Χρήστης:Svlioras/Αρχαιοελληνικό Λεξικό/Λ

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

λ λʹ λα λα- λᾴα λάαγες λααν λάανα λααξός λαάρχημα λαάρχης λααρχία λάαρχος Λάας λᾶας λαβά λαβάργυρος λαββάνω λάβδα Λαβδακεῖος Λαβδακίδαι λαβδακισμός Λάβδακος λαβδοειδής λάβδωμα Λαβεών λαβή λαβήροις λαβίδιον λαβιδόω Λαβιηνός λάβιον λάβιρος λαβίς Λάβος λαβραγορέω λαβραγόρης λαβράζω λαβράκιον λαβράκτης λαβράνιος λάβραξ λαβρεία λαβρεύομαι λαβρηγορέω λαβροβόρος λαβρόνιον λαβρόομαι λαβροπόδης λαβροποσία λαβροποτέω λάβρος λαβροσιάων λαβροστομέω λαβροστομία λαβροσύνη λαβρόσυτος λαβρότης λαβροφαγέω λάβρυς λαβρύσσει λαβρώνιος λάβυζος λαβυρινθοειδής λαβύρινθος λαβυρινθώδης λαγαγεῖ λαγαίω λαγανίζω λάγανον λαγανοφακῆ λαγαρίζομαι λαγαρίττεται λαγαροειδῶς λαγαρόκυκλος λαγαρόομαι λαγαρός λαγαρότης λαγαρύζομαι λαγαρώδης λαγάρωσις λαγάσσαι λαγγάζω λαγγών λάγδην λάγειος λαγερός λαγέτας λαγηνάριος λαγήναρχος λάγηνος λαγιδεύς Λαγίδης λαγίδιον λάγινος λάγιον λάγκατα λάγκη λαγκία λαγκίολα λάγκλα λαγκρύζεσθαι λαγνεία λάγνευμα λαγνεύω λάγνης λάγνος λαγόγηρως λαγοδαίτης λαγοθήρας λαγοθηρέω λαγοκτονέω λαγοκύμινον λαγονάτη λαγορεῖς Λάγος λαγός λαγόφθαλμος λαγρόν λαγύνιον λαγυνίς λαγυνίων λαγυνοθήκη λάγυνος λαγυνοφόρια λαγχάνω λαγωβολεῖον λαγωβολία λαγωβόλον λαγωδάριον λαγωδάτον λαγωδίας λαγῴδιον λαγώδων λαγώειος λαγωΐνης λαγών λαγώνεια λαγωοβόλον λαγῷος λαγωός λαγωοφόνος λαγώπους λαγώπυρος λαγώς λαγῶς λαγωσφαγία λαγωτροφεῖον λαγωτροφέω λαγώφθαλμος λαγωφόνος λαγώχειλος λάδανον λάδας λάδδουσθη λαδοίατο λαδρέω λαδωγενής Λάδων λαδωνίς λαεδός λαεντιάριος λαεργής Λαέρκης λαέρκινον Λαέρτης λαέρτης Λαερτιάδης λαζίνης λάζομαι λάζω λάη λάθα λαθάνεμος λάθαργος λαθασμός λαθέμεν λαθήβας λαθητικός λαθικηδής λαθίνοστος λαθιπήμων λαθίποινος λαθίπονος λαθιπορφυρίς λαθίφθογγος λαθιφροσύνη λαθίφρων λάθος λᾶθος λαθοσύνα λάθρα λαθράδαν λαθραιόκοιτος λαθραιοπραγέω λαθραῖος λαθρακάζων λαθρεπίβουλος λάθρῃ λαθρηδόν λαθρίδιος λαθριμαῖος λάθριος λαθροβόλος λαθρόβολος λαθροδάκνης λαθροκοιτέω λαθρόνυμφος λαθρόπινος λαθροπόδης λαθροῦν λαθροφαγέω λαθροφάγος λαθυρίς λάθυρος λάθω λαί λαι- λαιαί λαίβα λᾶϊγξ λᾶιγξ λαίδης λαιδρός Λαΐειος λαίθαργος λαιθαρύζειν λαικάζω λαικαλέος λαικαστής λαικάστρια λαϊκός λαϊκόω λαιλαπετός λαιλαπίζω λαιλαπώδης λαίλας λαιλαφέτης λαιλάχει λαῖλαψ λαῖμα λαιμαγχία λαιμάζουσιν λαιμαργέω λαιμαργία λαίμαργος λαιμαργότης λαιμάσσω λαίμαστρον λαιμάω λαιμητόμος λαιμίζω λαιμοδακής λαιμοπέδη λαιμόρρυτος λαιμός λαιμότμητος λαιμοτόμας λαιμοτομέω λαιμοτόμος λαιμότομος λαιμωδῶ λαιμώσσω λαῖνα Λαινάτης λαΐνεος λαΐνθη λάϊνος λαϊνόχειρ λαινυφής λᾶϊον λαιόπους Λάϊος λαιός Λάιος λαιοστάτης λαιοτομέω λαῖπος Λαΐς λαισήϊον λαισήιον λαίσιτος λαίσκαπρος λαίσπαις Λαιστρυγόνιος Λαιστρυγών λαῖτα λαῖτμα λάϊτος Λαιτώριος λαιφάσσω λαίφη λαῖφος λαιφύς λαιψηροδρόμος λαιψηρός λαίω λακάζω λακάθη Λάκαινα λακάνη λακανίσκη λακάρα λάκας λακαταπύγων λακατάρατος λάκαφθον λακάω λάκε Λακεδαιμονιάζω Λακεδαιμόνιος Λακεδαίμων λακεδάμα λακεδών λακεῖν Λακέρεια λακέρνιον λακερός λακέρυζα λακερύζω λακερωτάν λακέτας λακέω λάκημα λακίδαι λακιδόω λακίζω λακίς λάκισμα λακιστός λακκαῖος λακκάριος λακκίζω λακκόπεδον λακκόπλουτος λακκοποιός λακκοπρωκτία λακκόπρωκτος λάκκος λακκοσκαπέρδας λακκοσχέας λακκόω λακκώδης λακοπεῖν λακπατέω λακπάτητος λακτίζω λάκτιμα λάκτις λάκτισμα λακτισμός λακτίσσω λακτιστής λακτιστικός Λακτοῦκας λάκυθος λακχά Λάκων Λακωνίζω Λακωνικός Λακώνιον Λακωνίς Λακωνισμός Λακωνιστής λακωνομανέω Λακωνομανέω Λακωνόσημος λάλ λάλαβις λαλάγγη λαλαγέω λαλαγή λαλάγημα λαλαγητής λαλάζω λάλαξ λαλαχεύομαι λαλέω λάλη λάληθρος λάλημα λάλησις λαλητέος λαλητικός λαλητός λαλητρίς λαλιά λαλιός λαλιότης λάλλαι λαλλοῦσα λαλοβαρυπαραμελορυθμοβάτης λαλόεις λάλος λαλύνει λαμά Λαμαχίππιον Λάμαχος λάμαχος λαμβάνω λάμβδα Λάμια λάμια Λαμιακός Λαμιεύς λᾶμμα λᾶμνα λάμνα Λαμνιάς λαμνίον Λάμνιος Λαμνόθεν Λᾶμνος λαμόπτης Λάμος λάμος λαμπαδαρχέω λαμπαδάρχης λαμπαδαρχία λαμπαδάρχισσα λαμπαδεία λαμπαδεῖον λαμπαδεύω λαμπαδηδρομία λαμπαδηφορέω λαμπαδηφορία λαμπαδηφόρος λαμπαδίας λαμπαδίειος λαμπαδίζω λαμπαδικός λαμπάδιον λαμπάδιος λαμπαδιστής λαμπαδίτης λαμπαδοδρομέω λαμπαδοδρομία λαμπαδοδρομικός λαμπαδόεις λαμπαδοποιός λαμπαδουχέω λαμπαδουχία λαμπαδοῦχος λαμπαδοφόρος λαμπάζω λαμπάκτις λαμπάς λαμπαύρας λαμπετάω Λαμπέτεια λαμπέτης Λαμπετίδης Λαμπετίη Λαμπεύς λάμπη λαμπηδών λαμπήνη λαμπηνικός λαμπηρός λαμπής λαμπίας Λάμπος λάμπουρις λάμπουρος λαμπραυγής λαμπρειμονέω λαμπρείμων λαμπρίζομαι λαμπρόβιος λαμπροειδής λαμπροείμων λαμπρόζωνος Λαμπρόμαχος λαμπρομοιρία λαμπρόπους λαμπρός λαμπρότης λαμπρότοξος λαμπροφαής λαμπροφανής λαμπροφεγγής λαμπρόφθαλμος λαμπροφοίτης λαμπροφωνία λαμπρόφωνος λαμπρόψυχος λαμπρυντής λαμπρυντικός λαμπρύνω λάμπρυσμα λαμπτήρ λαμπτήρια λαμπτηροκλέπτης λαμπτηρουχία λαμπτηροφόρος Λαμπτρεύς λαμπυρίζω λαμπυρίς λάμπω λαμπώδης Λάμπων Λαμπώνιος λαμυρία λαμυρίς λαμυρός λαμφθῆναι Λαμψακηνός Λάμψακος λαμψάνη λάμψις λάμψομαι λανθανόντως λανθάνω λανίζει Λάνοτρος λάξ λαξεία λάξευμα λάξευσις λαξευτήριον λαξευτής λαξευτικός λαξευτός λαξεύω λαξικός λάξιμος λάξις λάξομαι λαξόος λαξός λαοβότειρα λαοβότος Λαόγονος λαογραφέω λαογραφία λαογράφος Λαοδάμας λαοδάμας Λαοδάμεια Λαοδίκη λαόδικος λαοδογματικός Λαόδοκος λαοδόκος Λαοθόη Λάοι Λαοίτας λαοκατάρατος λαοκρατέομαι λαοκρίτης Λαομέδεια Λαομεδοντιάδης Λαομεδόντιος Λαομέδων λαομέδων λᾷον λαοξόος λαοξουργέω λαοπαθής λαόπαις λαοπλάνος λαοπόρος λαοργός λαός λᾶος Λᾷος λαοσεβής λαοσόος λαοσσόος λαοτέκτων λαοτίνακτος λαοτομέω λαοτόμος λαοτρόφος λαοτύπος λαοφθόρος λαοφόνος λαοφόρος λάπαγμα λαπαδνός λαπάζειν λαπάζω λαπαθοειδής λάπαθον λαπακτικός λάπαξις λαπάρα λαπάρη λαπαρός λαπαρότης λαπάσσω λάπη Λάπηθος λαπίζω Λαπίθαι Λαπίθης Λάπιθος λαπικτής λάπισμα λαπίσσω λαπιστής λάπος λάππειν λαπτικός λαπτυήρ λάπτω λαπώδης λάρβασον λαρδηγός λάρδος λαρίεθος λάριμνον λάρινος λαρινός λάριξ Λάριος λαρίς Λάρισα Λαρισαῖος λαρκαγωγός λαρκίδιον λάρκος λαρκοφορέω λαρνάκιον λαρνακόγυιος λαρνακοφθόρος λάρναξ λαροειδής λάρος λαρός Λάρτιος λάρτιος λαρυγγιάω λαρυγγίζω λαρυγγικός λαρύγγιον λαρυγγισμός λαρυγγός λαρυγγοτομέω λαρυγγοτομία λαρυγγόφωνος λάρυγξ λαρυδοί λαρύνω Λαρώνιος λαρωντιδῶν Λᾶς λάσανα λάσαρον λασάσθω λάσειος λασεῦμαι Λασθένης λάσθη λασθῆμεν λασιαύχην λασιδεύς λασιόθριξ λασιόκνημος λασιόκωφος λασιόμαλον λάσιον λασιόπους λάσιος λασιόστερνος λασιότης λασιότριχος λασιουργίας λασίοφρυς Λασίσματα λασιτός Λασιών λασιών Λασιώνιος λασιῶτις λασκάζει λάσκω λασκωρεῖ Λᾶσος λασταυροκάκκαβον λάσταυρος λᾳστήριον λασῶ λαταγεῖον λαταγέω λατάγη λάταξ λατάσσω Λατερήσιος λατερπής Λατιάριος Λατίνη Λατινοήθης Λατῖνος Λάτιον λατμενεία Λάτμιος Λατογενής λατοίδας Λατοίδας λατομεῖον λατομεύω λατομέω λατόμημα λατομητός λατομία λατομικός λατόμιον λατομίς λατόμος λάτος λατραβιάζειν λατρεία λάτρειος λατρείω λάτρευμα λατρεύς λάτρευσις λατρευτικός λατρευτός λατρεύω λάτριος λάτρις λάτρον λατρώδης λάττα λατυπέω λατύπη λατυπικός λατύπος λατύσσω Λατώ λαυκανίη λαυκελαρχέω λαύκη λαύρα Λαύρειον Λαυρεωτικός λαύρη Λαυριωτικός λαῦρος λαυροστάται Λαύρων λαῦσαι λαφθία Λαφρήνιος Λαφρία Λάφρια Λαφριάδαι Λαφριαῖος Λάφριος λάφυγμα λαφυγμός λαφύειν λαφύκτης λάφυξις λάφυρα λαφυραγωγέω λαφυραγωγητικός λαφυραγωγία λαφυραγωγός λαφυρεύω λαφυροπωλεῖον λαφυροπωλέω λαφυροπώλης λαφυροπώλιον λαφύσσω λαφύστιος λάφωνοι λαχαίνω λαχανάριον λαχανᾶς λαχανεία λαχάνευμα λαχανεύς λαχανευτής λαχανεύω λαχανηλόγος λαχανηρός λαχανηφόρος λαχανιά λαχανίζω λαχανικός λαχάνιον λαχάνιος λαχανισμός λαχανοειδής λαχανοθήκη λαχανοκοπικός λάχανον λαχανοπράτης λαχανοπροβάλλω λαχανόπτερος λαχανοπωλεῖον λαχανοπώλης λαχανοπωλήτρια λαχανοπωλικός λαχανοπώλιον λαχανόπωλις λαχανόσπερμον λαχανοφαγία λαχανοφόρος λαχανώδης λαχανωνυμία λάχε λάχεια λαχειδής Λάχεσις λάχη λαχή Λάχης λάχησις λαχισμός λαχμητήριον λαχμός λάχνα λαχνάεις λαχναῖος λάχνη λαχνήεις λαχνόγυιος λαχνόομαι λάχνος λαχνώδης λάχνωσις λάχος λαχύφλοιος λάψ λαψάνη λαψάρων λάψις λάψομαι λάω λαώδης λεʹ λέα λεάδα λεάζω λέαινα λεαίνω λέανσις λεάντειρα λεαντέον λεαντήρ λεαντήριον λεαντικός λεβηρίς λέβης λεβητάριον λεβητίζω λεβήτιον λεβητοειδής λεβητοχάρων λεβητώδης λεβίας λεβίνθιοι Λεβύα λεγεών λεγιώνη λέγμα λέγνη λέγνον λέγνος λεγνόω λεγνώδης λεγνωτός λέγξ λέγος λέγω λέγω =⟩ λέχω λεγωνῆσαι λεδδά Λέδων λεηλασία λεηλατέω λεηλάτησις λεία λειαίνω λείαξ λειαύστηρος λείβδην Λειβηθριάς Λειβηθρίς λείβηθρον λείβω λειεντερία λειεντερικός λειεντεριώδης λεΐζομαι λεικνάριον λείκτης λειμακίδες λειμακώδης λεῖμαξ λεῖμμα λειμματιαῖος λειμόδωρον λειμών λειμωνήρης λειμωνιάς λειμώνιον λειμώνιος λειμωνίς λειμωνοειδής λειμωνόθεν λείν λείξουρος λειόβατος λειογένειος λειόγλωσσος λειοθαλασσία λειοκάρηνος λειόκαυλος λειοκόνιτος λειοκυμονέω λειοκύμων λειόμερος λειόμιτος λειοντῆ λειοντομάχης λειοντοπάλης λειοποιέω λειοποίησις λειόπους λεῖος λειόστρακον λειότης λειοτριβέω λειοτριχέω λειοτριχιάω λειουρία λείουρος λείουσι λειόφλοιος λειόφυλλος λειόχρως λειόω λειπανδρία λειπογνώμων λειπτέον λειπτέος λειπυρία λείπω λειπώδιν λείρινος λειριόεις λείριον λειριοπολφανεμώνη λείριος λειριώδης λειρός λειρώς λεϊστός λειστός λείστριον λείτειραι λειτορεύω λειτουργέω λειτούργημα λειτουργησία λειτουργήσιμος λειτουργία λειτουργικός λειτούργιον λειτουργός λείτωρ λειφαιμέω λειχήν λειχήνη λειχηνιάω λειχηνικός λειχηνώδης λειχήνωρ Λειχήνωρ λειχοπίναξ Λειχοπίναξ λείχω λειψανδρία λειψανηλόγος λείψανον λειψεδαφία λεῖψις λειψιφαής λειψίφως λειψιφωτέω λειψίφωτος λειψόθριξ λειψοσέληνον λειψυδρία Λειψύδριον λείω Λειώδης λειώδης λειωκόρης Λειώκριτος λειώλης λείωμα λείων λείωσις λειωτέον λέκαιος λεκάνη λεκάνιον λεκανομαντεία λεκανόμαντις λεκανόπωλις λέκανος λεκανοσκοπία λεκάριον λεκίθιον λεκιθίτης λεκιθοειδής λεκιθοπώλης λέκιθος λεκιθώδης λεκίς λέκκη λέκος λέκρανα λεκτέος λέκτης λεκτίκιον λεκτικός λεκτίς λέκτο Λεκτόν Λέκτος λεκτός λεκτρίτῃ λέκτρον λεκτροχαρής λεκχώ λελαβέσθαι λελάθῃ λελακυῖα λέλασμαι λελάχητε Λέλεγες λεληθότως λέληκα λεληκώς λελίημαι λελικκός λελογισμένως λέλογχα λελοχυῖα λελυμένως λεμβαρχέω λεμβάρχοι λεμβευτικός λέμβος λεμβώδης λεμεῖσα λέμμα λέμνα λέμυσος λέμφος λεμφυφαντής λεμφώδης λεντίκιον λέντιον Λέντλος λεντυφαντής λέξεο λεξίδιον λεξίδριον λεξιθηρέω λεξικογράφος λεξικός λέξις Λεξιφάνης λέξο λεοντάγχης λεοντάριον λεοντέη λεοντεία λεόντειος λεόντεος Λεοντεύς λεοντηδόν Λεοντιάδης λεοντιανός λεοντίασις λεοντιάω λεοντιδεύς λεοντική λεοντικός Λεοντῖνοι Λεοντῖνος Λεόντιον λεόντιον Λεόντιος λεοντίς λεοντοβάμων λεοντόβασις λεοντοβότος λεοντόβοτος λεοντοδάμας λεοντοδέρης λεοντόδιφρος λεοντοειδής λεοντοκέφαλος λεοντοκόμος λεοντόκρανον λεοντόκρουνον λεοντομάχος λεοντομιγής λεοντόμορφος λεοντομύρμηξ λεοντοπέταλον λεοντοπόδιον λεοντόπους λεοντοπρόσωπος λεοντοτροφία λεοντοῦχος λεοντοφόνος λεοντοφόρος λεοντοφυής λεοντόχασμα λεοντόχλαινος λεοντόχορτος λεοντόχρους λεοντόψυχος λεοντώδης Λεοντών λεόπαρδος λεοτριβέω λεουργός λεπαδεύομαι λεπαδνιστήρ λέπαδνον λεπάζω λεπαῖος λέπανος λέπαργος λέπας λεπάς λέπασμα λεπαστή λέπαστρον λεπέω λεπίδιον λεπιδίσκη λεπιδοειδής λεπιδόομαι Λέπιδος λεπιδωτός λεπίζω λέπιον λεπίς λέπισμα λεπιστής λεπιστός λέπορις λέπος λέπρα λεπραίνομαι λεπράς λεπράω Λεπρεάτης Λέπρεον λεπριάω λεπρικός λεπρόομαι λεπρός λεπρύνομαι λεπρώδης λέπρωσις λεπτάγιον λεπτακινός λεπταλέος λεπτάριον λεπτεπίλεπτος λεπτερέβινθος λεπτηκής λεπτίζω Λεπτίνης λεπτίον λεπτίτιδες λεπτόβλαστος λεπτόβυρσος λεπτόγαστρος λεπτόγειος λεπτογνώμων λεπτόγραμμος λεπτόγραφος λεπτοδερμία λεπτόδερμος λεπτόδομος λεπτόθριξ λεπτόθριος λεπτόϊνος λεπτοκάλαμος λεπτόκαρπος λεπτοκάρυον λεπτόκαρφος λεπτοκεραμεῖον λεπτοκεραμεύς λεπτόκνημος λεπτοκοπέω λεπτοκτήτωρ λεπτολάχανον λεπτόλιθος λεπτολογέω λεπτολογία λεπτολόγος λεπτομέρεια λεπτομερής λεπτομεριμνία λεπτομέριμνος λεπτομήλη λεπτόμητις λεπτόμιτος λεπτόν λεπτόνευρος λεπτόπηνος λεπτοποιέω λεπτοποίησις λεπτοποιητέον λεπτόπους λεπτόπρυμνος λεπτόπυγος λεπτόραμφος λεπτόρριζος λεπτόρρυτος λεπτός λεπτόσαρκος λεπτοσίνιον λεπτοσκελής λεπτοσπάθητος λεπτοσπάθιον λεπτόσπερμος λεπτόστομος λεπτοσύνη λεπτοσύνθετος λεπτοσχιδής λεπτόσωμος λεπτοταρίχιον λεπτότης λεπτοτομέω λεπτοτράχηλος λεπτότρητος λεπτότριχος λεπτουργέω λεπτουργής λεπτουργία λεπτουργικά λεπτουργός λεπτοϋφής λεπτοφαής λεπτόφλοιος λεπτοφυής λεπτόφυλλος λεπτόφωνος λεπτοχειλής λεπτόχρως λεπτόχυλος λεπτοψάμαθος λεπτόψηφος Λέπτυνις λέπτυνσις λεπτυντικός λεπτύνω λεπτυξίς λεπτυσμός λέπτω λεπυρίζομαι λεπύριον λεπυριόω λεπυριώδης λέπυρον λεπυρός λεπυρώδης λεπύχανον λέπω λεπώδης Λέριος Λέρνα Λερναῖος Λέρος λέρος Λεσβάρχης Λεσβιάζω Λεσβίζω Λέσβιος Λεσβίς Λεσβόθεν Λέσβος λέσπιν λεσχάζω λεσχαίνω λεσχαῖος Λεσχανάσιος Λεσχανόριος λεσχάραι λέσχη λέσχημα λεσχημονεύομαι λεσχήν λεσχηνεῖ λεσχηνεία λεσχηνευτής λεσχηνεύω λεσχηνίτης λεσχηνόριος λεσχηνώτης λεσχηρεῖ λεσχολογία λεσχώδης λεσῶνις λετμός λευγαία λευγαλέος λεύγη Λευίτης Λευκάδιος Λευκαθέα λευκαθέω λευκαθεών λευκαθίζω λευκαία λευκαίνω Λευκαῖος λευκάκανθα λευκάλφιτος λευκάμπυξ λευκάνθεμον λευκανθής λευκανθίζω λευκανίη λευκανίων Λευκανός λεύκανσις λευκαντέον λευκαντής λευκαντικός λευκάντυξ λευκάργιλλος Λευκάς λευκάς λευκασία λευκασμός λεύκασπις λευκαυγής λευκαχάτης λευκέα λευκελεφάντινα λευκερινεός λευκέρυθρος λευκερῳδιός Λευκή λεύκη λευκηναί λευκηπατίας λευκήπειρος λευκήρετμος λευκήρης Λευκιανή λεύκινος Λεύκιος Λευκίππη Λευκιππίδες Λεύκιππος λεύκιππος λευκίσκος λευκίτης λευκοβαφής λευκοβραχίων λευκόγειος λευκογραφέω λευκογραφία λευκογραφίς λεύκογρυψ λευκοδέρματος λευκοδίφθερος λευκοείμων λευκοέρυθρος λευκόζωτος Λευκοθέα Λευκοθέη Λευκόθιον λευκοθρᾳκία λευκόθριξ λευκοθώραξ λευκοίκιον λευκόϊνον λευκόϊνος λευκόϊον λευκόκαρπος λευκόκαυλος λευκοκέρατες λευκόκερκος λευκοκέφαλος λευκόκηρος λευκόκνημος λευκόκομος λευκοκράμβη λεύκοκρας λευκοκύμων λευκόλιθος λευκόλινον Λεύκολλος λευκολόφας λευκόλοφος λευκομαινίς λευκόμαλλος λευκομέλας λευκομέτωπος λευκομήλινος λευκομυόχρους λευκομφάλιος λευκόν λευκόνοτος λευκοοινάριον λευκοόπωρος λευκοπάρειος λευκοπάρυφος λευκοπέλιος λευκόπεπλος λευκοπέτηλος λευκόπετρον λευκόπηχυς λευκόπλευρος λευκοπληθής λευκοποδήρης λευκοποίκιλος λευκοποιός λευκόπους λευκόπρωκτος λευκόπτερος λευκοπτέρυξ λευκόπυγος λευκόπυρος λευκόπυρρος λευκόπωλος λευκορόδιος λευκόροδον λευκόρυγχος Λεῦκος λευκός λεῦκος λευκόσαρκος λευκόσπανος λευκόστερνος λευκοστεφής λευκόστικτος λευκόστολος λευκόσφυρος λευκοσώματος λευκότης λευκοτράχηλος λευκότριχα λευκοτριχέω λευκότριχος λευκότροφος λευκουργέω λευκουργός λεύκουρος λευκοϋφής λευκοφαής λευκόφαιος λευκόφθαλμος λευκοφλεγματέω λευκοφλεγματία λευκοφλεγματίας λευκοφλέγματος λευκοφλεγματώδης λευκόφλοιος λευκοφόντης λευκοφορέω λευκοφορινόχροος λευκοφόρος Λευκοφρυηνά Λευκοφρυηνή λεύκοφρυς λευκοφυής λευκόφυλλος λευκοχίτων λευκοχίτωνος λευκόχλωρος λευκόχριστος λευκόχροια λευκόχροος λευκόχρυσος λευκοχρώματος λευκόχρωμος λευκόχρως λευκόψαρος λευκόω Λεῦκτρα Λεῦκτρον λευκώλενος λεύκωμα λευκωματίζομαι λευκωματικός λευκωματώδης Λεύκων λευκωπίας λευκωτής λεῦραι λευρός λεύσιμος λευσμός λεύσσω λευστήρ λευστός λευτον Λευτυχίδης λευχειμονέω λευχείμων λευχηπατίας λεύω Λέχαιον λεχαῖος λεχεποίη λεχεποίης λεχέρνα λεχήρης λεχήρια λέχομαι λέχος λέχοσδε λέχριος λέχρις λέχω λεχώ λεχῶεν λεχωϊάς λεχώϊος λεχωΐς λεχώς λεώβατος Λεωγόρας λεώδης λεωκόνητος Λεωκόρειον λεωκόρητος Λεωκράτης λεωλογέω λέῳμι Λέων λέων Λεωνίδης λεωπάτητος λεωπετρία λεωργός Λεώς λέως λεώς Λεωσθένης λεωσφέτερος Λεωτυχίδης λεωφόρος Λεωχάρης ληʹ Ληαγόρη λήγω Λήδα λήδανον ληδάριον ληδεῖν Λήδη λήδιον λῆδον λῆδος λῄζομαι Ληθαῖος λήθαιος ληθάνεμος ληθάνω ληθαργέω ληθαργία ληθαργικός λήθαργος ληθαργώδης ληθεδανός ληθεδών λήθη ληθηκέα ληθήμων λήθιος ληθομέριμνος λῆθον Λῆθος λῆθος ληθότης λήθω Ληθώ ληθώδης ληϊάνειρα ληϊάς ληϊβότειρα ληϊβοτήρ ληΐδιος ληϊδιώδεις ληΐζομαι ληΐη ληΐνη ληϊνόμος λήϊον ληΐς ληϊσθιῶν ληϊσμαδία ληϊστήρ ληϊστής ληϊστός ληϊστύς ληΐστωρ ληϊτιαί ληῖτις ληϊτοάρχαι λήϊτον Λήϊτος ληϊτουργέω ληκάω ληκέω λήκημα ληκητής ληκίνδα ληκτέον ληκτήριος ληκτικός ληκτός ληκυθιάδες ληκυθίζω ληκύθιον ληκυθισμός ληκυθιστής ληκυθοποιός ληκυθοπώλης λήκυθος ληκυθουργός ληκυθοφόρος ληκυτία ληκώ Λήλαντον λῆμα λημαλέος ληματίας ληματιάω λημάτιον ληματόομαι λημάω λήμη λημηρός λημίον λῆμμα λημματίζω λημματικός λημμάτιον λημματιστής Λημνιακός Λημνιάς Λημνιασταί Λήμνιος λημνίσκος Λημνόθεν Λῆμνος λημότης λημύδριον λημψαπόδοσις λῆμψις λημώδης λήμωσις λῆν Ληναγέτας Λῆναι Λήναια Ληναΐζω Ληναϊκός Ληναικός Λήναιον ληναῖος Ληναΐτης Ληναιών Ληνεύς ληνεύω ληνεών ληνίδιον ληνίς ληνοβάτης ληνοπατέω ληνόπιθος ληνοποιός ληνός λῆνος ληνών ληξιαρχικός ληξίαρχος ληξιπύρετος λῆξις ληξιφάρμακον ληξίφωτος ληός ληπτέος λήπτης ληπτικός ληπτός ληραίνω ληρεία ληρέω λήρημα λήρησις ληρίας Ληρόκριτος ληροπετώδη λῆρος ληρωδέω ληρώδημα ληρώδης ληρωδία λησθέων λησίμβροτος λῆσις λησμαδία λησμονηθέντες λησμοσύνη λήσμων Λῆσος λῃστάρχης λῄσταρχος λῃστεία λῃστεύω λῃστήρ λῃστήριον λῃστής λῃστικός λῆστις λῃστοδιώκτης λῃστοκτόνος λῃστοπιαστής λῃστοσαλπιγκτής λῃστρικός λῃστρίς λῃστρών λῄστωρ λήσω λῄταρχος λῄτειρα λῄτη λῃτῆρες λῆτο Λητογενής Λητοΐδης λῃτουργέω Λητώ Λητῷος λήτωρ ληχμός λῆψις ληψολιγόμισθος λῖ λιάζομαι λιάζω λιαίνω λίαν λιαντήρ λίαξ λιαρός λίβα λιβάδιον λιβάζω λιβανᾶς λιβανίδιον λιβανίζω λιβάνινος Λιβανῖτις λιβανοειδής λιβανοθήκη λιβανοκαΐα λιβανομάννα λιβανόμαντις λιβανόομαι λιβανοπώλης Λίβανος λίβανος λιβανοφόρος λιβανόχροος λιβανώδης λιβανωτίδιον λιβανωτίζω λιβανωτικός λιβανώτινος λιβανωτίς λιβανωτοπωλέω λιβανωτοπώλης λιβανωτός λιβανωτοφόρος λιβανωτρίς λιβάς λιβδύειν λίβελλος λίβερνος λιβερτῖνος λίβερτος λίβηθρον λιβηρός λιβιανόν λιβικός λιβόνοτος λίβος λιβός λιβοφοῖνιξ λιβρός Λιβύα Λιβυάρχης Λιβυαφιγενής Λιβύη Λιβύηθε Λιβυκός λίβυον λιβυός Λιβυρνία Λιβυρνικός Λιβυρνίς Λιβυρνοί Λίβυς Λίβυσσα Λιβυστικόν Λιβυφοῖνιξ Λιβυφοίτης λίβω λίγα λιγαίνω λιγάνταρ Λιγάριος λίγγω λίγδα λίγδην λίγδος λίγειος λιγέως λιγιπενές λιγνυόεις λιγνύς λιγνυώδης λὶγξ λίγξε λιγουρά λιγρόν λιγυάοιδος Λιγυαστάδης λιγυηχής λιγύθροος λιγυκλαγγής λιγύκορτος λιγύκροτος λιγυμακρόφωνος λιγύμολπος λιγύμυθος λιγυπνείων λιγύπνοιος λιγύπνοος λιγυπτέρυγος λιγυρίζω λιγύριον λιγυρόπνοος λιγυρός λίγυρος λιγυρότης Λίγυς λιγύς Λιγυστικός Λιγυστίνη λιγυσφάραγος λιγύφθογγος λιγυφωνέω λιγύφωνος λιδρίον λίζω λίην λιθαγωγία λιθαγωγός λιθάζω λιθακός λιθαναβολεύς λίθαξ λιθαργύρεος λιθαργύρινος λιθάργυρος λιθαργυροφανής λιθαρίδιον λιθάριον λιθάς λιθάσβεστος λιθασμός λιθαστής λιθαστικός λιθάω λιθεία λίθειος λιθέμπορος λίθεος λιθηγός λιθηλογής λιθιακός λιθίασις λιθιάω λιθίδιον λιθίζω λιθικός λίθινος λιθινότης λιθίον λίθιος λιθίς λιθόβασις λιθοβλής λιθόβλητος λιθοβολέω λιθοβολήσιμος λιθοβόλησις λιθοβολία λιθοβόλια λιθοβολισμός λιθοβολίτης λιθοβόλος λιθόβολος λιθόγληνος λιθογλύπτης λιθογλυφία λιθογλύφος λιθογλώχιν λιθογνωμικός λιθογνώμων λιθογόνος λιθογράφος λιθοδαίδαλος λιθόδενδρον λιθοδερκής λιθόδερμος λιθοδικτέω λιθόδμητος λιθοδόμητος λιθοδόμος λιθοειδής λιθοεργής λιθοεργός λιθοθεσία λιθοθήρας λιθοικοδόμητος λιθοκαλλής λιθοκάρδιος λιθοκέφαλος λιθόκολλα λιθοκόλλητος λιθόκολλος λιθοκομικόν λιθοκοπέω λιθοκοπία λιθοκοπικός λιθοκόπος λιθοκρήδεμνος λιθοκτονία λιθολάβος λιθολευστέω λιθολεύστης λιθόλευστος λιθολογέω λιθολόγημα λιθολογία λιθολόγος λιθοξόανος λιθοξοεῖον λιθοξοϊκός λιθοξόος λιθόξοος λιθοξύστης λιθοποιέω λιθοποιός λιθοπρίστης λιθοπυργία λιθόρρινος λίθος λιθοσπαδής λιθόσπερμον λιθοστεγής λιθόστρωτος λιθοτομεῖον λιθοτομία λιθοτομικός λιθοτόμιον λιθοτόμος λιθοτράχηλος λιθοτριβικός λιθουλκέω λιθουλκία λιθουλκός λιθουργεῖον λιθουργέω λιθουργής λιθουργία λιθουργικός λιθουργός λιθουρία λιθοφορέω λιθοφόρος λιθοφρύγιον λιθοψήκτης λιθόψωκτος λιθόω λιθώδης λιθωδία λιθωμότης λιθώπης λίθωσις λικερτίζειν λικμαῖος λικμάς λικμάω λικμητήρ λικμητήριον λικμητηρίς λικμητής λικμητικός λικμητός λικμητρίς λικμήτωρ λικμίζει λικμός λικνάριον λικνίζω λικνίτης λικνοειδής λίκνον λικνοστεφεῖ λικνοφορέω λικνοφόρος λικνόω λικριφίς λικροί Λίκυμνα Λικύμνιος Λίλαια λιλαίομαι Λίλαιος λιλεῖ Λιλύβαιον λιμαγχέω λιμαγχία λιμαγχικός λιμαγχονέω λιμαγχονία λιμαγχονικός λιμαίνω λιμαλέος λιμβεία λιμβεύω λιμβός λίμβος λιμβρός λιμεναρχέω λιμενάρχης Λιμενήιον λιμενήοχος λιμενίζω λιμένιον λιμένιος λιμενίτης λιμενιτικός λιμενῖτις λιμενοειδής λιμενοποιΐα λιμενοποιϊκά λιμενορμίτης λιμενοσκόπος λιμενουργία λιμενοφύλαξ λιμήν λιμηρός λίμινθες λίμνα λιμναγενής λιμνάζω Λίμναι Λιμναία λιμναῖον λιμναῖος λιμνάς λιμνασία λιμνασμός λιμναστεία λιμναστής λιμνεία λίμνη λίμνηθεν λιμνησία λιμνήσιον Λιμνήσιος λίμνησις λιμνήστινον λιμνήστιον λίμνηστις λίμνηστρον λιμνήτης λιμνιάρχης λίμνιον λίμνιος λιμνιτικά λίμνιτις λιμνόβιος λιμνοειδής λιμνοθάλασσα λιμνομάχης λιμνόομαι λίμνος λιμνόστρεον λιμνοσώματος λιμνουργός λιμνοφυής λιμνόχαρις λιμνώδης Λιμνώρεια λιμοδοξέω λιμοδοξία Λιμοδωριεῖς λιμοθνής λιμοκίμβιξ λιμοκόλαξ λιμοκτονέω λιμοκτονία λιμόξηρος λιμοποιός λιμός λιμοφορεύς λιμόψωρος λιμπάνω λιμφεύειν λιμώδης λίμωξις λιμώσσω λιναγερτουμένη λιναγρέτης λιναῖος λίναμαι λινάριον λινάρμενον λιναυτιά λινάω λίνδεσθαι Λίνδος λίνδος λίνειος λινέμπορος λίνεος λινεργέω λινεργής λινεύς λινεύω λινέψιον λινεψός λινικός λίνινος λινίς λινογενής λινόδεσμος λινόδετος λινόδρυς λινοεργής λινοερκής λινόζευκτος λινόζωστις λινόζωστος λινοθήρας λινοθήρης λινοθώραξ λινοθώρηξ λινοκαλάμη λινοκαλαμίς λινοκάλαμον λινοκάρυκες λινόκλως λινόκλωστος λινοκριθή λινόκροκος λίνον λινόπεπλος λινόπλεκτος λινόπληκτος λινοπλόκος λινοπλύνας λινοπλυτής λινοποιός λινοπόρος λινοπτάζει λινοπτάομαι λινόπτερος λινοπτέρυξ λινόπτης λινόπυρος λινοπώλης λινορραφής Λίνος λίνος λινόσαρκος λινοσινής λινόσπαρτον λινοσπέρμινος λινόσπερμον λινοστασία λινοστατέω λινοστολία λινόστολος λινόστροφος λινοτειχής λινοτόμοι λινούγιον λινούδιον λινουλκός λινουργεῖον λινουργέω λινουργία λινουργός λινοῦς λινοϋφής λινοϋφικός λινοΰφιον λινοϋφκός λινοῦχος λινοφακός λινοφάντης λινοφθόρος λινοφόρος λινοχίτων λινόχλαινος λινόχορτος λινυφαντεῖον λινυφαντικός λινυφάριος λινυφεῖον λίνυφος λινῳδία λινωνία λίξ λίπα λιπάδελφος λιπάζω λιπαίνω λιπανδρέω λιπανδρία λιπανθρωπία λίπανσις λιπαντέον λιπαντικός Λιπάρα Λιπαραῖος λιπαράμπυξ λιπαραυγής λιπαρέω λιπαρής λιπάρησις λιπαρητέον λιπαρητέος λιπαρία λιπαριάζω λιπαρίσχιος λιπαρόγειος λιπαρόζωνος λιπαρόθρονος λιπαροκρήδεμνος λιπαρόμματος λιπαροπλόκαμος λιπαροποιέω λιπαρός λιπαρότης λιπαρότροφος λιπαρόχροος λιπαρόχρως λιπαρώψ λίπας λίπασμα λιπασμός λιπαυγής λιπαυρέω λιπάω λιπέλαιον λιπεργάτης λιπερνέω λιπερνής λιπερνήτης λιπεσάνωρ λιπήμεροι λιπόβιοι λιποβοτανέω λιπογάλακτος λιπόγαμος λιπόγληνος λιπόγλωσσος λιπογνώμων λιπογράμματος λιπόγυιος λιποδεής λιποδερμέω λιπόδερμος λιποδρανέω λιποδρανής λιποζύγων λιπόθηλος λιπόθριξ λιπόθροος λιποθυμέω λιποθύμημα λιποθυμία λιποθυμικός λιποθυμιώδης λιπόκεντρος λιπόκοπρος λιπόκρεως λιπόκωπος λιπομαρτύριον λιπομαρτυρίου λιπομήτωρ λιπομορία λιπόναυς λιποναύτης λιποναυτίου λιπόνεως λιπόνηρος λιπόξυλος λιπόπαις λιπόπατρις λιποπάτωρ λιποπνόη λιπόπνοος λιποπτόλεμος λιπόπτολις λιποπωγωνία λιπόρρινος λίπορτος λίπος λιποσαρκέω λιποσαρκής λιποσαρκία λιπόσαρκος λιπόσαρξ λιποσθενής λιποσιτέω λιπόσκιος λιποστέφανος λιποστρατέω λιποστρατία λιποστράτιον λιποστρατιώτης λιποτακτέω λιποτάκτης λιπότακτος λιποταξία λιποτάξιον λιποταξίου λιπότεκνος λιποτελέω λιπότης λιποτονέω λιποτριχέω λιποτριχής λιπουργός λίπουρος λιποφεγγής λιπόφθογγος λιποψυχέω λιποψυχία λιποψυχώδης λιπόω λίπτομαι λιπυρία λιπώδης λιραίνω λίρινος Λίρις λιρός λιρόφθαλμος λίς λίσαι λισγάριον λίσῃ λίσπαι λισπόπυγος λίσπος λισσάνιος λισσάς λίσσομαι Λίσσος λισσός λισσόω λίσσωμα λίσσωμεν λίσσωσις λιστός λιστραίνω λιστρεύω λιστρῆρες λίστριον λίστρον λιστρόω λιστρωτός λίσφος λισφώσασθαι λίσχροι λιτά λῖτα λιτάζομαι λιταίνω λιταῖος λιτανεία λιτανευτικός λιτανευτός λιτανεύω λιτανός λιταργίζω λιταργισμός λίταργος λιτή λιτῆρα λιτί λιτόβιος λιτοβόρος λιτοδίαιτος λίτομαι λιτός λιτότης λιτουργέω λιτουργόν λίτρα λιτραῖος λιτρασμός λιτριαῖος λιτρίζω λιτρίς λιτρισμός λιτροδόκη λιτρόμηλον λίτρον λιτροπώλης λιτροσκόπος λιτρώδης λιττάς Λιτυέρσης λίτυον λιφαιμέω λιφαιμία λίφαιμος λιφερνέω λιχάζει λιχανοειδής λιχανός λιχάς λιχήν λιχμάζω λιχμαίνω λιχμάς λιχμάω λιχμήμων λιχμήρης λιχνάομαι λιχνεία λίχνευμα λιχνεύω λιχνοβόρος λιχνόγραυς λίχνος λιχνοτένθης λιχνότης λιχνοφιλάργυρος λιχνώδης λίψ λιψουρία λιώδης λιωργός λόʼ λόβιον λοβός λογάδην λογαῖος λογαοιδικός λογαριάζω λογαρίδιον λογάριον λογάς λογάω λογγάζω Λογγανός λογγάσια λογεία λογεῖον λογέμπορος λόγευμα λογεύς λογευτήριον λογευτής λογευτικόν λογεύω λογία λογίατρος λογίδιον λογίζομαι λογικεύομαι λογικός λογικότης λόγιμος λόγιον λόγιος λογιότης λογίς λόγισις λόγισμα λογισμός λογιστεία λογιστέον λογιστέος λογιστεύω λογιστήριον λογιστής λογιστικός λογιστονόμος λογκούριον λογογραφεύς λογογραφέω λογογράφημα λογογραφία λογογραφικός λογογράφος λογοδαιδαλία λογοδαίδαλος λογοδεής λογόδειπνον λογοδιάρροια λογοδιδάσκαλος λογοείδεια λογοειδής λογοθεσία λογοθέσιος λογοθετέω λογοθέτης λογοθεώρητος λογοθήρας λογοϊατρεία λογοκλοπία λογολεσχέω λογολέσχης λογομάγειρος λογομανέω λογομαχέω λογομαχία λογομάχος λογόμιμος λογομύθιον λογοπλάθος λογοποιέω λογοποίημα λογοποιία λογοποιικός λογοποιός λογοπραγέω λογοπράκτωρ λογοπώλης λόγος λογοσυλλεκτάδης λογότροπος λογούριον λογοφίλης λογόω λογύδριον λόγχα λογχάζω λογχαῖος λογχάριον λογχεύω λόγχη λογχήρης λογχηφόρος λογχίδιον λόγχιμος λογχίον λογχίς λογχίτης λογχοδρέπανον λογχοειδής λογχόομαι λογχοποιΐα λογχοποιός λογχοφόρος λογχωτός λογώδης λόε λοετρόν λοετροχοός λοετροχόος λοέω λοιβά λοιβαῖος λοιβάομαι λοιβάσιον λοιβεῖον λοιβή λοιβίς λοιγήεις λοίγιος λοιγίστρια λοιγολαμπής λοιγός λοιγωντίαν λοιδορέω λοιδόρημα λοιδορημάτιον λοιδόρησις λοιδορησμός λοιδορητέον λοιδορητικός λοιδορία λοιδοριστής λοίδορος λοίθον λοιμεύομαι λοίμη λοιμικός λοίμιος λοιμοποιός λοιμός λοιμότης λοιμοφόρος λοιμώδης λοιμώσσω λοιπαδάριον λοιπαδάριος λοιπάδιος λοιπάζω λοιπάς λοιπασμός λοίπημα λοιπογραφέω λοιπογραφή λοιπογραφία λοιπός λοισθήϊος λοίσθημα λοίσθιος λοῖσθος λοίσθωνας λόκαλος λόκκη λοκός Λοκρίς Λοκριστί Λοκροί Λοκρός λολλα λολλώ λόμβαι λόξευμα λοξεύω Λοξίας Λοξικός λοξοβάμοισι λοξοβάτης λοξοβλεπτέω λοξοειδής λοξοκέλευθος λοξοκίνητος λοξοπεριπάτητος λοξοπορέω λοξόπορος λοξός λοξότης λοξοτρόχις λοξόφθαλμος λοξοχρήσμων λοξόω λόξωσις λοπαδάγχης λοπαδαρπαγίδης λοπαδεύω λοπάδιον λοπαδίσκος [[λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων]] λοπαδοφυσητής λοπάς λοπάω λοπητός λοπίδιον λοπίζω λόπιμος λοπίς λόπισμα λοπός λορδαίνω λορδός λορδόω λόρδωμα λόρδων λόρδωσις λορδωτός λουδοτρόφος λουέω λοῦκα λούκουντλος λουλάκιον λοῦμα λοῦμαι λουμενάριον λουνόν Λουπερκάλια λούπης Λοῦπος λούππις Λουσιεύς λοῦσις λοῦσον λοῦσσον λουστέον λούστης λουταρίζημα λουτήρ λουτηρίδιον λουτήριον λουτηρίσκος λουτιάω λουτρικός λούτριον λουτρίς λουτροδάϊκτος λουτρόν λουτρόομαι λουτροποιός λουτροφορέω λουτροφόρος λουτροχοέω λουτροχόος λουτρών λουτρωνικός λούω λόφα λοφάδεια λοφαδίας λοφαίη λοφάω λοφεῖον λόφη λοφηφόρος λοφιά λοφίας λοφίδιον λοφίζω λοφιή λοφιήτης λόφιον λόφιος λοφίς λοφνία λοφνίς λοφόεις λοφόομαι λοφοποιός λοφοπωλέω λοφορρῶγα λόφος λόφουρος λοφώδης λόφωσις λοφωσός Λόχα λοχαγενεῖς λοχαγέτας λοχαγέω λοχαγία λοχαγός λοχάδην λοχάζομαι λοχαῖος λοχάω λοχεία λοχεῖος λοχέος λοχεός λόχευμα λοχεύτρια λοχεύω λοχηγέω λόχησις λοχητής λοχητικός λόχια λοχιᾷ λοχιάς λοχίδιον λοχίζω λοχικός λόχιος λοχισμός λοχίτης λόχμα λοχμάζω λοχμαῖος λόχμη λόχμιος λοχμίς λοχμώδης λόχονδε λόχος λοχός λοχώ λςʹ λύα Λυαῖος λυάω λυβάζειν λύβερνος λύγαια λυγαῖος λύγαος λυγγανόμενον λύγγιος λυγγούριον λυγγώδης Λύγδαμις λύγδη λύγδην λυγδίνεος λύγδινος λύγδος λυγέα λύγειος λύγη λυγίζομαι λυγίζω λύγινος λύγιον λύγιος λύγισμα λυγισμός λυγιστικός λυγκαίνω λύγκειος Λυγκεύς λυγκεύς Λυγκηστής λυγκίον Λύγκος λυγκούριον λυγμός λυγμώδης λύγξ λυγόδεσμος λυγοειδής λυγοπλόκος λύγος λυγοτευχής λυγόω λυγροπαθής λυγρός λυγώδης Λυδία Λυδιακά Λυδίας Λυδίζω Λυδικός Λύδιος Λυδιστί λυδίων Λυδοπαθής Λυδός λύζω λύη λυθάζω λύθεν Λυθίμνας λυθίραμμος λύθρον λυθρόω λυθρώδης λυκάβας Λυκαβηττός λυκάγχη Λύκαια λύκαινα λυκαινίς λυκαινόμορφος Λύκαιον Λυκαιονίκης Λυκαῖος λυκαιχλίας Λυκαμβίς λυκάνθρωπος Λυκάονες Λυκαονία Λυκαονιστί Λύκαστος λυκαυγής λύκαψος Λυκάων λυκάων λυκέη λυκεία Λύκειον λυκεῖον λύκειος λυκῆ λύκη Λυκηγενής λυκηγενής λυκηδόν λυκηθμός λυκηλάτους Λυκία Λυκιάρχης Λυκιάρχισσα λυκιδεύς Λυκίη Λυκίηθεν Λυκίηνδε Λυκῖνος Λυκιοεργής Λύκιοι λύκιον Λύκιος λύκιος Λυκιουργής Λύκις Λυκίσκος λυκίσκος λυκόβρωτος λυκοδίωκτος λυκοειδής λυκοεργής λυκοέρια λυκοθαρσής λυκοκαρίς λυκοκτονέω λυκοκτόνον λυκοκτόνος λύκολυγξ Λυκομήδης λυκόμορφος Λυκόοργος λυκοπάνθηρος λυκοπέρσιον Λυκόποδες λυκορραίστης Λύκος λύκος λυκόσκορδον λυκοσκυτάλιον Λυκόσουρα λυκοσπάς λυκόσπαστος λυκόστομος Λυκούργεια Λυκοῦργος λυκόφανον λυκόφθαλμος λυκοφιλία λυκοφίλιος Λυκοφόντης λυκοφόρος λυκόφρυς Λυκόφρων λυκόφρων λυκόφων λυκόφως λυκόχροος λυκοψία λύκοψις λυκόω λυκτά Λύκτος λυκώ λυκώδης Λύκων Λυκώρειος Λυκωρεύς λῦμα λυμαίνομαι λυμαντήρ λυμαντήριος λυμαντής λυμάντωρ λῦμαξ λῦμαρ λύμασις λυμάχη λυμεών λυμεωνεύομαι λύμη λύμην λυπέω λύπη λύπημα λυπηρός λυπησίλογος λυπητέον λυπητέος λυπητικός λυπίπονος λυποτόκος λυπρόβιος λυπρόγεως λυπρός λυπρότης λυπρόχωρος λυπτά λύρα Λυραῖος λυραοιδός λυρίζω λυρικός λύριον λυρισμός λυριστής λυρίτης Λυρναῖος Λυρνησός Λυρνησσός λυρογηθής λυρόδμητος λυρόεις λυροεργός λυροθελγής λυροκτυπία λυροκτύπος λυρόκτυπος λύρον λυροποιητικός λυροποιΐα λυροποιικός λυροποιός λυροφοῖνιξ λυρτός λυρῳδέω λυρώδης λυρῳδία λυρῳδός λυρωνία Λυσάνδρια Λύσανδρος Λυσανίας λυσανίας λυσέρως λυσήνωρ Λυσιάνασσα Λυσίας λυσίγαμος λυσιγυῖα λυσίδρως λυσιέθειρα λυσίζωνος Λυσίθεος λυσίθριξ λυσίκακος λυσίκομος λυσίκοπος λυσιλαΐδες Λυσιμάχειος λυσιμάχειος Λυσίμαχος λυσίμαχος λυσίμβροτος λυσιμελής λυσιμέριμνος λύσιμος λύσιος λυσιπαίγμων λυσιπήμων λυσιπνεῖ λυσίποθος λυσιπόλεμος λυσιπόνιον λυσίπονος Λύσιππος Λυσίππου Λύσις λύσις Λυσιστράτη λυσισωματέω λυσιτέλεια λυσιτελέω λυσιτελής λυσιτελούντως λυσιτόκος λυσιφάρμακον λυσιφλεβής λυσίφρων λυσιχίτων λυσιῳδός λυσκάζει λύσσα λυσσαίνω λυσσαλέος λυσσάς λυσσάω λυσσηδόν λυσσήεις λύσσημα λυσσήρης λυσσητήρ λυσσητής λυσσητικός λυσσόδηκτος λυσσοδίωκτος λυσσομανέω λυσσομανής λυσσομανία λυσσόω λυσσώδης λυσσῶπις Λύσων λύται Λυταῖος λυταρίς λύτειρα λυτέον λυτέος λυτήρ λυτηριάς λυτήριος λυτικός λυτός λύτρον λυτρόω λυτρώσιμος λύτρωσις λυτρωτέον λυτρωτέος λυτρωτής λυτρωτός λύττα λυττεῖ λύτωρ λυχναῖος λυχναπτέομαι λυχνάπτης λυχνάπτιον λυχνάπτρια λυχνάριον λυχναψία λυχνέα λυχνεῖον λυχνέλαιον λυχνεύς λυχνεών λυχνία λυχνιάζω λυχνιαῖος λυχνίας λυχνίδιον λυχνίον λυχνίς λυχνίσκος λυχνίτης λυχνῖτις λυχνόβιος λυχνοειδής λυχνοκαΐα λυχνοκαυστέω λυχνοκαυτέω λυχνοκαυτία λυχνομαντεία λυχνομαντεῖον λύχνον λυχνοποιέω λυχνοποιία λυχνοποιός λυχνόπολις λυχνοπωλέω λυχνοπώλης λύχνος λυχνοῦχος λυχνοφορέω λυχνοφόρος λυχνώδης λύχνωμα λύω λῶ λωβάζω λωβάομαι λωβεία λωβεύω λώβη λωβήεις λωβήμων λώβησις λωβήτειρα λωβητήρ λωβητής λωβητός λωβήτωρ λωβός λωγάλιοι λῶδιξ λώεσσαν λώϊον λωΐων λώκιον λώλεσσαν λῶμα λῶντι Λῷος λωπεύει λώπη λωπία λωπίζω λώπιον λωπιστός λωποδυσία λωποδυσίου λωποδυτέω λωποδύτης λῶπος λωρίκιον λωροκάπιστρον λωρόν λῶρος λωροτομέω λωροτόμος Λώρυμα λωρυμνόν λωστύς λῶταξ λωτάριον λωτέω λωτήριον λωτίζομαι λωτίκιον λώτινον λώτινος λῶτις λώτισμα λωτοβοσκός λωτοειδής λωτόεις λωτομήτρα Λῶτος λωτός λωτοτρόφος λωτοῦντα Λωτοφάγοι λωτοφάγοι λωτοφόρος λωτρόν λωφάω λωφέω λωφήϊος λώφημα λώφησις λώψ