἱσπανία Ἱσπανός Ἰσραηλίτης ἴσσα ἴσσασθαι ἰσσέλα Ἰσσηδόνες Ἰσσικός ἰσσόθεος ἵσσυπος ἵσταμι ἱστάνω ἱστάριον ἱστάρχης ἱστάω ἱστεῖον ἰστέον ἱστεών ἵστημι ἱστία Ἱστίαια Ἱστιαϊκός Ἱστιαῖος Ἱστιαιῶτις ἱστίασις ἱστιατορία ἱστίη ἱστιοδρομέω ἱστιόκωπος ἱστίον ἱστιοπετής ἱστιοποιέομαι ἱστιορράφος ἱστοβοεύς ἱστοδόκη ἱστοκεραία ἱστοπέδη ἱστόποδες ἱστοποιία ἱστοπόνος ἱστορέω ἱστόρημα ἱστορητέον ἱστορία ἱστοριαγράφος ἱστορικός ἱστοριογραφέω ἱστοριογραφία ἱστοριογραφικός ἱστοριογράφος ἱστόριον ἱστόρισμα ἱστοριώδης ἱστός ἱστότονος ἱστοτριβής ἱστουργεῖον ἱστουργέω ἱστουργία ἱστουργικός ἱστουργός ἱστοφόρος ἵστραξ ἰστρίδες Ἴστριος Ἴστρος ἴστω ἱστών ἱστωνάρχης ἱστωναρχία ἴστωρ ἰσφαίνειν ἴσφνιον ἴσφωρες ἰσχάδιον ἰσχαδοκάρυον ἰσχαδοπώλης ἰσχαδόπωλις ἰσχαδοφάγος ἰσχαδώνης ἴσχαιμος ἰσχαίνω ἰσχαλέος ἰσχαλεῦσαι ἰσχανάω ἰσχάνω ἰσχάριον ἰσχάς ἴσχαυδαι ἰσχέγαον ἰσχέθυρον ἰσχέπλινθα ἰσχερώ ἰσχητήριος ἰσχιαδικός ἰσχιάζω ἰσχιακός ἰσχιάς ἰσχίασις ἰσχιοίδης ἰσχίον ἴσχιον ἰσχιορρωγικός ἰσχναίνω ἰσχναλέος ἴσχνανσις ἰσχναντικός ἰσχνασία ἰσχνασμός ἰσχνεῦσαι ἰσχνοκαλαμώδης ἰσχνόκωλος ἰσχνομυθέω ἰσχνοπάρειος ἰσχνόπους ἰσχνός ἰσχνοσκελής ἰσχνότης ἰσχνουργής ἰσχνοφωνία ἰσχνόφωνος ἰσχνόω ἴσχνωσις ἰσχνωτικός Ἰσχόμαχος ἰσχομένως ἰσχουρέω ἰσχουρία ἰσχυριείω ἰσχυρίζομαι ἰσχυρικός ἰσχύρισις ἰσχυριστέον ἰσχυριστέος ἰσχυριστικῶς ἰσχυρογνωμοσύνη ἰσχυρογνώμων ἰσχυρόδετος ἰσχυροθώραξ ἰσχυροκάρδιος ἰσχυροπαθέω ἰσχυροπαίκτης ἰσχυροπλήκτης ἰσχυροποιέω ἰσχυροποίησις ἰσχυροποιός ἰσχυροπότης ἰσχυρόπους ἰσχυροπράγμων ἰσχυρόρριζος ἰσχυρός ἰσχυροσώματος ἰσχυρότης ἰσχυρόφρων ἰσχυρόφωνος ἰσχυρόχρως ἰσχυρόψυχος ἰσχυρόω ἰσχύς Ἴσχυς ἴσχυσις ἰσχύω ἴσχω ἰσωνία ἰσωνυμία ἰσώνυμος ἴσως ἴσωσις ἴταλα Ἰταλία Ἰταλιάζω Ἰταλίδης Ἰταλικός Ἰταλιώτης ἰταλός Ἰταλός ἰταμεύομαι ἰταμία ἰταμός ἰταμότης ἴτας ἰτέα ἰτέη ἰτέϊνος ἰτεΐνος ἰτέον ἰτέος ἰτεόφυλλος ἰτεών ἴτηλος ἴτην ἰτήριος ἴτης ἰτητέον ἰτητικός ἷτθαι ἴτον ἰτός Ἰτουραία ἰτρίνεος ἴτριον ἰτριοπώλης ἴττα ἴττω Ἰτύκη Ἴτυλος Ἰτυμονεύς ἴτυξ ἴτυς Ἴτυς ἴτω Ἴτων Ἰτωνία Ἰτώνιος ἰΰ Ἰυγγίης ἰυγγικός Ἰύγγιος ἰυγγοδρομέω ἰυγή ἰυγμός ἴυγξ ἰύζω ἰυκτής ἴυρκες Ἰφεύς Ἰφθίμη Ἰφθῖμις ἴφθιμος ἶφι Ἰφιάνασσα Ἰφιγένεια ἰφιγένητος Ἰφιδάμας Ἰφικλέης Ἰφικλείδας Ἰφικλήειος Ἴφικλος ἴφικλος Ἰφικράτης Ἰφικρατίδες Ἰφιμέδεια ἰφίν Ἰφίνοος ἴφιος Ἶφις ἶφις Ἰφιτίδης Ἰφιτίων Ἴφιτος Ἰφίων ἴφυον ἰχαίνω ἰχανάω ἶχαρ ἴχθον ἰχθύα ἰχθυαγωγός ἰχθυάζομαι ἰχθυακός ἰχθυάω ἰχθυβολεύς ἰχθυβολέω ἰχθυβόλος ἰχθύβολος ἰχθυβόρος ἰχθύβοτος ἰχθυγόνος ἰχθύδιον ἰχθυδόκος ἰχθυεῖον ἰχθύη ἰχθυήματα ἰχθυηρός ἰχθυΐα ἰχθυϊκός ἰχθύκεντρον ἰχθυμέδων ἰχθυνόμος ἰχθυοβολεύς ἰχθυόβρωτος ἰχθυοειδής ἰχθυόεις ἰχθυοθήρα ἰχθυοθήρας ἰχθυοθηρητήρ ἰχθυοθηρία ἰχθυοκένταυρος ἰχθυόκολλα ἰχθυολογέω ἰχθυολύμης ἰχθυόμαντις ἰχθυομετάβολος ἰχθυόνερ ἰχθυοπράτης ἰχθυοπτρίς ἰχθυοπώλαινα ἰχθυοπωλέω ἰχθυοπώλης ἰχθυοπωλία ἰχθυοπώλιον ἰχθυόρροος ἰχθυοτροφεῖον ἰχθυοτροφικός ἰχθυοτρόφος ἰχθυουλκός ἰχθυοφαγέω ἰχθυοφαγία Ἰχθυοφάγοι ἰχθυοφάγος ἰχθυοφορέω ἰχθυοφόρος ἰχθυπαγής ἰχθυπόρος ἰχθύς ἰχθῦς ἰχθυσιληϊστήρ ἰχθυστεφής ἰχθυφάγος ἰχθυφόνος ἰχθυώδης ἴχλα Ἰχναῖος ἰχνάομαι ἰχνεία ἰχνελάτης ἴχνευμα ἰχνεύμων ἴχνευσις ἰχνεύτειρα ἰχνευτέος ἰχνευτήρ ἰχνευτής ἰχνευτικός ἰχνεύω ἰχνηλασία ἰχνηλατέω ἰχνηλάτης ἰχνηλατία ἰχνηλατικός ἴχνιον ἴχνιππος ἰχνοβάτης ἰχνοβλαβής ἰχνογραφία ἰχνοπέδη ἰχνοποιέω ἴχνος ἰχνοσκοπέω ἰχνοσκοπία ἰχώρ ἰχωροειδής ἰχωρορροέω ἰχωρώδης ἴψ ἴψαο ἴψηλος ἴψοθεν ἴψοι ἴψον ἴψος ἰώ Ἰώ ἴω ἰωά Ἰωάννης ἰώγα ἰωγή ἰώδης ἰωεῖ ἰωή ἰωκή ϝιώκω ἰωλία Ἰωλκός Ἴων Ἰωνάθης ἰωνᾶς Ἴωνες ἰωνιά Ἰωνία Ἰωνίζω Ἰωνικολόγος Ἰωνικός Ἰώνιος Ἰωνίς ἰωνίς ἰωνίσκος Ἰωνιστί Ἰωνοκάμπτης Ἰωνόκυσος ἰωνός ἰωρός Ἰωσαφάτης Ἰώσηπος ἴωσις ἰῶτα ἰωτακισμός Ἰωταπατηνός ἰωτογραφέω ἰωχμός ἴωψ ιϛʹ