Παράρτημα:Αριθμητικά στα φινλανδικά

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μηδέν (0)
nolla
ένα (1)
yksi
δύο (2)
kaksi
τρία (3)
kolme
τέσσερα (4)
neljä
πέντε (5)
viisi
έξι (6)
kuusi
εφτά (7)
seitsemän
οχτώ (8)
kahdeksan
εννιά (9)
yhdeksan
δέκα (10)
kymmenen
έντεκα (11)
yksitoista
δώδεκα (12)
kaksitoista
δεκατρία (13)
kolmetoista
δεκατέσσερα (14)
neljätoista
δεκαπέντε (15)
viisitoista
δεκαέξι (16)
kuusitoista
δεκαεφτά (17)
seitsemäntoista
δεκαοχτώ (18)
kahdeksantoista
δεκαεννιά (19)
yhdeksantoista
είκοσι (20)
kaksikymmentä (kakskyt)
εικοσιένα (21)
kaksikymmentäyksi
τριάντα (30)
kolmekymmentä (kolkyt)
σαράντα (40)
neljäkymmentä (nelkyt)
πενήντα (50)
viisikymmentä (viiskyt)
εξήντα (60)
kuusikymmentä (kuuskyt)
εβδομήντα (70)
seitsemänkymmentä (seitkyt)
ογδόντα (80)
kahdeksankymmentä (kaheksankyt)
ενενήντα (90)
yhdeksänkymmentä (yheksänkyt)
εκατό (100)
sata
διακόσια (200)
kaksisataa
τριακόσια (300)
kolmesataa
χίλια (1 000)
tuhat
δυο χιλιάδες (2 000)
kaksi tuhatta

Σε παρενθέσεις, οι αριθμοί στην καθομιλουμένη.

ένα εκατομμύριο (1 000 000)
miljoona
ένα δισεκατομμύριο (1 000 000 000)
miljardi
ένα τρισεκατομμύριο (1 000 000 000 000)
biljoona
πρώτος
ensimmäinen
δεύτερος
toinen
τρίτος
kolmas
τέταρτος
neljäs
πέμπτος
viides
έκτος
kuudes
έβδομος
seitsemäs
όγδοος
kahdeksas
ένατος
yhdeksäs
δέκατος
kymmenes
ενδέκατος
yhdestoista
δωδέκατος
kahdestoista
δέκατος τρίτος
kolmastoista
δέκατος τέταρτος
neljästoista
δέκατος πέμπτος
viidestoista
δέκατος έκτος
kuudestoista
δέκατος έβδομος
seitsemästoista
δέκατος όγδοος
kahdeksastoista
δέκατος ένατος
yhdeksästoista
εικοστός
kahdeskymmenes
τριακοστός
kolmaskymmenes
τεσσαρακοστός
neljäskymmenes
πεντηκοστός
viideskymmenes
εξηκοστός
kuudeskymmenes
εβδομηκοστός
seitsemäskymmenes
ογδοηκοστός
kahdeksaskymmenes
ενενηκοστός
yhdeksäskymmenes
εκατοστός
sadas