Παράρτημα:Ανώμαλα ρήματα (ολλανδικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Κλίση των ανώμαλων γερμανικών ρημάτων[επεξεργασία]

Παρατήρηση[επεξεργασία]

Αυτή η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή. Εάν δείτε τυχόν ορθογραφικά λάθη, ρήματα που λείπουν, κλπ., μη διστάσετε να τη διορθώσετε. Ευχαριστούμε!

B[επεξεργασία]
bakken bakte gebakken
bederven bedierf bedorven
bedriegen bedroog bedrogen
beginnen begon begonnen
begrijpen begreep begrepen
bevelen beval bevolen
bidden bad gebeden
bieden bood geboden
bijten beet gebeten
binden bond gebonden
blijken bleek gebleken
blijven gleef gebleven
blinken blonk geblonken
breken brak gebroken
brengen bracht gebracht
D, E[επεξεργασία]
denken dacht gedacht
doen deed gedaan
dragen droeg gedragen
dringen drong gedrongen
drinken dronk gedronken
drijven dreef gedreven
dwingen dwong gedwongen
eten at gegeten
G, H[επεξεργασία]
gaan ging gegaan
gelden gold gegolden
genezen genas genezen
genieten genoot genoten
geven gaf gegeven
glijden gleed gegleden
gragen droeg gedragen
graven groef gegraven
hangen hing hgehangen
hebben had gehad
heffen hief geheven
helpen hielp geholpen
heten heette geheten
houden hield gehouden
K, L[επεξεργασία]
kiezen koos gekozen
kijken keek gekeken
klimmen klom geklommen
klinken klonk geklonken
komen kwam gekomen
kopen kocht gekocht
krijgen kreeg gekregen
kunnen kon gekund
lachen lachte gelachen
laden laadde geladen
laten liet gelaten
lezen las gelezen
liegen loog gelogen
liggen lag gelegen
lijken leek geleken
lijden leed geleden
lopen liep gelopen
M, N, O, R[επεξεργασία]
moeten moest gemoeten
mogen mocht gemoogd
nemen nam genomen
ontmoeten ontmoette ontmoet
ontvangen ontving ontvangen
raden raadde geraden
rijden reed gereden
roepen riep geroepen
S[επεξεργασία]
scheiden scheidde gescheiden
schenken schonk geschonken
scheren schoor geschoren
schijnen scheen geschenen
schrijven schreef geschreven
slaan sloeog geslagen
slapen sliep geslapen
sluiten sloot gesloten
snijden sneed gesneden
spijten speet gespeten
spreken sprak gesproken
springen sprong gesprongen
staan stond gestaan
stelen stal gestolen
sterven stierf gestorven
stijgen steeg gestegen
strijden streed gestreden
T, V[επεξεργασία]
treden trad getreden
trekken trok getrokken
vallen viel gevallen
varen voer gevaren
vechten vocht gevochten
verdwijnen verdween verdwenen
vergeten vergat vergeten
verliezen verloor verloren
vermijden vermeed vermeden
vinden vond gevonden
vragen vroeg gevraagd
vriezen vroor gevroren
W[επεξεργασία]
wassen waste gewassen
werpen wierp geworpen
weten wist geweten
wijten weet geweten
wijzen wees gewezen
willen wilde gewild
winnen won gewonnen
worden woerd geworden
Z[επεξεργασία]
zeggen zei gezegd
zenden zond gezonden
zien zag gezeien
zijn waste geweest
zingen zong gezongen
zitten zat gezeten
zoeken zocht gezocht
zullen zou
zwemmen zwom gezwommen
zwijgen zweeg gezwegen


Άλλες γλώσσες[επεξεργασία]