Παράρτημα:Ανώμαλα ρήματα (αγγλικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Δείτε επίσης: Κατηγορία:Ανώμαλα ρήματα (αγγλικά)

Κλίση των ανώμαλων αγγλικών ρημάτων[επεξεργασία]

Παρατήρηση[επεξεργασία]

Αυτή η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή. Εάν δείτε τυχόν ορθογραφικά λάθη, ρήματα που λείπουν, κλπ., μη διστάσετε να τη διορθώσετε. Ευχαριστούμε!


δεν αλλάζουν[επεξεργασία]
bet bet bet
burst burst burst
cast cast cast
* broadcast broadcast broadcast
broadcastted broadcasted
cost cost cost
cut cut cut
hit hit hit
hurt hurt hurt
let let let
put put put
rid rid rid
set set set
shed shed shed
shut shut shut
slit slit slit
split split split
spread spread spread
thrust thrust thrust
ɑʊ - ɑʊ[επεξεργασία]
ɑʊ ɑʊ
bind bound bound
find found found
grind ground ground
wind wound wound


æ - æ[επεξεργασία]
æ æ
sit sat sat
spit spat spat
ɛ - ɛ[επεξεργασία]
ɛ ɛ
bereave bereft bereft
bereaved bereaved
bleed bled beld
breed bred bred
creep crept crept
dream dreamt dreamt
dreamed dreamed
feed fed fed
feel felt felt
flee fled fled
keep kept kept
kneel knelt knelt
lead led led
leap leapt leapt
leave left left
mean meant meant
meet met met
read read read
sleep slept slept
smell smelt smelt
smelled smelled
speed sped sped
speeded speeded
spell spelt spelt
spelled spelled
* misspell misspellt misspellt
sweep swept swept
weep wept wept
əʊ - əʊ[επεξεργασία]
əʊ əʊ
break broke broken
choose chose chosen
freeze froze frozen
steal stole stolen
speak spoke spoken
wake woke woke
woken
weave wove woven
weaved weaved
ɔə - ɔə[επεξεργασία]
ɔə ɔə
bear bore born
swear swore sworn
tear tore torn
wear wore worn
ʌ - ʌ[επεξεργασία]
ʌ ʌ
cling clung clung
dig dug dug
fling flung flung
hang hung hung
hanged hanged
sling slung slung
slink slunk slunk
spin spun spun
stick stuck stuck
strike struck struck
stricken
sting stung stung
swing swung swung
win won won
wring wrung wrung
ɔː - ɔː[επεξεργασία]
ɔː ɔː
beseech besought besought
bring brought brought
buy bought bought
fight fought fought
seek sought sought
think thought thought
catch caught caught
teach taught taught


ent - ent[επεξεργασία]
ent ent
bend bent bent
lend lent lent
rend rent rent
send sent sent
spend spent spent


d - n[επεξεργασία]
d n
hew hewed hewn
mow mowed mown
sew sewed sewn
show showed shown
sow sowed sown
saw sawed sawn
strew strewed strewn
uː - ɔː[επεξεργασία]
ɔː
draw drew drawn και overdraw, withdraw
blow blew blown
grew grew grown
know knew known
throw threw thrown
fly flew flown
eɪ - ɪ[επεξεργασία]
ɪ
bid bade bidden
bid bid
* forbid forbid forbidden
forbid
* outbid outbid outbidden
outbid
* underbid underbid underbidden
underbid
give gave given
* forgive forgave forgiven
əʊ - ɪ[επεξεργασία]
əʊ ɪ
drive drove driven
ride rode ridden
rise rose risen και arise
shrive shrove shriven
smite smote smitten
stride strode stridden
strive strove striven
thrive throve thriven
thrived thrived
write wrote written
ɪ - æ - ʌ[επεξεργασία]
ɪ æ ʌ
begin began begun
drink drank drunk
drunken
ring rang rung
run rang rung
shrink shrank shrunk
shrunken
sing sang sung
sink sank sunk
sunken
spring sprang sprung
stink stank stunk
swim swam swum
ɑɪ - ɪ - ɪ[επεξεργασία]
ɑɪ ɪ ɪ
bite bit bitten
chide chid chidden
hide hid hidden


ɛ - əʊ - əʊ[επεξεργασία]
ɛ əʊ əʊ
sell sold sold
tell told told


eɪ - uː - eɪ[επεξεργασία]
forsake forsook forsaken
shake shook shaken
take took taken και mistake, overtake, partake, retake, undertake
διάφορα[επεξεργασία]
abide abode abode
be was been
beat beat beaten
build built built
burn burnt burnt
burned burned
clothe clad clad
clothed clothed
come came come και become, overcome
do did done και outdo, overdo, redo, undo
dwell dwelt dwelt
eat ate eaten
fall fell fallen
forget forgot forgotten
geg got got
go went gone και forgo/forego, undergo
have had had
hear heard heard και mishear, overhear
hold held held και behold, withhold
knit knitted, knit knitted, knit
lay laid laid
mislay mislaid mislaid
learn learnt learnt
lie lay lain
light lit lit
lighted lighted
load loaded loaded
laden
lose lost lost
make made made
melt melted melted
molten
pay paid paid
rot rotted rotted
rotten
say said said
seek sawed seen
shave shaved shaved
shaven
shear sheared sheared
shorn
shine shone shone
shoe shod shod
shoot shot shot
slide slid slid
spill spilled spilled
spilt
spoil spoiled spoiled
spoilt
stand stood stood και misunderstand, understand, withstand
swell swelled swelled
swollen
tread trod trod
trodden
work worked worked
wrought
Άλλες γλώσσες[επεξεργασία]