Χρήστης:Flubot/παραγωγή λίστας iw

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Προβλήματα: Τα αρχεία τίτλων παράγονται κάθε μέρα, λίγο μετά τις 8:00 UTC. Πρέπει να βρεθεί λυση, ώστε αν θελήσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά νωρίτερα, να κατεβάσουμε τα αρχεία της προηγούμενης ημέρας.

#!/bin/bash

# This script generates an iw action list from scratch.
# the contents of said file look like
#
# șarpe||addition:ru fr en ro io
# abut||removal:cs
# téléphone||removal:mg||addition:eu
#
# and so on.

# It takes 2 mandatory arguments: 
#
# 1) the name of the full xml file from el wikt,
#  presumably updated with getrcs.sh
#
# 2) the name of the output file for the action list.
#
# All intermediate files are written to the subdir
# iw_tmp

# 

usage() {
 echo "Usage: $0 fullxmlfile outputfile"
 echo 
 echo " fullxmlfile    name of the xml file with current page contents"
 echo " outputfile    name of file to which we will write iw action list"
 echo " -n        για να δημιουργήσουμε ξανά τον κατάλογο των Βικιλεξικών"
 echo 
 echo "For example:"
 echo "  $0 ../getrcs/last_full.xml iw-action-list.txt"
 echo "  $0 -n ../getrcs/last_full.xml.bz2 iw-action-list.txt"
 echo
 exit 1
}

makeListOfWikts() {
 echo "getting list of all wiktionaries"
 if [ ! -e "iw_tmp" ]; then
  mkdir iw_tmp
 fi
 cd iw_tmp/
 wget -N -q 'http://noc.wikimedia.org/conf/all.dblist'
 wget -N -q 'http://noc.wikimedia.org/conf/closed.dblist'

 if [ ! -e "all.dblist" ]; then
  echo "Failed to retrieve http://noc.wikimedia.org/conf/all.dblist, exiting"
  exit 1
 fi
 if [ ! -e "closed.dblist" ]; then
  echo "Failed to retrieve http://noc.wikimedia.org/conf/closed.dblist, exiting"
  exit 1
 fi

 if [ ! -e "titles" ]; then
  mkdir titles
 fi

 sort all.dblist > all-sorted
 sort closed.dblist > closed-sorted
 comm -3 all-sorted closed-sorted | grep wiktionary > wikts
 cd ..
}

if [ "$#" -lt "2" -o "$#" -gt "3" ]; then
 usage
fi

infile=""
outfile=""

for i in $@; do
  if [ $i == "-n" ]; then
	makeListOfWikts
  elif [ -z "$infile" ]; then
	infile="$i"
  else
	outfile="$i"
  fi
done
	
if [ ! -e "$infile" ]; then
 echo "Error: Failed to find file $infile"
 echo 
 usage
fi

echo "removing all pages not in ns0 from dump file"
cat $infile | perl xml-σελίδες-ns0.pl > iw_tmp/full-ns0.xml

echo "generating list of iws per lemma from our xml dump file"
#cat iws_tmp/full-ns0.xml | python dump-our-iws.py | grep -v 'unicode test: triggers problem' > iws_tmp/our-iws.txt
cat iw_tmp/full-ns0.xml | python dump-our-iws.py --dir=iw_tmp > iw_tmp/our-iws.txt

DATE=`date +%Y%m%d` #date format yyyymmdd eg 20131227

cd iw_tmp/
langs=`cat wikts | sed -e 's/wiktionary//g;'`
# δεν συμφέρει να βάλουμε τη λέξη wiktionary μέσα στη μεταβλητή

echo "generating current list of lemmas for each project"

# γράψε ένα αρχείο με όλα τα gz αρχεία τίτλων που πρέπει να κατεβάσουμε
# κάθε gz βρίσκεται σε μια διεύθυνση όπως αυτή:
# http://dumps.wikimedia.org/other/pagetitles/20131228/afwiktionary-20131228-all-titles-in-ns-0.gz

# τι γίνεται αν έχει αλλάξει η μέρα και δεν έχει εκδοθεί ακόμη το αρχείο τίτλων;

if [ -e "listOfGZfiles" ]; then
  rm listOfGZfiles
fi

touch listOfGZfiles
for i in $langs; do
  echo 'http://dumps.wikimedia.org/other/pagetitles/'$DATE'/'$i'wiktionary-'$DATE'-all-titles-in-ns-0.gz' >> listOfGZfiles
done
# wget -N -q -i http://dumps.wikimedia.org/other/pagetitles/20140106/zhwiktionary-20140106-all-titles-in-ns-0.gz
cd titles/
# κατέβασε όλα τα αρχεία και αποσυμπίεσέ τα
wget -N -q -i ../listOfGZfiles
gzip -d *.gz

for i in $langs; do
  fileoftitles=$i'wiktionary-'$DATE'-all-titles-in-ns-0'
  i=`echo $i | sed 's/_/-/g'`
  sed -i 's/$/||'$i'/g' $fileoftitles
done

cat * > ../all-lemmas.txt
cd ..
sed -i 's/_/ /g' all-lemmas.txt
cd ..
echo "sorting list of lemmas"
bash sortlemmas.sh iw_tmp/all-lemmas.txt iw_tmp/all-lemmas-sorted.txt

echo "collecting languages per lemma"
cat iw_tmp/all-lemmas-sorted.txt | perl langs-per-lemma.pl | grep -vaP "\xc2\x85" > iw_tmp/langs-per-lemma.txt

echo "getting rid of all entries not contained in our wiktionary"
cat iw_tmp/langs-per-lemma.txt | python toss-extra-titles.py --file=iw_tmp/our-iws.txt > iw_tmp/their-iws.txt

if [ -z "$outfile" ]; then
 outfile=$DATE
fi

echo "writing iw action list"
python check-our-iws.py --ouriwfile=iw_tmp/our-iws.txt --theiriwfile=iw_tmp/their-iws.txt > $outfile

exit 0